antet-onitrade

Dimensiune font:

Lansarea proiectului „Perfecţionarea cadrelor de conducere în regiunea Nord – Est”

| 13-09-2018 11:14

 Comunicat de presă

Iaşi, 13 septembrie 2018

Lansarea proiectului „Perfecţionarea cadrelor de conducere

în regiunea Nord – Est”

 ” Perfecţionarea cadrelor de conducere in Regiunea Nord-Est”
Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 POCU/227/3/8/118061

Lider: SC ONITRADE Ltd. SRL

REGIUNEA DE IMPLEMENTARE: NORD -EST
Judeţele: Bacău, Botoşani, Neamţ, Vaslui, Iaşi, Suceava

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE:

Perioada: 21.05.2018 – 20.05.2019

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode practice, standard de
management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite, în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei Naţionale pentru Competitivitate 2015-2020 (SNC)/ domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020 (SNCDI), dar şi sprijinirea întreprinderilor care îsi desfăşoară
activitatea în sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau întreprinderile care intenţionează să-şi adapteze activitatea la aceste sectoare economice, în vederea elaborării unei planificări strategice pe termen lung în cadrul întreprinderii, dar şi în revizuirea/ adaptarea unei planificări strategice pe termen lung în cazul în care aceasta există deja, care să permită anticiparea schimbărilor. Astfel, obiectivul general al proiectului contribuie la îndeplinirea obiectivului general al POCU, prin dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă, atât pentru cei 506 beneficiari direcţi ai activităţilor
de formare, cât si pentru cele 55 de întreprinderi care-şi desfăşoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS1. Promovarea în rândul angajatorilor care îşi desfăşoară activitatea sau care intenţionează să-şi adapteze activitatea la sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
2. OS2. Încurajarea formării profesionale în rândul managerilor din cadrul întreprinderilor care intenţionează sau îşi desfăşoară activitatea în sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC si în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
3. OS3. Încurajarea formării profesionale în rândul angajaţilor din departamentele de resurse umane din cadrul întreprinderilor care intenţionează să îşi desfăşoare sau îşi desfăşoară activitatea în sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
4. OS4. Sprijinirea întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau întreprinderilor care intenţionează să-şi adapteze activitatea la aceste sectoare economice/ domenii de specializare inteligentă menţionate anterior, în vederea elaborării unei planificări strategice pe termen lung în cadrul întreprinderii, dar şi sprijin în revizuirea/ adaptarea unei planificări strategice pe termen lung în cazul în care aceasta există deja, care să permită anticiparea schimbărilor.
Valoare totală proiect: 3.799.833,06 lei

GRUP ŢINTĂ:

Grupul ţintă vizat de proiect este reprezentat de 506 persoane fizice care se încadrează în una din următoarele categorii:
- angajaţi cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau timp parţial) care asigură managementul strategic şi care ocupă poziţii de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc.)
- angajaţi cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parţial), din departamentele de resurse umane
- antreprenori care îşi gestionează propriile afaceri
- 55 de întreprinderi care-şi desfăşoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv (turism şi ecoturism, textile şi pielărie, industrii creative, industria auto şi component, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, procesare alimentelor şi băuturilor, sănătate şi produse farmaceutice, energie şi management de mediu, bioeconomie agricultura, silvicultură, pescuit şi acvacultură, biofarmaceutică şi biotehnologii)
Totodată, pentru a fi eligibile, persoanele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
- sunt angajate în cadrul unei întreprinderi care-şi desfăşoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv conform SNC şi în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care intenţionează să-şi adapteze activitatea principală sau secundară la cel puţin unul dintre aceste sectoare eocnomice şi în corelare cu cel puţin unul dintre domeniile de specializare inteligentă menţionate anterior;
- îsi desfăşoară activitatea în regiunea Nord Est.
Din cele 506 persoane, 110 persoane vor fi din categoria angajaţi cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau timp parţial) care asigură managementul strategic şi care ocupă poziţii de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc.), 44 de persoane din categoria persoane angajate cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parţial), din departamentele de resurse umane şi 352 de persoane din categoria antreprenori care îşi gestionează propriile afaceri.

În acelaşi timp, cel puţin 253 (50%) dintre persoanele din grupul ţintă vor fi femei.

ACTIVITĂŢI

A1.1. Planificarea, organizarea şi derularea de campanii de informare şi conştientizare grup ţintă privind importanţa participării angajaţilor la programe de formare continuă
A2.1. Recrutare şi selecţie a 462 de manageri şi antreprenori (GT 1 şi GT2)
A2.2. Derulare program de formare Antreprenorială
A2.3. Derulare program de formare Manager de inovare
A2.4. Organizare cursuri mini MBA
A2.5. Evaluare şi monitorizare performanţe Grup Ţintă implicat în programele de formare
A2.6. Organizare conferinţe de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale şi manageriale
A3.1. Recrutare şi selecţie GT 3 (angajaţi în departamentele de resurse umane)
A3.2. Derulare program de formare Manager resurse umane
A3.3. Organizare workshop-uri şi seminarii informale recunoscute în companii
A3.4. Evaluare şi monitorizare performanţe Grup Ţintă implicat in programele de formare
A4.1. Verificare şi selecţie întreprinderi
A4.2. Furnizare de sprijin pentru cel puţin 55 de întreprinderi selectate în vederea
elaborării unei planificări strategice pe termen lung în cadrul întreprinderii
A4.3. Organizarea de workshop-uri şi conferinţe de dezvoltare a abilităţilor de planificare strategică
A4.4. Dezvoltare şi implementare platformă de planificare strategică la nivelul celor 55 de companii
AT1.1. - Management de proiect
Echipa
Manager de proiect – Maria MORARIU

 

 

REZULTATE PRECONIZATE
- 506 persoane identificate, informate si certificate profesional, selectate din toate cele 6 judeţe ale Regiunii de implementare NE (352 de persoane certificate cu competenţe antreprenoriale, 110 persoane certificate Manager inovare, 44 manageri de HR certificaţi)
- 55 de întreprinderi care beneficiază de planificări strategice;
- 1 platformă de recrutare Grup Ţintă;
- 1 platformă de monitorizare şi implementare activitate strategică;
- 15 evenimente (de informare, conferinţe, work-shop-uri etc)
- 1 curs mini MBA organizat, 25 de participanţi la acesta-

 


CONTACT:
perfectionare@onitrade.ro

BUGET:
Valoarea totală a proiectului este de 3.799.833,06 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 3.067.702,19 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 541.359,21 lei şi valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului este de 190.771,66 lei)

”Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
”Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro”

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

 

 

ANUNȚ SELECȚIE FIRMĂ SPECIALIZATĂ ÎN SERVICIUL ARHIVISTIC Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul în Iași, str. Zorilor nr. 11, jud. Iași, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale de Practicieni în Insolvenţă sub nr. RFO II 0022/2006, Cod de Identificare Fiscală 16605670, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. GARDIAN PRIVAT SECURITY S.R.L, cu sediul social în: Iași, Calea Chișinăului nr. 33, bl. Constr. C1, ap. birouri, jud. Iași, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Iaşi sub nr. J22/108/2006, Cod de Identificare Fiscală 18291905, astfel desemnat prin Sentinţa Civilă nr. 62 din data de 30.01.2018 pronunţată de Tribunalul Iaşi, secţia II Civilă-Faliment, în dosarul nr. 4062/99/2014 (format vechi: 285/2014) primește oferte, pe suport de hârtie, în plic sigilat la sediul lichidatorului judiciar, până la data de 20.08.2018, orele 13.00, pentru angajarea unei firme specializate în serviciul arhivistic pentru prelucrarea arhivistică (servicii de organizare a fondului arhivistic) și de păstrare și conservare (depozitare) a fondului arhivistic. Deschiderea ofertelor se va face la data de 20.08.2018, orele 14.00. Plata se va face după valorificarea bunurilor din patrimoniul debitoarei. Oferta trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii: structura prețului pentru fiecare serviciu, prețul pentru perioada de depozitare legală, precum și pentru un metru liniar de documente, modalități și termene de plată. Oferta va fi însoțită de copiile certificatelor de conformitate, a actului constitutiv al persoanei juridice, a certificatelor de inregistrare la Registrul Comertului, a autorizației de funcționare pentru serviciile arhivistice menționate, inclusiv de păstrare și conservare a documentelor de arhivă cu valoare practică, eliberată de Arhivele Naționale, precum și de proiectul contractului în care să se regăsească și clauzele privind transferul acestor documente, conform Ordinului MAI nr. 137/27.09.2013 și a art. 18 indice 4, din Legea nr. 138/2013. Documentele de arhivă cuprind documente contabile, acte de personal etc. ale societăţii falite S.C. GARDIAN PRIVAT SECURITY S.R.L, cu sediul social în Iași, Calea Chișinăului, nr. 33, bl. Constr. C1, ap. birouri, jud. Iași – în cantitate de aproximativ 8 m.l. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este prețul cel mai mic oferit. Ofertele ce urmează a fi primite vor fi supuse atenţiei Comitetului Creditorilor debitoarei GARDIAN PRIVAT SECURITY S.R.L. - in faliment. Desemnarea ofertantului câştigător al selecţiei de oferte va fi făcută în conformitate cu decizia Comitetului Creditorilor. Relații suplimentare la tel./fax 0232/220777, mail: office.is@lrj.ro, www.lrj.ro.
ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitorului SC BART LIV COM S.R.L. – societate în faliment, dosar nr. 3157/103/2013 aflat pe rolul Tribunalului Neamț – Secția II Civilă, în temeiul dispozițiilor Legii 85/2006, vinde prin licitație publică competitivă cu strigare următoarele bunuri: 1. Bunuri mobile conform Raportului de evaluare al bunurilor mobile – stoc de marfă compus din echipamente electrice, echipamente sanitare, instalații electrice, feronerie, etc., situate în mun. Roman, jud. Neamț, astfel: a. Preț de pornire 95% din valoarea de piață (netă) stabilită prin raportul de evaluare: 65.891 Lei (exclusiv TVA) - licitațiile vor avea loc în data de 03, 10, 17 și 24.08.2018, ora 12.00; b. Preț de pornire 85% din valoarea de piață (netă) stabilită prin raportul de evaluare: 58.955 Lei (exclusiv TVA) - licitațiile vor avea loc în data de 07, 14, 21 și 28.09.2018, ora 12.00; c. Preț de pornire 75% din valoarea de piață (netă) stabilită prin raportul de evaluare: 52.019 Lei (exclusiv TVA) - licitațiile vor avea loc în data de 05, 12, 19 și 26.10.2018, ora 12.00. Licitațiile vor avea loc la data și ora stabilită, la biroul lichidatorului judiciar din mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr.4, bl. Penes Curcanul, TR. 5, etaj 1, Cabinet nr. 13, jud. Iași, Complex de Birouri NH BUSINESS, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă care va conţine: - cerere de participare la licitaţie; - dovada achitării taxei de participare de 100 lei; - dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, sumă care se va achita în contul colector nr. RO26PIRB2900710925003000 deschis pe numele debitorului la Piraeus Bank – Sucursala Iași; - actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare se va achita în contul: RO33PIRB2400738563001000, deschis pe numele lichidatorului judiciar la Piraeus Bank Iaşi. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar din mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr. 4, bl. Penes Curcanul, TR. 5, Etaj 1, Cabinet nr. 13, jud. Iași, cel târziu cu 1 zi lucrătoare înainte de ziua licitaţiei, până la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului în termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, sub sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va face dovada până în preziua licitaţei, ora 16.00. Lista completă a bunurilor mobile precum și alte informaţii suplimentare pot fi oferite la biroul lichidatorului judiciar din mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr. 4, bl. Penes Curcanul, TR. 5, Etaj 1, Cabinet nr. 13, jud. Iași, sau tel: 0744520508, 0744994490, fax: 0332/814773, e-mail: alfa.omega.insolv@gmail.com
ANUNȚ LICITAȚIE MATINAL PRODCOM S.R.L CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ IORGOAEA EUGENIA, reprezentată legal prin practician în insolvenţă IORGOAEA EUGENIA, în calitate de administrator judiciar al debitoarei MATINAL PRODCOM SRL, identificată prin CUI RO6959297 si nr. înregistrare la Registrul Comerţului: J27/2317/1994, având sediul social în com. Tupilati, jud. Neamţ, conform Încheierii de şedinţă din 10.04.2013 ce priveşte cauza ce face obiectul dosarului nr. 1969/103/2013 aflat pe rolul Tribunalului Neamţ organizează licitaţie publică deschisă cu strigare pentru următoarele bunuri aparţinând debitoarei: 1. Construcţie beci semiîngropat - suprafaţa construită 583.6 mp,– 43.500 lei, amplasat pe teren concesiont de la Primăria Roman str. Plopilor; 2. Teren neconstruit - 2 parcele: 1455mp – 69.700 lei şi 1400mp – 67.200 lei aflate în Com. Hangu, sat. Grozavesti, Jud. Neamţ; 3. Teren neconstruit - 2 parcele: 2.161,50 mp - 41.400 lei şi 2.161,50 mp – 41.400 lei aflate în incinta SC Carpin S.A., Mun. Roman, Jud. Neamţ; 4. Terenul neconstruit în suprafaţă de 4.390 mp – 275.500 lei aflat în Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava. Valorile nu includ cota de TVA. Licitația va avea loc în zilele de 24, 26, 28.09.2018, orele 10.30, la sediul administratorului judiciar din Bucureşti, B-dul Mircea Vodă nr. 36, Bl M6, Sc. 2, Ap. 57, Int. 57, Sector 3. Regulamentul de vânzare poate fi consultat atât la sediul debitoarei cât şi la sediul administratorului judiciar sau poate fi solicitat la tel. 0722978184 şi e-mail expertiorgoaea@gmail.com.
Start Activ - Participă la prima sesiune de selecţie a planurilor de afaceri!
19/09/2018 17:17

                           Nord Est Start Activ 156.047 Lei Finantare Nerambursabilă    

CARAVANA DE INFORMARE  în Suceava, la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie joi, 20 septembrie 2018, ora 10.00
19/09/2018 10:11

  Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi Obiectiv specific 3.8: Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de n ...

LOCURI DE MUNCĂ STRĂINĂTATE - 19 septembrie 2018   
19/09/2018 09:55

                                         Dacă reprezinţi o agenţie de recrutare, poţi obţine mai mu ...

 

Apple a platit Irlandei toate taxele  13,1 miliarde de euro si dobanzi de 1,2 miliarde de euro solicitate de Comisia Europeana
18/09/2018 21:15

 Irlanda a recuperat complet taxele necolectate de la grupul informatic american Apple - 13,1 miliarde de euro si dobanzi de 1,2 miliarde de euro, bani care sunt pastrati intr-un cont escrow infiintat de G ...

DOCUMENT  Ministerul Finanțelor a publicat proiectul OUG de modificare a legii insolvenței
18/09/2018 13:29

 Proiectul de Ordonantă de Urgentă pentru modificarea Legii insolventei, obtinut si publicat de HotNews.ro săptămana trecută a fost pus oficial in dezbatere publică de Ministerul Finantelor Publice ( ...

Principalele valute revin pe creştere
17/09/2018 18:26

Tensiunile comerciale la nivel mondial, in principal „războiul taxelor vamale” dintre SUA şi China, afectează majoritatea economiilor emergente. Leul nu este ocolit de acest fenomen, el depreciin ...

ASF va efectua o analiză comparativă a legislaţiei RCA din alte ţări europene unde există clienţi cu risc ridicat
17/09/2018 12:29

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va demara o analiză a situaţiei concrete din piaţa asigurărilor auto oblogatorii (RCA) din Romania şi a convergenţei legislaţiei locale cu cea europeană, ac ...

Unul din cinci patroni români suferă de foame!
17/09/2018 10:31

* o parte insemnată a patronilor romani se confruntă cu probleme greu de crezut pentru o ţară membră a Uniunii Europene: foamete, lipsa din locuinţă a maşinii de spălat, căzii, duşului sau grupului s ...