carol_davila_poze_71050000

Dimensiune font:

ADMITERE MEDICINĂ 2018 REZULTATE. Subiecte examen și bareme. Concurență prea mare

| 12-07-2018 12:53

ADMITERE MEDICINĂ 2018 REZULTATE. Înscrierile la UMF Carol Davila au loc în perioada 12-18 iulie 2018, iar examenul de admitere pe 25 iulie 2018. An de an, tot mai mulți medici pleacă din țară, dar cadrele medicale au avut parte de salarii mărite, astfel că unii câștigă bani frumoși și aici în țară. Până să ajungă medici cu acte în regulă, mulți candidați la medicină și farmacie au în față câțiva ani de studiu. Examenul de ADMITERE MEDICINĂ 2018 nu este foarte ușor, iar notele trebuie să fie cât mai mari.

 

ADMITERE MEDICINĂ 2018 REZULTATE. Concursul de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2018-2019 pe domenii de studii va avea loc în ziua de 25.07.2018 pentru toate facultăţile Universităţii de Medicină şi Farmacie. Înscrierile se fac la Secretariatele Facultăţilor în perioada 12 - 18.07.2018 între orele 900- 1600 după cum urmează:

joi 12 iulie, între orele: 900 – 1600;
vineri 13 iulie, între orele 900 – 1600;
sâmbătă 14 iulie, între orele 900 – 1600;
duminică 15 iulie – nu se fac înscrieri;
luni 16 iulie, între orele 900 – 1600;
marți 17 iulie, între orele: 900 – 1600;
miercuri 18 iulie, între orele: 900 – 1600;
ADMITERE MEDICINĂ 2018 REZULTATE I. Metodologia proprie a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti este realizată în conformitate cu:

prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile şi completările ulterioare;
prevederile O.U.G. nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificari prin Legea nr. 441/2001 cu modificările ulterioare;
H.G. nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare universitare organizate pentru învăţământul preuniversitar;
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru studiile universitare de licenţă în Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”.
Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 6102/15.12.2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Metodologiei Cadru privind organizarea admiterii în ciclurile universitare de licenţă, de master şi de doctorat.

ADMITERE MEDICINĂ 2018 REZULTATE II. În UMF „Carol Davila” București, pentru ciclul de studii universitare de licență, admiterea se organizează pe domenii de licență la următoarele specializări:

a) specializări cu reglementare sectorială în U.E.

Medicină – 360 credite (durata de studii 6 ani)
Medicină Dentară – 360 credite (durata de studii 6 ani)
Farmacie – 300 credite (durata de studii 5 ani)
Moașe și Asistență Medicală – 240 credite (durata de studii 4 ani)
b) specializări cu reglementare generală în U.E. – 180 credite (durata de studii 3 ani)

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
Tehnică Dentară
ADMITERE MEDICINĂ 2018 REZULTATE III. Concursul de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2018–2019 pe domenii de studii va avea loc în ziua de 25.07.2018 pentru toate facultăţile Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” București.

Înscrierile se vor face în perioada 12 – 18.07.2018 între orele 900- 1600 după cum urmează:

joi 12 iulie, între orele: 900 – 1600;
vineri 13 iulie, între orele 900 – 1600;
sâmbătă 14 iulie, între orele 900 – 1600;
duminică 15 iulie – nu se fac înscrieri;
luni 16 iulie , între orele 900 – 1600;
marți 17 iulie, între orele: 900 – 1600;
miercuri 18 iulie, între orele: 900 – 1600;
ADMITERE MEDICINĂ 2018 REZULTATE IV. Înscrierea candidaţilor se va face la secretariatele facultăţilor, respectiv pentru Facultatea de Medicină – Bdul Eroilor Sanitari, nr. 8, sector 5, pentru Facultatea de Medicină Dentară - Calea Plevnei, nr. 19, sector 5, pentru Facultatea de Farmacie - str. Traian Vuia, nr. 6, sector 1 şi pentru Facultatea de Moaşe şi Asistennţă Medicală (FMAM) – Bdul Eroilor Sanitari, nr. 8, sector 5.

ADMITERE FACULTATE 2018. Calendarul înscrierii la facultățile din cadrul UBB Cluj, sesiunea vară
ADMITERE MEDICINĂ 2018 REZULTATE V. Taxa de înscriere este de 250 lei pentru toate facultăţile şi specializările; 75% din cuantumul taxei reprezintă taxa administrativă, iar 25% taxa de participare; în cazul retragerii din concurs înaintea desfaşurării probelor, doar taxa de participare va fi returnată.

ADMITERE MEDICINĂ 2018 REZULTATE Taxa de înscriere va fi plătită în contul:

Cont: RO11RNCB0090000509620151
Cod Fiscal: 4192910
Banca Comercială Română
Beneficiar : Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” Bucureşti.
Se va preciza numele candidatului, C.N.P. și facultatea la care urmează să se înscrie candidatul respectiv Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie sau Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală.

Potrivit legii, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat (până la vârsta de 26 ani ai candidatului) sunt scutiţi de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti. Pentru anul universitar 2018-2019, Senatul UMF “Carol Davila” aprobă scutirea de taxă de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă pentru urmatoarele categorii de candidaţi:

orfanii de ambii părinţi;
candidaţii instituţionalizaţi în aşezăminte de ocrotire sau din plasament familial;
copiii din familiile afectate de catastrofe naturale;
eroii revoluţiei române şi copiii acestora;
Actele doveditoare vor fi prezentate, spre aprobare, secretarilor şefi ai facultăţilor care organizează concurs de admitere; Aprobarea scutirii de taxă se face de către comisiile tehnice de înscriere pe facultăți.

Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidați respectiv:

copii după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi (până la vârsta de 26 ani ai candidatului);
adeverinţă de la Casa de copii sau de plasament familial;
documente care atestă calitatea părintelui de „Erou martir al Revoluţiei”;
adeverinţe pentru copiii cadrelor didactice aflate în activitate, conform legii;
adeverință de la primărie că aparțin familiilor afectate de catastrofe naturale.
ADMITERE MEDICINĂ 2018 REZULTATE VI. Candidaţii vor prezenta pentru înscriere următoarele acte:

Cererea tip de înscriere, completată la secretariat pe calculator şi semnată de către candidat, dupa examinarea conformităţii datelor solicitate de formularul respectiv;
Pentru admiterea în anul universitar 2018–2019 este posibilă şi pre-înscrierea on-line a candidaţilor; formularul se găseşte pe site-ul UMF “Carol Davila” (www.umfcd.ro). Candidaţii vor printa formularul completat şi – sub semnatura personală – îl vor prezenta la Secretariat, împreună cu celelalte acte, acesta constituind cererea de înscriere.

Diploma de bacalaureat - în original și copie (pentru candidații/studenții care se înscriu la a II- a facultate și pentru absolvenții unei alte facultăți va fi însoțită de copia Diplomei de Licență, Supliment la Diploma de Licență și Adeverința din care să rezulte forma de finanțare pe întreaga perioadă a studiilor absolvite, după caz).
Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzatoare anului universitar 2017-2018 pot prezenta la înscriere pentru sesiunea imediat urmatoare examenului de bacalaureat în anul 2018, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de către liceu (în original), în care trebuie menţionate obligatoriu media generală de la Bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate al adeverinţei şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat.

Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original sau a adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului admis pe locuri finanţate de la bugetul de stat în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale duce la pierderea locului finanțat la buget.

Diploma echivalentă cu cea de bacalaureat – recunoscută de M.E.N.(în cazul absolvenţilor de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României).
Adeverinţa din care să rezulte calitatea de student și forma de finanțare pe întreaga perioadă a studiilor (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care doresc să urmeze o a doua specializare;
Carte de identitate sau paşaportul valabil original și copie;
Certificatul de naştere original și copie;
Certificat de căsătorie, (dacă este cazul) original și copie;
Adeverinţă medicală eliberată, după caz, de către medicul şcolar sau de către medicul de familie care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical – în original;
Patru fotografii color tip buletin;
Dovada achitării taxei de înscriere;
Dosar plic.
ADMITERE FACULTATE 2018. Înscrierea la Universitatea București: totul despre facultățile UNIBUC
Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate /pașaportului și a celorlalte documente prevăzute în metodologia de admitere. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană pe bază de procură.

VII. Înscrierea şi înmatricularea olimpicilor se va face pe baza listei M.E.N., care va fi comunicată secretariatelor facultăţilor. Candidaţii la studiile universitare de licenţă, care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de către M.E.N., beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget.

De asemenea, U.M.F. “Carol Davila” acceptă pentru înscriere la studiile universitare de licenţă, fără concurs de admitere, candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele naţionale recunoscute de M.E.N., la disciplinele Biologie, Fizică şi Chimie.

U.M.F. ”Carol Davila” București acordă, în afara cifrei de școlarizare finanțate de la buget, 4 locuri fără taxă de școlarizare (F.M.A.M.) absolvenților cu diploma de bacalaureat proveniți din centrele de plasament, în condițiile prezentei Metodologii.

Conform legii, un candidat declarat admis poate beneficia de un loc de la buget o singură dată pentru fiecare din cele 3 cicluri de studii universitare (licenţă, masterat, studii doctorale). Depaşirea duratei învăţământului gratuit, prevazută de lege, se suportă de către studenţi, prin plata taxei aferente şcolarizării în ciclul respectiv de studii universitare.

La înscriere, candidaţii vor primi o legitimaţie de concurs tip.

ADMITERE MEDICINĂ 2018 REZULTATE VIII. Repartizarea locurilor pe cele 4 Facultăţi ale UMF “Carol Davila”, conform aprobării Senatului UMF “Carol Davila”, este următoarea:

Tabel 1

Specializarea Durata de studiu- nr. credite Nr. locuri finanţate de la buget din care nr. locuri pentru rromi Nr. locuri absolvenți din centre de plasament Nr. locuri pt. absolvenți de licee din mediul rural Nr. locuri cu taxă
Medicină 6 ani -360 credite 552 2 0 17 200
Medicină dentară 6 ani -360 credite 166 1 0 5 70
Farmacie 5 ani -300 credite 166 1 0 5 20
FMAM Moaşe, Asistenţă medicală generală 4 ani -240 credite 108 2
2

2 0
Alte specializări 3 ani -180 credite 76 2
2

3 12
Total 1068 8 4 32 302

ADMITERE MEDICINĂ 2018 REZULTATE În planul de şcolarizare în instituţii militare de învăţământ, pentru Institutul Medico–Militar, cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2018-2019 aprobată de către Ministerul Apărării Naționale în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București este de 100 locuri repartizate astfel:

Ministerul Apărării Naționale - 88 locuri, din care:
60 locuri (1 loc pentru DGIA) - Medicină;
13 locuri - Medicină dentară;
15 locuri - Farmacie.
Ministerul Afacerilor Interne - 7 locuri - Medicină;
Ministerul Justiției, Administrația Națională a Penitenciarelor - 5 locuri, din care:
3 locuri - Medicină;
2 locuri - Medicină Dentară.
Admiterea pe aceste locuri se va susţine la aceeaşi dată şi în aceleaşi condiţii de concurs ca şi la facultăţile Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”.

Înscrierea candidaţilor şi informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Institutul Medico – Militar, str. Institutului Medico–Militar, nr. 3–5, sector 1, Bucureşti, tel: 021/319.60.06; fax: 021/319.70.61.

ADMITERE MEDICINĂ 2018 REZULTATE IX. Taxa de studiu stabilită de Senatul UMF “Carol Davila” pentru ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2018–2019 este de 9000 lei /an de studiu pentru Medicină, Medicină dentară şi Farmacie şi 6000 lei/an de studiu pentru FMAM. Taxa de studiu anuală va fi platită în 3 tranşe (prima tranşă - 50% din taxa anuală, a doua tranşă – 25% din taxa anuală şi a treia tranşă – 25% din taxa anuală).

ADMITERE MEDICINĂ 2018 REZULTATE X. Desfăşurarea concursului de admitere în UMF “Carol Davila” Bucureşti – sesiunea iulie 2018

Listele nominale ale candidaţilor în ordine alfabetică, sălile în care se desfăşoară concursul de admitere şi repartiţia candidaţilor pe săli vor fi afişate la avizierele Facultăţii de Medicină (pentru specializările Medicină şi F.M.A.M.), respectiv ale Facultăţii de Medicină Dentară şi Facultăţii de Farmacie în preziua concursului de admitere și pe site-ul www.umfcd.ro.
Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise pe listele afişate şi de a aduce imediat la cunoştinţa comisiei de admitere, prin secretariatele facultăților, eventualele neconcordanţe faţă de datele din cererea de înscriere tip sau faţă de actele depuse la dosar. După începerea concursului, pe listele afişate nu se mai admit nici un fel de modificări.
Accesul candidaţilor în săli, în ziua concursului de admitere, se va face pe baza cărţii de identitate sau a paşaportului valabil precum şi a legitimaţiei de concurs tip, eliberată la înscriere de către Secretariatele Facultăţilor, începând cu ora 7⁴⁵ pentru toate facultăţile din U.M.F. “Carol Davila”.
La intrarea în sala de concurs supraveghetorii verifică identitatea fiecărui candidat pe baza actului de identitate iar candidatul semnează în tabelul de prezenţă.
Candidaţii sunt aşezaţi în sală în ordine alfabetică, conform listelor finale afişate, cu excepţia perechilor soţ-soţie, fraţi-surori, care au obligaţia, sub sancţiunea anulării lucrării şi eliminării din concurs, să semnaleze şefului de sală aceste situaţii, pentru a putea fi aşezaţi separat. Candidaţii aflaţi în sală pot declara, sub semnătură, situaţiile menţionate mai sus. Fiecare candidat se aşează pe locul indicat prin legitimaţia de concurs lipită pe masă şi care are acelaşi număr ca şi cel de pe legitimaţia de concurs tip primită la înscriere. Candidaţii ocupă numai locurile indicate de organizatori şi nu au voie să le schimbe între ei. În cazul în care locul desemnat iniţial nu este corespunzător, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar numai la indicaţia şefului de sală. Candidaţii sunt aşezaţi în sală în aşa fel încât să rămână cel puţin un loc liber între 2 candidaţi.
În prezenţa candidaţilor, şefii de sală citesc instrucţiunile privind modul de desfăşurare a concursului.
Începând cu ora 830 se distribuie candidaţilor chestionarele pentru răspunsuri. Fiecare candidat are obligaţia de a verifica chestionarul pentru răspunsuri, pentru a se identifica eventualele greşeli de tipărire, caz în care chestionarul respectiv va fi înlocuit.
După distribuirea chestionarelor de concurs, supraveghetorii fac instructajul candidaţilor şi verifică corectitudinea datelor de identificare înscrise pe chestionarul de concurs.
Anterior orei de începere a concursului, supraveghetorii distribuie caietele cu întrebări pentru concurs pe cele 4 tipuri. Fiecare candidat are obligaţia să verifice caietul cu întrebări, fiind înlocuite caietele cu greşeli de tipar. Candidaţii poartă întreaga responsabilitate a notării corecte a numărului caietului cu întrebări pentru concurs pe chestionarul de răspuns.
Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală în momentul deschiderii plicurilor cu caietele cu întrebări nu mai au acces în sala de concurs, pierzând astfel dreptul de a susţine proba scrisă.
În timpul probei scrise de concurs, candidaţii nu au voie să consulte nici un fel de material, să discute cu alţi candidaţi, să copieze; se interzice, de asemenea, folosirea de către candidaţi a minicalculatoarelor proprii, a telefoanelor mobile sau a oricăror dispozitive electronice de comunicare. Candidații surprinşi asupra faptului sunt eliminaţi din concurs. Materialele documentare sunt depozitate într-un loc al sălii unde candidaţii nu au acces până la finalul concursului. În acelaşi loc se vor depozita şi telefoanele mobile, închise pe toată durata probei de concurs.
Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită, care contravine disciplinei sau eticii concursului, se soldează cu excluderea imediată a candidatului din concursul de admitere.
Concursul de admitere se desfăşoară după un sistem tip grilă al întrebărilor (complement simplu, complement grupat).
Chestionarele de concurs trebuie completate corect, fără ştersături după următoarele reguli:
Pentru completare se foloseşte, în mod obligatoriu, pix negru sau albastru închis;
Pentru marcarea răspunsurilor corecte se completează integral căsuţele respective iar căsuţele corespunzătoare răspunsurilor greşite se lasă necompletate;
Nu se admit chestionare de concurs cu ştersături sau corecturi care pot produce interpretări eronate din partea sistemului electronic de prelucrare a răspunsurilor.
Candidaţii care fac greşeli sau ştersături ce pot fi considerate semne distinctive pe chestionarul de concurs îşi pot transcrie chestionarul, fără a depăşi însă timpul destinat acestei probe. În aceste conditii, chestionarul iniţial este anulat pe loc de către responsabilul de sală, sub semnătură; chestionarele de concurs anulate sunt predate comisiei, conţinutul lor nefiind luat în considerare. Se atenţionează candidaţii să ia în calcul timpul necesar completării unui nou chestionar de concurs, care poate fi, uneori, de 15-20 minute, pentru a nu risca expirarea timpului pentru proba de concurs, înaintea finalizării completării noului chestionar de concurs.
Pentru ciornă se pot utiliza numai coli de hârtie cu ştampila de concurs care sunt primite de la supraveghetori.
Din momentul începerii probei scrise nici un candidat nu poate părăsi definitiv sala decât după minimum 30 de minute şi numai după ce a predat chestionarul de concurs şi a semnat pentru predarea acestuia. După părăsirea sălii, niciunui candidat nu îi este permisă revenirea (pe perioada desfăşurării probei) pentru niciun motiv, cu excepţia situaţiei în care un candidat are necesităţi fiziologice, caz în care este însoţit de 2 supraveghetori şi poate lipsi din sală maximum 10 minute. Timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidatul respectiv.
Timpul de concurs (durata probei scrise) începe din momentul în care în sala de concurs a fost distribuit ultimul caiet cu întrebări pentru concurs. Şeful de sală notează la loc vizibil şi informează candidaţii despre ora de începere şi ora de finalizare a concursului.
Durata probei scrise este de 2 ore si jumătate în cazul specializărilor Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie, 2 ore pentru admiterea la specializările Asistenţă Medicală generală şi Moaşe şi, respectiv 1 ora şi jumatate pentru celelalte specializari ale F.M.A.M.
La Facultăţile de Medicină şi Medicină Dentară concursul de admitere include două discipline (Biologie obligatoriu şi, la alegere, Fizică sau Chimie), totalizând un numar de 100 întrebări, din care 60 pentru proba obligatorie şi 40 pentru cea la alegere. La Facultatea de Farmacie, concursul de admitere include doua discipline (Chimia organică obligatoriu şi, la alegere, Biologie vegetală sau Anatomia şi Fiziologia omului), totalizând un număr de 100 întrebări, din care 60 pentru proba obligatorie si 40 pentru cea la alegere . La Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală – pentru specializările Moaşe şi Asistenţă Medicală Generală, concursul de admitere include două discipline (Biologie obligatoriu şi, respectiv, Fizică sau Chimie la alegere), cu un număr total de 80 de întrebări (60 pentru proba obligatorie şi 20 pentru cea la alegere). Pentru restul specializărilor de la FMAM (Tehnică dentară, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare) concursul de admitere include Biologia ca disciplină obligatorie, respectiv Fizica sau Chimia ca disciplină la alegere, totalizând un număr de 60 de întrebări, dintre care 40 pentru proba obligatorie şi 20 pentru cea la alegere.
Candidaţii vor specifica obligatoriu pe fişa de înscriere (și pe chestionarul de concurs) disciplina la alegere la care vor susţine concursul de admitere.

21. La sfârşitul probei scrise, candidaţii predau chestionarul de concurs şefului de sală şi semnează în tabelul de predare al acestuia.Caietul cu întrebări rămâne în posesia candidatului, cu excepţia celor care, indiferent din ce motiv, părăsesc sala înainte de finalizarea probei scrise.

ADMITERE MEDICINĂ 2018 REZULTATE XI. Tematica si bibliografia concursului de admitere sunt cele afişate pe site-ul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” şi la Decanatele Facultăţilor de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie şi F.M.A.M.

ADMITERE MEDICINĂ 2018 REZULTATE XII. Corectarea lucrărilor

Corectarea lucrărilor/chestionarelor de concurs se realizează imediat după finalizarea probei scrise, în sala de concurs, în prezenţa candidatului şi a unui martor (din rândul candidaţilor care semnează pe chestionar alături de candidat), prin citire computerizată (scanare) sau prin corectură manuală, în cazul imposibilităţii realizării corecturii electronice urmând, ulterior, verificarea tot prin citire computerizată a rezultatelor. În urma reverificărilor, punctajele comunicate în sală pot suferi modificări. Pe durata corectării lucrărilor, candidaţii rămân pe locurile stabilite la intrarea în sală.
Fiecare întrebare are un singur răspuns corect (materializat prin completarea integrală a căsuţei corespondente) pentru care se acordă un punct. Punctajul maxim al probei de concurs este de 100 puncte pentru facultăţile de Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie, 80 puncte pentru Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală şi 60 puncte pentru restul specializărilor din cadrul FMAM. Punctajul obţinut se transformă în note.
Nota minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent.
Criteriul de clasificare este reprezentat de punctajul obţinut la proba scrisă.
În cazul existenţei mai multor candidaţi cu punctaj/notă egală cu cea a ultimului loc finanţat de la buget, criteriile de departajare sunt:
punctajul obţinut la disciplina obligatorie (biologie pentru Facultatea de Medicină, Medicină Dentară şi FMAM, respectiv chimie organică pentru Facultatea de Farmacie).
media obţinută la examenul de bacalaureat.
Listele provizorii (generate după admitere, înaintea contestațiilor) cu rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia Centrală de Admitere, se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare pe pagina de internet a universitatii şi la sediile facultăţilor, la loc vizibil, specificându-se ora şi data afişării.
Lista candidaţilor admişi se afişează în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut și în limita locurilor finanţate de la buget acordate fiecărei facultăţi în parte. Lista candidaţilor respinşi se afişează în ordine alfabetică.
Rezultatele concursului de admitere devin definitive (finale) după soluţionarea contestaţiilor.
Listele definitive (generate după soluționarea contestațiilor) ce cuprind rezultatele definitive și incontestabile ale concursului de admitere vor fi afişate la avizierele facultăţilor după termenul de contestaţii şi rezolvare a acestora.
După afișarea rezultatelor definitive (finale), actele candidaţilor respinşi se restituie acestora, la cerere, pe baza cărţii de identitate, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea vreunei taxe. Actele pot fi restituite şi persoanelor care prezintă împuternicire notarială legalizată.
Conform reglementărilor legale în vigoare, UMF “Carol Davila” Bucureşti poate şcolariza, pentru anul universitar 2018-2019, în limita locurilor aprobate de către Senat, studenţi în regim cu taxă, care au susţinut concurs de admitere, dar nu au obţinut punctaj/notă corespunzătoare locurilor bugetate în ordine descrescătoare a punctajelor/notelor (Tabel 1).

Candidaţii interesaţi de această formă de şcolarizare vor depune cerere la Decanatele Facultăţilor.

Analizarea şi aprobarea cererilor se va face în perioada următoare concursului de admitere (conform calendarului ce va fi anunțat).

Lista candidaţilor admişi în regim cu taxă va fi afişată la Secretariatul fiecărei facultăţi.

Pentru a dobândi calitatea de student, candidaţii acceptaţi la forma cu taxă, trebuie să achite prima tranşă a taxei, în cuantum de 4500 lei pentru Medicină, Medicină dentară, Farmacie şi 3000 lei pentru FMAM (conform calendarului ce va fi anunțat). În caz contrar, pierd dreptul de înmatriculare ca student în anul universitar 2018-2019.

ADMITERE MEDICINĂ 2018 REZULTATE XIII. Contestaţii

Contestaţiile privind conţinutul întrebărilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de răspunsuri se înregistrează la comisiile de admitere ale facultăţilor şi se depun în termen de 2 ore de la finalizarea probei scrise. După acest termen nu mai este posibilă contestarea conţinutului întrebărilor sau a corectitudinii grilei oficiale de răspunsuri.
Contestaţiile privind conţinutul întrebărilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de răspuns se analizează de către o comisie de specialişti. Decizia acestei comisii este definitivă. Dacă în urma contestaţiilor privind conţinutul întrebărilor sau corectitudinea grilei oficiale de răspunsuri comisia apreciază că există întrebări care prezintă vicii de formulare, aceste întrebări sunt anulate (hotărârea luată urmând a fi consemnată într-un proces verbal semnat de toţi responsabilii grupurilor de lucru). Anularea întrebărilor duce la anularea punctelor acordate la întrebările respective, pentru toţi candidaţii. În urma analizării contestaţiilor, punctajele comunicate în sali pot suferi modificări.
Contestaţiile privind rezultatele probelor scrise (punctaj) se înregistrează şi se depun, în timpul programului de lucru, la secretariatele facultăţilor în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor (începând cu ora şi data afişării acestora). Candidaţii pot contesta doar propriile rezultate.
Lucrările/chestionarele de concurs constituind obiectul contestaţiei privind rezultatele probei scrise (punctaj) se recorectează, prin citire computerizată (rescanare), în prezenţa candidatului care a depus contestaţia iar comunicarea rezultatelor finale se face prin afişare, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de rezolvare a contestaţiilor.
După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns la contestații, decizia comisiei de contestaţii privind rezultatul concursului de admitere este definitivă și nu mai poate fi modificată.
ADMITERE MEDICINĂ 2018 REZULTATE XIV. Înmatricularea candidaților

Înmatricularea candidaților declarați admiși în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București. După aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în Registrul matricol unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admiși și semnează contractul de școlarizare.

ADMITERE MEDICINĂ 2018 REZULTATE XV. Alte precizări privind concursul de admitere în UMF “Carol Davila”, sesiunea iulie 2018:

La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida cetăţenii membri ai Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevazute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
La înscrierea acestor categorii de candidaţi este necesară recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în ţările de domiciliu, realizată de către Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale din România.
La admiterea în ciclul de studii universitare cu predare în limba româna, cetaţenii statelor mai sus menţionate au obligaţia să prezinte un Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de Disciplina de Limbi moderne a UMF “Carol Davila”.
Taxa pentru certificatul de competenţă lingvistică este de 200 de lei, care se achită la Casieria Rectoratului din str. Dionisie Lupu, nr. 37, sector 1, Bucureşti.

Examenul de limba română pentru eliberarea atestatelor de competenţă lingvistică pentru candidaţii din ţările U.E.

Examenul de limba română pentru candidaţii din ţările U.E. care susţin concurs de admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti va avea loc miercuri 11 iulie 2018, ora 12°°, la Disciplina de Limbi Moderne din cadrul Facultății de Medicină din Bdul Eroilor Sanitari, nr. 8.

Înscrierea pentru examen se face la Disciplina de Limbi Moderne, în perioada 3-5 iulie 2018, între orele 11°° - 13°° și 9-10 iulie 2018, între orele 11°° - 13°° pe baza cărţii de identitate şi/sau paşaportului şi a chitanţei de achitare a taxei.

Examenul de limba româna constă din doua probe: proba scrisă şi proba orală.

Proba scrisă va cuprinde:

înţelegerea unei comunicări scrise (text în limba română cu întrebări cu răspuns multiplu);
realizarea unei comunicări scrise (elaborarea unui text: formulare de întrebări, eseu, rezumat, parafraza, schimbarea formei cuvintelor, etc).
Proba orală va cuprinde:

întelegerea unei comunicări orale (pe baza unor texte citite în sală)
realizarea unei comunicări orale, prin susţinerea unor scurte prezentări pe teme de învaţământ şi/sau pe probleme de specialitate în concordanţă cu examenul de admitere.
Notele se acordă de la 1 la 10, nota minimă de promovare a fiecarei probe fiind 5,00 (cinci). Nota finală reprezintă media aritmetică a celor două probe, fiind minimum 5,00 (cinci). Candidaţii care nu obţin nota minimă la proba scrisă nu se pot prezenta la proba orală.

Candidații care vor ajunge mai tarziu față de ora începerii primei probe (cea scrisă) nu vor fi primiți în sală și, astfel, nu vor putea susține examenul.

Accesul în sala de examen se face numai pe baza următoarelor acte: pașaportul străin sau cartea de identitate şi chitanţa de achitare a taxei de examen.

Atestatele de competenţă lingvistică se vor elibera personal candidatului respectiv la Disciplina de Limbi Moderne în data de vineri 13 iulie 2018, între orele 11°° -14°°.

Bibliografie

Grigore Brâncuş, Adriana Ionescu, Manuela Saramandu, Limba română – manual pentru studenţii străini, Editura Universităţii din Bucureşti, 1996/2003/2005.
Olga Bălănescu, Limbaj medical românesc pentru străini, Editura Ariadna ’98, Bucureşti, 1999.
Gheorghe Doca, Learn Romanian, Course for English Speakers, Niculescu, 2008.
Andra Vasilescu (coordonator), Limba română ca limba străină. Dosare pedagogice, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Decanatele Facultăţilor de Medicină (telefon - 0213180760), Medicină Dentară (telefon – 0213158649), Farmacie (telefon – 0213180747) sau FMAM (telefon – 0213172327). realitatea.net 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

 

 

ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitoarei SC GANESHA DREAM S.R.L.– societate în faliment, dosar nr. 4176/99/2017 aflat pe rolul Tribunalului Iași–Faliment, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 85/2014, vinde prin licitație publică competitivă cu strigare următoarele bunuri: 1. Bun imobil – proprietate agroindustrială, (tip “ferma creștere suine”) situată în extravilanul Com. Ibănești, punctul Condrea, T119, P3068/7; 3068/8, jud. Vaslui, format din teren extravilan în sup. de 8.432 mp, Construcția C1 în sup. de 98 mp, Construcția C2 în sup. de 720 mp și Construcția C3 în sup. de 720 mp, dotate cu echipamente interior grajd creștere suine și panouri fotovoltaice– Preț de pornire 80% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare - 303.650 Euro (exclusiv TVA). 2. Bunuri mobile conform Raport de evaluare - Preț de pornire 80% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, astfel: Nr. crt. – Denumirea bunurilor – Buc. – Preț de pornire lei - fără TVA 1 – Tractor DEUTZ-FAHR model AGROTON L720 DCR, fabricație 2012, nr. de identificare ZKDJ5904W0LD10250, serie motor 10999830 – 1 – 244.922 2 – Vidanjă TESTORE model C160, fabricație 2015 – 1 – 62.640 3 – Semănătoare de plante prașitoare MA/AG PRECISA REALE D 6R, fabricație 2014, nr. de identificare 2141001 – 1 – 43.622 Licitațiiile vor avea loc în zilele de 09, 16, 23 și 29.11.2018, ora 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr. 4, bl. Peneş Curcanul, TR. 5, etaj 1, Cabinet nr. 13, Jud. Iași, Complex de Birouri NH BUSINESS, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă care va conţine: - cerere de participare la licitaţie; - dovada achitării taxei de participare de 2.000 lei; - dovada achitării caietului de sarcini de 1.000 lei fără TVA– pentru bunul imobil; - dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, sumă care se va achita în contul colector deschis pe numele debitoarei la Piraeus Bank; - actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru reprezentantul societății cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă. Taxa de participare și contravaloarea caietului de sarcini se vor achita în contul lichidatorului judiciar deschis la Piraeus Bank Iaşi. În cazul în care creditorul garantat Piraeus Bank România SA îşi exprimă intenția de a adjudeca în contul creanţei bunul imobil, acesta va putea participa la licitaţiile organizate fără alte cheltuieli (taxă de participare la licitație, caiet de sarcini, cauţiune) şi fără a fi necesar a prezenta documentele de participare. Creditorul garantat poate adjudeca în contul creanţei bunul asupra căruia poartă garanţia sa la un preţ care se încadrează în strategia de valorificare aprobată de către creditori. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr. 4, bl. Penes Curcanul, TR. 5, etaj 1, cabinet nr. 13, jud. Iași, cel târziu cu 1 zi lucrătoare înainte de ziua licitaţiei, până la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului în termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, sub sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va face dovada până în ziua licitaţei. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar sau tel: 0744520508, 0744994490; fax: 0332/814773, e-mail: alfa.omega.insolv@gmail.com.
CENTRUL DE EXPERTIZĂ ÎN INSOLVENŢĂ SPRL anunţă în datele de 9.11.2018; 23.11.2018; 7.12.2018; 21.12.2018; orele 12.00, organizarea la sediul lichidatorului din Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanul, cam. 13-14, a licitaţiilor publice cu strigare pentru debitoarea SC ALFINCOOL SA, situată în Iaşi, str. Platou Abator nr. 5, vânzarea pe ansamblu imobiliar din Iaşi, str. Abator nr. 5 format din: Teren 21200 mp pe care sunt edificate construcţii: C1 Post trafo nr. inventar 3131 C3 Cabină Poartă nr. inventar 1518 C4 Cabină basculă nr. inventar 5112 C5 Anexă depozit nr. inventar 1504 C6 Depozit spirt vrac nr. inventar 1504 C7 Atelier preparare P+2E nr. inventar 1518 C8 Atelier îmbuteliere P+1E nr. inventar 1520 C9 Depozit produse finite nr. inventar 1522 C10 Hală fabricaţie P+2E nr. inventar 1501 C11 Staţie hidrofor nr. inventar 1523 C12 Atelier+Garaje+Magazii nr. inventar 1523 C13 Depozit cereal nr. inventar 1411 C14 Depozit carburanţi nr. inventar 1517 C15 Pavilion administrative nr. inventar 1502 Pe teren sunt edificate şi alte constructii (depozit borhotformat din cistern, depozit de brut-cisterne, birouri desfacere, puţ apă şi pompe, beci, staţie epurare) neintabulate care au fost luate în considerare în evaluarea proprietăţii. Preţul de vânzare al ansamblului imobiliar - 1.109.000 euro fără TVA. Prețul se va achita la echivalentul în lei din ziua efectuării plăţii. Cei interesaţi se vor adresa la sediul lichidatorului sau la tel. mobil 0774006236; 0723366786; 0747059149.
Licitaţie publică 22.10.2018 1.Informaţii generale privind locatorul: Comuna Bivolari, cu sediul în Bivolari, CIF 4540682 Adresa poştală: localitatea Bivolari, judeţul Iaşi, Telefon: 0232/298555, Fax: 0232/298508 2. Obiectul concesionării: Proprietăţi imobiliare aparţinând domeniului privat al comunei Bivolari: T16 p50/16 Tabara 582,70 mp. Proprietăţi imobiliare aparţinând domeniului public al comunei Bivolari: T26 1133/1 Bivolari 210,0 mp. 2.1 Procedura aplicată - Licitaţie publică cu ofertă în plic; 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire; comuna Bivolari, cu sediul în Bivolari, CIF 4540682 Adresa poştală: localitatea Bivolari, judeţul Iaşi, Telefon: 0232/298555, Fax: 0232/298508 3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia se obţine de la sediul locatorului; 3.2. Denumirea şi adresa compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Bivolari, jud. Iaşi, Telefon: 0232/298555, Fax: 0232/298508 3.3. Preţul documentaţiei de atribure este de 50 lei. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor 18.10.2018, ora 14.00; 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor 19.10.2018, ora 14.00 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Bivolari, cu sediul în Bivolari, jud. Iaşi; 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 ex. (plic închis şi sigilat); 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor 22.10.2018, ora 9.00;
ANUNŢ DE VÂNZARE S.C. Darex Trade S.R.L., cu sediul social în sat Letea Veche, comuna Letea Veche, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 308, jud. Bacău C.U.I. 30442730 nr. de înreg. O.R.C. J 04/684/2012, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, numit potrivit Sentinței nr. 243/12.04.2018, pronunţată de Tribunalul Bacău, în dosarul nr. 3761/110/2017, anunţă scoaterea la vânzare, individual, prin licitaţie publică cu strigare la data de 12.11.2018, ora 13.00, în conformitate cu Strategia de vânzare aprobată de adunarea creditorilor în şedinţa din data de 20.09.2018 şi cu prevederile Legii nr. 85/2014, a activelor societăţii debitoare, după cum urmează: Nr. activ – Denumire și descriere active – Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.*) – Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.*) SEMIREMORCĂ, CAROSERIA CAMION CU PRELATĂ, MARCA SCHMITZ, TIP S01, AN FABRICAŢIE 1996, NR. IDENTIFICARE WSMS6080000079206, BC-07-PSS, MASA PROPRIE 6960 KG, MASA MAX. ADMISIBILĂ 39000 KG, – 9.760,00 lei – 9.760,00 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 11.11.2018, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, în data de 12.11.2018, ora 13.00, şi se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedura de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi ale strategiei de vânzare aprobată de adunarea creditorilor din data de 20.09.2018. Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să depună la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, str. Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iaşi, până la data de 11.11.2018, ora 13.00, documente prevăzute în caietul de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00–13.00, până pe data de 11.11.2018, ora 13.00, în baza unei programări prealabile. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 0758049901, 0757545545, 0232/243864 sau e-mail secretariat@insolventa.ro. Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Manager de caz, practician în insolvență, Lucian Andronic
VÂNZARE HOTEL TRAIAN - IAȘI Subscrisele, BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. și CASA DE INSOLVENȚĂ RAVA S.P.R.L. - FILIALA BUCUREȘTI, desemnate, în Consorțiu, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei TURISM MOLDOVA S.A., prin Încheierea de ședință nr. 198/19.09.2017, pronunțată în Dosarul nr. 7658/99/2014, de către Tribunalul Iași - Secția a II-a Civilă, organizează în data de 14.11.2018, ora 15:00, la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., din București, Str. Învingătorilor nr. 24, Victory Business Center, Et. 4, Sector 3, ședința de licitație publică cu strigare pentru vânzarea Pachetului de active compus din: (i) Teren intravilan în suprafață de 2.442 mp, (ii) Construcție – GrandHotel Traian (situat pe 5 nivele – subsol, parter, mezanin și 3 etaje, cu o suprafață desfășurată de 6.612,92 mp), (iii) Teren intravilan în suprafață de 92 mp, (iv) Bunuri mobile ce se regăsesc în incinta Hotelului și care deservesc activitatea hotelieră. Complexul Hotelier „Grand Hotel Traian” este amplasat în Iași, Piața Unirii, nr. 1, jud. Iași. Amplasarea Hotelului asigură o deschidere favorabilă atât la strada Arcu – Cuza Vodă (artera de acces), Str. Alexandru Lăpușneanul (artera laterală), cât și la Piața Unirii – zona pietonală reprezentativă pentru municipiul Iași. Grand Hotel Traian a fost proiectat de celebrul Gustave Eiffel, iar construcția hotelului a fost finalizată în anul 1882, acesta fiind monument istoric și funcționând ca hotel clasificat de 4*. Hotelul dispune de 68 de camere, 3 Săli de conferință (Creangă, Eminescu și Caragiale) cu o capacitate totală de 500 locuri, i) restaurant - Restaurant Traian, ii) bar – London Pub și iii) cramă. Nivelul mediu al gradului de ocupare al hotelului, aferent ultimilor 3 ani, este de aproximativ 73%. Prețul de pornire a licitației este de 5.550.000 EUR, exclusiv TVA. Ofertanții care doresc să participe la licitație trebuie să depună la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., cel mai târziu cu două zile lucrătoare înainte de organizarea ședinței de licitație, până la ora 16:00, documentele specificate în cuprinsul Caietului de sarcini, ce poate fi achiziționat de la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. pentru suma de 5.000 Lei, exclusiv TVA. Plata Caietului de sarcini se va realiza prin transfer bancar în contul unic de insolvență al societății TURISM MOLDOVA S.A., pe baza facturii comunicate de lichidatorul judiciar. Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numărul 021/3199476 sau 0372724485, e-mail: bucuresti@rava.ro sau business.restructuring@bdo.ro
Protest de amploare fata de Guvernul May, cu zeci de arestari: Este ziua rebeliunii. Cucerim podurile Londrei! (Video)
17/11/2018 22:59

 Mii de persoane au manifestat sambata la Londra, la apelul miscarii Extinction Rebellion, blocand poduri in capitala britanica cu scopul de a denunta "inactiunea criminala" a Guvernului in domen ...

FOTO-Europa o ia razna! Presedintele Uniunii Europene, Jean Claude Junker, si-a facut aparitia la tribuna oficiala UE incaltat cu un pantof maro si unul negru
17/11/2018 17:39

  Multe surse europene si romane sustin ca Jean Claude Junker, presedintele Uniunii Europene, este un bautor fruntas, ca sa nu spunem altfel (betiv). Acesta si-a facut aparitia tr ...

Povestea găinii care a născut pui vii, după 25 de ani! Ion Cristoiu vine cu explicații: 'Luați-o ca o proză'
17/11/2018 17:37

La un sfert de secol de la unul dintre cele mai disputate titluri din presa postdecembristă, “Găina care a născut pui vii” din Evenimentul Zilei, Ion Cristoiu, director in acea vreme, explică in ...

Meghan Markle nu are voie să facă schimbări radicale de look. Care este motivul absurd al acestei reguli!
17/11/2018 15:18

Frumoasa Ducesă de Sussx este celebră in toată lumea pentru coafura lejeră pe care o poartă, iar acest lucru a făcut-o să pară, in fata tuturor femeilor, o doamnă in adevăratul sens al cuvantului. Ch ...

 

Veste proastă de la meteorologi! România, sub avertizări de viscol și ninsori
17/11/2018 13:23

Astăzi, temperaturile scăzute se simt ca la ele acasă, căci iarna pune stăpanire pe toată Romania! Asa că este cazul să ne imbrăcăm cat mai bine cu putintă si să ne inarmăm cu multă răbdare, căc ...

ABUZ incredibil al unui procuror: I-a amendat pe poliţiştii care l-au prins cu ITP expirată
17/11/2018 12:46

 Reactie halucinantă a unui procuror, după ce a fost amendat pentru că a fost prins cu viteză si cu inspectia tehnică expirată, scrie realitatea.net. Supărat că agentii au indrăznit să-l sa ...

Coreea de Nord deportează un american reţinut pentru că a intrat ilegal în ţară/ Arma
17/11/2018 12:33

 Totodată, regimul de la Phenian a anunţat că a testat cu succes o armă tactică "ultramodernă". În trecut, Coreea de Nord a inchis cetăţeni americani pentru perioade lungi de timp, ...

Asasinii lui Khashoggi vor da socoteală în faţa SUA
17/11/2018 11:40

  Afirmaţia sa are loc in contextul in care media americane au relatat că CIA a ajuns la concluzia că prinţul incoronat saudit Mohammed bin Salman a ordonat asasinarea lui Khashoggi la Istanbul. &qu ...

A venit iarna! Au căzut primele ninsori şi temperaturile au scăzut mult sub zero grade
17/11/2018 10:49

 A nins ca in povesti la Iasi. Temperaturile au coborat mult sub zero grade, cu toate acestea oamenii s-au bucurat să privească Palatul Culturii in haine iarnă. A căzut prima ninsoare si in Bucuresti. ...

OFICIAL - Mii de deţinuţi au fost eliberaţi în baza recursului compensatoriu. Aglomeraţia din penitenciare se menţine
17/11/2018 10:07

Aproximativ 11.000 de deţinuţi au fost eliberaţi de la inceputul anului pană la sfarşitul lunii octombrie, dintre care peste 9.000 in baza Legii nr. 169/2017 privind recursul compensatoriu, iar peste 8.800 ...