09miroslava

Dimensiune font:

Primăriile nu-şi pot finanţa cheltuielile

| 09-03-2018 05:15

 

* Curtea de Conturi confirmă că majoritatea primăriilor se confruntă cu greutăţi deosebite la ora de colectare a taxelor şi rămân dependente de sprijinul venit de la bugetul de stat * Primăria Miroslava are cele mai mari venituri dintre toate unităţile administrativ-teritoriale ale judeţul Iaşi, cu venituri de peste 26 milioane lei 


Un raport publicat recent de Curtea de Conturi prezintă o analiză amănunţită a veniturilor realizate de unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi. Documentul arată că Miroslava a înregistrat cele mai mari venituri în 2016, în sumă de 26,3 milioane lei, în timp ce alte 21 UAT-uri au raportat venituri realizate între 10 - 20 milioane lei iar 45 unităţi administrative au avut venituri între 5 – 10 milioane lei. La polul opus stau 26 unităţi cu venituri sub 5 milioane lei. „Rezultatele analizelor și evaluărilor efectuate reliefează faptul că autoritățile administrației publice locale au reușit să acopere, cu prioritate, din veniturile încasate și afectate cheltuielilor secțiunii de funcționare, un procent de 91,6%, în timp ce cheltuielile afectate secțiunii de dezvoltare, au fost doar în procent de 56% față de prevederile bugetare definitive aprobate de organele deliberative de la nivelul unităților administrative. Conform datelor centralizate, la nivelul județului, unitățile administrativ teritoriale au putut finanța din veniturile proprii doar un procent de 41,4% din cheltuielile efectuate și raportate prin situațiile financiare, cele mai mici grade de autofinanțare regăsindu-se la nivelul comunelor, datorat unui grad de colectare a impozitelor și taxelor locale deficitar așa cum s-a constatat și consemnat în rapoartele de audit financiar întocmite la finalizarea acțiunilor de audit efectuate de auditorii publici externi ai camerei”, arată raportul Curţii de Conturi.

 

Primăriile rămân dependete de ajutorul Statului

 

Auditul consideră că veniturile bugetelor locale încasate în anul 2016 sunt cu 7% mai mici decât cele încasate în anul precedent, datorat în principal cuantumului veniturilor din impozite, taxe, contribuții și alte venituri (mai mic cu 7.7 milioane lei lei față de anul 2015), dar și ca urmare a faptului că, în comparație cu anul 2015, sumele primite de la UE/alți donatori în contul plaților efectuate pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile au scăzut cu 192,9 milioane lei. 905 mii lei. „Analiza în structură, pe categorii de venituri bugetare și surse de finanțare a pus în evidență gradul mare de dependență a bugetelor locale de finanțarea primită din alte surse, în special sub formă de cote și sume defalcate (66,6% din totalul veniturilor încasate, din care sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată sunt de 41,4% din totalul veniturilor realizate în timp ce sumele primite sub forma de cote defalcate din impozitul pe venit reprezintă 25,2% din totalul veniturilor încasate), în timp ce veniturile încasate sub formă de impozite, taxe, contribuții și alte vărsăminte și categorii de venituri de către unitățile administrativ-teritoriale au fost de 268 milioane lei, ceea ce reprezintă un procent de doar 13,2% din totalul veniturilor încasate și raportate prin bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale din judeţul Iași. De asemenea o pondere importantă în structura veniturilor realizate/încasate pe ansamblul județului o dețin sumele primite de la bugetul de stat și de la alte bugete sub formă de subvenții (circa 17,4% din total venituri)”, mai arată Curtea de Conturi. 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

 

 

ANUNȚ SELECȚIE FIRMĂ SPECIALIZATĂ ÎN SERVICIUL ARHIVISTIC Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul în Iași, str. Zorilor nr. 11, jud. Iași, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale de Practicieni în Insolvenţă sub nr. RFO II 0022/2006, Cod de Identificare Fiscală 16605670, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. GARDIAN PRIVAT SECURITY S.R.L, cu sediul social în: Iași, Calea Chișinăului nr. 33, bl. Constr. C1, ap. birouri, jud. Iași, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Iaşi sub nr. J22/108/2006, Cod de Identificare Fiscală 18291905, astfel desemnat prin Sentinţa Civilă nr. 62 din data de 30.01.2018 pronunţată de Tribunalul Iaşi, secţia II Civilă-Faliment, în dosarul nr. 4062/99/2014 (format vechi: 285/2014) primește oferte, pe suport de hârtie, în plic sigilat la sediul lichidatorului judiciar, până la data de 20.08.2018, orele 13.00, pentru angajarea unei firme specializate în serviciul arhivistic pentru prelucrarea arhivistică (servicii de organizare a fondului arhivistic) și de păstrare și conservare (depozitare) a fondului arhivistic. Deschiderea ofertelor se va face la data de 20.08.2018, orele 14.00. Plata se va face după valorificarea bunurilor din patrimoniul debitoarei. Oferta trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii: structura prețului pentru fiecare serviciu, prețul pentru perioada de depozitare legală, precum și pentru un metru liniar de documente, modalități și termene de plată. Oferta va fi însoțită de copiile certificatelor de conformitate, a actului constitutiv al persoanei juridice, a certificatelor de inregistrare la Registrul Comertului, a autorizației de funcționare pentru serviciile arhivistice menționate, inclusiv de păstrare și conservare a documentelor de arhivă cu valoare practică, eliberată de Arhivele Naționale, precum și de proiectul contractului în care să se regăsească și clauzele privind transferul acestor documente, conform Ordinului MAI nr. 137/27.09.2013 și a art. 18 indice 4, din Legea nr. 138/2013. Documentele de arhivă cuprind documente contabile, acte de personal etc. ale societăţii falite S.C. GARDIAN PRIVAT SECURITY S.R.L, cu sediul social în Iași, Calea Chișinăului, nr. 33, bl. Constr. C1, ap. birouri, jud. Iași – în cantitate de aproximativ 8 m.l. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este prețul cel mai mic oferit. Ofertele ce urmează a fi primite vor fi supuse atenţiei Comitetului Creditorilor debitoarei GARDIAN PRIVAT SECURITY S.R.L. - in faliment. Desemnarea ofertantului câştigător al selecţiei de oferte va fi făcută în conformitate cu decizia Comitetului Creditorilor. Relații suplimentare la tel./fax 0232/220777, mail: office.is@lrj.ro, www.lrj.ro.
ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitorului SC BART LIV COM S.R.L. – societate în faliment, dosar nr. 3157/103/2013 aflat pe rolul Tribunalului Neamț – Secția II Civilă, în temeiul dispozițiilor Legii 85/2006, vinde prin licitație publică competitivă cu strigare următoarele bunuri: 1. Bunuri mobile conform Raportului de evaluare al bunurilor mobile – stoc de marfă compus din echipamente electrice, echipamente sanitare, instalații electrice, feronerie, etc., situate în mun. Roman, jud. Neamț, astfel: a. Preț de pornire 95% din valoarea de piață (netă) stabilită prin raportul de evaluare: 65.891 Lei (exclusiv TVA) - licitațiile vor avea loc în data de 03, 10, 17 și 24.08.2018, ora 12.00; b. Preț de pornire 85% din valoarea de piață (netă) stabilită prin raportul de evaluare: 58.955 Lei (exclusiv TVA) - licitațiile vor avea loc în data de 07, 14, 21 și 28.09.2018, ora 12.00; c. Preț de pornire 75% din valoarea de piață (netă) stabilită prin raportul de evaluare: 52.019 Lei (exclusiv TVA) - licitațiile vor avea loc în data de 05, 12, 19 și 26.10.2018, ora 12.00. Licitațiile vor avea loc la data și ora stabilită, la biroul lichidatorului judiciar din mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr.4, bl. Penes Curcanul, TR. 5, etaj 1, Cabinet nr. 13, jud. Iași, Complex de Birouri NH BUSINESS, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă care va conţine: - cerere de participare la licitaţie; - dovada achitării taxei de participare de 100 lei; - dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, sumă care se va achita în contul colector nr. RO26PIRB2900710925003000 deschis pe numele debitorului la Piraeus Bank – Sucursala Iași; - actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare se va achita în contul: RO33PIRB2400738563001000, deschis pe numele lichidatorului judiciar la Piraeus Bank Iaşi. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar din mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr. 4, bl. Penes Curcanul, TR. 5, Etaj 1, Cabinet nr. 13, jud. Iași, cel târziu cu 1 zi lucrătoare înainte de ziua licitaţiei, până la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului în termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, sub sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va face dovada până în preziua licitaţei, ora 16.00. Lista completă a bunurilor mobile precum și alte informaţii suplimentare pot fi oferite la biroul lichidatorului judiciar din mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr. 4, bl. Penes Curcanul, TR. 5, Etaj 1, Cabinet nr. 13, jud. Iași, sau tel: 0744520508, 0744994490, fax: 0332/814773, e-mail: alfa.omega.insolv@gmail.com
ANUNȚ LICITAȚIE MATINAL PRODCOM S.R.L CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ IORGOAEA EUGENIA, reprezentată legal prin practician în insolvenţă IORGOAEA EUGENIA, în calitate de administrator judiciar al debitoarei MATINAL PRODCOM SRL, identificată prin CUI RO6959297 si nr. înregistrare la Registrul Comerţului: J27/2317/1994, având sediul social în com. Tupilati, jud. Neamţ, conform Încheierii de şedinţă din 10.04.2013 ce priveşte cauza ce face obiectul dosarului nr. 1969/103/2013 aflat pe rolul Tribunalului Neamţ organizează licitaţie publică deschisă cu strigare pentru următoarele bunuri aparţinând debitoarei: 1. Construcţie beci semiîngropat - suprafaţa construită 583.6 mp,– 43.500 lei, amplasat pe teren concesiont de la Primăria Roman str. Plopilor; 2. Teren neconstruit - 2 parcele: 1455mp – 69.700 lei şi 1400mp – 67.200 lei aflate în Com. Hangu, sat. Grozavesti, Jud. Neamţ; 3. Teren neconstruit - 2 parcele: 2.161,50 mp - 41.400 lei şi 2.161,50 mp – 41.400 lei aflate în incinta SC Carpin S.A., Mun. Roman, Jud. Neamţ; 4. Terenul neconstruit în suprafaţă de 4.390 mp – 275.500 lei aflat în Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava. Valorile nu includ cota de TVA. Licitația va avea loc în zilele de 24, 26, 28.09.2018, orele 10.30, la sediul administratorului judiciar din Bucureşti, B-dul Mircea Vodă nr. 36, Bl M6, Sc. 2, Ap. 57, Int. 57, Sector 3. Regulamentul de vânzare poate fi consultat atât la sediul debitoarei cât şi la sediul administratorului judiciar sau poate fi solicitat la tel. 0722978184 şi e-mail expertiorgoaea@gmail.com.
Transport public gratuit în Iaşi!
19/09/2018 00:00

Compania de Transport Public Iaşi şi-a propus să ajute oraşul să respire mai uşor şi, implicit, să protejeze mai mult mediul inconjurător, in Săptămana Europeană a Mobilităţii 2018. „Astfe ...

Dezastru în Bârnova!
19/09/2018 00:00

Locuitorii din Barnova şi-au pierdut speranţa de a-şi vedea asfaltată, anul acesta, cea mai importantă stradă din localitate. Iniţial, acestora li s-a promis că modernizarea şoselei Barnova va fi t ...

Planul Urbanistic General al Iaşului, în faza finală
19/09/2018 00:00

Ieri, o echipă a Primăriei Municipiului Iaşi, coordonată de primarul Mihai Chirica, a avut o intalnire de lucru cu reprezentanţii Direcţiei Judeţene pentru Cultură Iaşi, in scopul analizării şi fin ...

Un nou motiv de dispută între Popa şi Chirica
19/09/2018 00:00

Plenul Consiliului Judeţean Iaşi se va intruni astăzi in şedinţă ordinară, avand pe ordinea de zi 30 de proiecte de hotărare. Cateva dintre aceste proiecte, precum cele cu privire la aprobarea incheie ...

 

Elevii din Muncelu au salvat şcoala
19/09/2018 00:00

Stăruinţa şi indărătnicia cu care copiii şi părinţii lor s-au luptat pentru şcoala din satul Muncelu, comuna Glăvăneşti, judeţul Bacău, au fost răsplătite, iar unitatea de invăţămant şi-a de ...

FOTO: Accident GRAV într-o localitate de lângă Iaşi
18/09/2018 22:00

 Un accident spectaculos s-a produs marţi, 18 septembrie 2018, intr-o localitate de langă Iaşi. Din primele informaţii, şoferul unui autoturism marca Dacia Logan, in varstă de 62 de ani, din Iaşi, i ...

Campanie de informare a viitorilor stranieri
18/09/2018 18:52

* moderatorul a fost chiar ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, prezentă ieri la Iaşi Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, s-a aflat ieri la Iaşi, pentru promov ...

1.000 de albume pentru promovarea Bucovinei
18/09/2018 17:04

    Consiliul Judeţean Suceava va tipări 1.000 de albume Bucovina, pentru promovarea turistică a zonei. Anunţul a fost făcut de preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur. Costul acestora va aju ...

  Două magazine şi o brutărie, închise de inspectorii sanitar-veterinari
18/09/2018 16:31

    Inspectorii DSVSA Bacău au constatat abateri majore de la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, fiind emise Ordonanţe de suspendare şi respectiv de interzicere a acti ...

Urmărire ca un filme, la Vicovu de Sus, şi şofer care a fugit de la volan, dându-se drept pasager
18/09/2018 16:06

    Şofer cu tupeu. După o urmărire ca in filme, la primele ore ale dimineţii de marţi, poliţiştii au descoperit in maşina respectivă doar doi pasageri băuţi, care nu au vrut să dea deta ...