images

Dimensiune font:

Proiect H O T Ă R Â R E Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani

| 12-11-2018 09:00

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, pentru anul 2019  

  Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţa ordinară din data de ____________2018,

urmareadresei nr.2858/02.10.2018 a Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Botoşani,
analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr.14899/29.10.2018 privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, pentru anul 2019,
având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Buget – Finanţe nr.14900 din 29 octombrie 2018,
văzând Rapoartele de avizare ale Comisiilor:
  • pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare şi parteneriate;
  • pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, lucrări publice, monumente istorice şi de arhitectură, protecţia mediului şi turism;
  • pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură;
în conformitate cu prevederile art.41 alin.(2), alin.(21) şi alin.(22) lit. „b” şi art.47 alin.(7), alin.(9) şi alin.(10) lit.”b” din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
în temeiul art.91 alin.(1) lit.f), alin.(5) lit.a) pct.12 şi art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

h o t ă r ă ş t e:
 
Art.1 - Se aprobă tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judeţean pentru vehiculele rutiere a căror masă totală maximă admisă, masa maximă admisă pe axe şi/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depăşesc limitele prevăzute în anexa 2 la Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2019, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 - Se aprobă tarifele pentru utilizarea şi accesul în zona drumului şi modul de aplicare a acestora pentru anul 2019, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 - Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani şi Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani.
Art.4 - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Botoşani.
 
PREŞEDINTE, Avizat pentru legalitate,
COSTICĂ MACALEŢI SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Marcel - Stelică Bejenariu
 

ANEXA nr. 1
la Hotărârea nr. ______ din __________ 2018

TARIFE SUPLIMENTARE DE UTILIZARE
a drumurilor de interes judeţean pentru vehiculele rutiere a căror masă totală maximă admisă, masă maximă admisă pe axe şi/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depăşesc limitele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
pe anul 2019
 

  

  
LEGENDĂ 
    G = masă reală, exprimată în tone, constatată din documente sau prin cântărire.
    mma = masă maximă admisă în circulaţie pe drumurile publice, exprimată în tone.
    L = lungimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare.
    l = lăţimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare.
    h = înălţimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare.
    Lma = lungimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri.
    lma = lăţimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri.
    hma = înălţimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri.
    AST = autorizaţie specială de transport.
DJDP = Direcția Județeană de Drumuri și Poduri.
    Prin semnul "^" se înţelege ridicare la putere.
 
Modul de aplicare a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judeţean
   A) Masele şi dimensiunile maxime admise sunt cele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
   B) Sunt exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean: 
   1. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile Ministerului Apărării Naţionale, la solicitarea unităţilor militare care le deţin; 
   2. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute de forţele militare ale statelor membre NATO sau ale Parteneriatului pentru Pace, la solicitarea Centrului de Coordonare a Mişcării din cadrul Comandamentului Logistic Întrunit al Ministerului Apărării Naţionale; 
   3. transporturile efectuate cu vehicule aflate în proprietatea sau care sunt folosite de către ori pentru forţele militare ale Statelor Unite ale Americii la solicitarea Centrului de Coordonare a Mişcării din cadrul Comandamentului Logistic Întrunit al Ministerului Apărării Naţionale; 
   4. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne, la solicitarea unităţilor care le deţin; 
   5. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., la solicitarea subunităţilor care le deţin, precum și de DJDP Botoșani; 
   6. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, la solicitarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă care le deţin; 
   7. vehiculele rutiere care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare, utilajele destinate intervenţiilor sau vehiculele care transportă astfel de utilaje, în zonele în care a fost declarată starea de urgenţă, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, la solicitarea comitetelor pentru situaţii de urgenţă constituite conform prevederilor art. 6 şi ale art. 7 ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 
   8. vehicule rutiere şi utilajele specializate, inclusiv vehiculele rutiere care efectuează transportul acestora, care participă la acţiuni de deszăpezire a drumurilor sau de reparare şi repunere în funcţiune a elementelor de infrastructură rutieră ale drumurilor afectate în urma evenimentelor rutiere, calamităţilor sau dezastrelor naturale; 
   9. deţinătorul sau utilizatorul vehiculului este persoana juridică menţionată în certificatul de înmatriculare al autovehiculului, în copia conformă a licenţei comunitare pentru transportul rutier contra cost de mărfuri sau în copia conformă a certificatului de transport în cont propriu pentru transportul rutier de mărfuri. 
   C) Autorizaţia specială de transport se eliberează şi în cazul transporturilor exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare. În acest caz nu se va percepe tariful de eliberare prevăzut la pct. 1.1-1.3 şi 2 din tabelul de mai sus. 
   D) Utilajele sunt considerate mărfuri indivizibile chiar dacă sunt transportate având demontate părţi componente. 
   E) La eliberarea autorizaţiilor speciale de transport se vor lua în considerare şi măsurătorile efectuate pe reţeaua internă de drumuri de interes județean de organele cu atribuţii de control al transporturilor rutiere. 
   F) Tarifare pentru eliberarea documentelor prevăzute la pct. 1.1-3 din tabelul de mai sus: 
   1. Tarifarea pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport, prevăzută la pct. 1.1-1.3 din tabelul de mai sus, se efectuează pentru fiecare document. 
   2. Tarifarea pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport, prevăzute la pct. 2 şi 3 din tabelul de mai sus, se efectuează o singură dată, pentru fiecare document eliberat. 
   3. Tarifarea pentru eliberarea avizului depăşire limite de competenţă, prevăzută la pct. 2 din tabelul de mai sus, se realizează atunci când sunt depăşite limitele de competenţă ale DJDP Botoșani la care s-a solicitat eliberarea autorizaţiei speciale de transport. 
   4. Tarifarea pentru estimare, prevăzută la pct. 3 din tabelul de mai sus, se efectuează pentru fiecare document eliberat, fără a se specifica traseul ce urmează a fi parcurs; totodată se va menţiona obligativitatea întocmirii proiectului de transport sau studiului de traseu, dacă este cazul. 
   G) Tarifare pentru depăşirea masei maxime admise (totală sau pe axe) prevăzute la pct. 4-5.3 din tabelul de mai sus: 
   1. Tarifarea pentru depăşirea masei se efectuează prin compararea rezultatului obţinut pentru tarifarea masei totale cu rezultatul obţinut pentru tarifarea maselor pe axe ale vehiculului, luându-se în considerare valoarea cea mai mare rezultată. 
   2. Tarifarea pentru depăşirea masei totale se calculează prin aplicarea relaţiei de calcul; masa reală se constată din documente sau prin cântărire; 
   3. În situaţia în care cel puţin două vehicule rutiere sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui transport, clasificarea axelor din punctul de vedere al distanţei dintre axe se efectuează pentru fiecare vehicul separat, indiferent de numărul de axe sau de roţi ale fiecărui vehicul rutier. 
   4. În situaţia în care două sau mai multe vehicule rutiere sunt cuplate unul după altul, clasificarea axelor din punctul de vedere al distanţei dintre axe se efectuează continuu, începând din partea din faţă a primului vehicul rutier, indiferent de numărul de axe sau de roţi ale fiecărui vehicul rutier. 
   5. Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează prin aplicarea relaţiei de calcul, după ce se determină valoarea depăşirii prin diferenţa dintre masa reală pe fiecare axă şi masa maxim admisă pe axă, în funcţie de categoria drumului pe care se circulă. 
   6. Pentru axe multiple constituite din cel puţin două axe consecutive ale aceluiaşi vehicul rutier, tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează pentru fiecare categorie de axe (simplă, dublă, triplă), în funcţie de distanţa dintre axe. 
   7. Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axă dublă şi triplă se efectuează pentru ansamblul de axe, fără a se compara şi a se lua în considerare axele componente ale configuraţiei de axe. 
   8. În cazul vehiculelor rutiere prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, combinaţiile de axe (triplă, dublă, simplă) se stabilesc de la partea din faţă a vehiculului rutier spre spatele acestuia. 
   9. În cazul depăşirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuraţii de axe distincte ale aceluiaşi vehicul rutier, tarifarea se cumulează. 
   10. Nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează autorizaţie specială de transport şi nu se impun condiţii pentru însoţire dacă depăşirea masei maxime admise pe axe şi a masei totale maxime admise sau a maselor pe axe şi a masei totale înscrise în autorizaţia specială de transport, rezultată în urma cântăririi, este de până la: 
   (i) 4% inclusiv, pentru masa pe axa simplă; 
   (ii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa dublă; 
   (iii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa triplă; 
   (iv) 5% inclusiv, pentru masa totală. 
   11. Tarifarea pentru depăşirea masei totale sau pe axe nu se aplică pentru vehiculele rutiere de transport persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze). 
   H) Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise prevăzute la pct. 6.1-6.3 din tabelul de mai sus: 
   1. Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise se calculează prin aplicarea relaţiei de calcul, după ce se determină valoarea depăşirii prin diferenţa dintre dimensiunea reală şi dimensiunea maxim admisă. 
   2. În situaţia în care sunt depăşite mai multe dimensiuni maxime admise, tarifarea se cumulează. 
   3. În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare şi se constată o depăşire a lungimii maxime admise sau a lungimii înscrise în autorizaţia specială de transport cu cel mult 0,10 m, cu cel mult 0,05 m a lăţimii maxime admise sau a lăţimii înscrise în autorizaţia specială de transport şi/sau cu cel mult 0,01 m a înălţimii maxime admise sau a înălţimii înscrise în autorizaţia specială de transport, se consideră că transportul se încadrează în limitele maxime admise. 
   4. În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare şi se constată o depăşire a înălţimii maxime admise sau a înălţimii înscrise în autorizaţia specială de transport mai mare de 0,01 m, dar nu mai mult de 0,05 m, se consideră că transportul se încadrează în limitele maxime admise, dar se eliberează autorizaţie specială de transport, fără plata tarifelor suplimentare pentru traseul ce urmează a fi parcurs. 
   I) Recântărire şi remăsurare, prevăzute la pct. 7 din tabelul de mai sus: 
   1. Nu se efectuează recântărire sau remăsurare pentru traseul deja parcurs pe drumurile de interes județean. 
   2. Dacă se realizează o descărcare parţială de marfă, aceasta trebuie să rezulte din documentele de transport. 
   J) Tarifarea autorizaţiei speciale de transport: 
   1. Valoarea totală a tarifării în vederea eliberării autorizaţiei speciale de transport se determină prin cumularea tarifelor pentru eliberare cu cele pentru depăşirea masei totale sau pe axe şi cu cele pentru depăşirea dimensiunilor. 
   2. În cazul autorizaţiilor speciale de transport eliberate pentru o perioadă de 90 de zile, valoarea totală a tarifării calculată conform pct. 1 se înmulţeşte cu un coeficient de 0,50. 
   3. În cazul autorizaţiilor speciale de transport eliberate pentru o perioadă de 12 luni, valoarea totală a tarifării calculată conform pct. 1 se înmulţeşte cu un coeficient de 0,20. 
   K) Modul de efectuare a calculelor: 
   1. Valorile maselor se introduc în calcule exprimate în tone, cu două zecimale sau aşa cum sunt ele afişate de aparatele de măsurat. 
   2. Valorile dimensiunilor se introduc în calcule exprimate în metri, cu două zecimale. 
   3. Tariful unitar se introduce în calcule cu 4 zecimale. 
   4. Distanţa de parcurs se introduce în calcule exprimată în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la unitate. 
   5. Rezultatele parţiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc. 
   6. Tariful final rezultat care se achită în altă monedă decât în euro se calculează la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie a anului anterior, comunicat de Banca Centrală Europeană. 
   7. Tariful final rezultat se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata. 
   L) După efectuarea plăţii, solicitantul poate cere anularea autorizaţiei speciale de transport şi restituirea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean, după cum urmează: 
   1. La cererea scrisă a solicitantului, dacă autorizaţia specială de transport nu a fost ridicată de la emitent sau dacă cererea, împreună cu originalul autorizaţiei speciale de transport, a fost depusă la emitent, înainte de începerea termenului de valabilitate al autorizaţiei. 
   2. La cererea scrisă a solicitantului însoţită de documente doveditoare, în cazuri justificate (fenomene meteo periculoase semnalizate prin codurile portocaliu sau roşu, anularea comenzii/contractului de transport etc.), dacă cererea, împreună cu originalul autorizaţiei speciale de transport, a fost depusă la emitent în termen de cel mult 3 zile de la începerea perioadei de valabilitate a autorizaţiei. 
   3. În toate cazurile emitentul va reţine tarifele de emitere prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 din tabel, inclusiv tariful pentru aviz depăşire limite de competenţă, prevăzut la pct. 2 din tabel, după caz. 
   M) În cazul în care se constată circulaţia cu mase şi/sau dimensiuni mai mici decât cele înscrise în autorizaţia specială de transport, aceasta se consideră valabilă, pentru tot traseul autorizat. În acest caz, tarifele suplimentare de utilizare a reţelei de drumuri județene nu se restituie. 
 
 
PREŞEDINTE, Avizat pentru legalitate,
COSTICĂ MACALEȚI SECRETAR AL JUDEŢULUI  
MARCEL-STELICĂ BEJENARIU

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

 

 

ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitoarei SC GANESHA DREAM S.R.L.– societate în faliment, dosar nr. 4176/99/2017 aflat pe rolul Tribunalului Iași–Faliment, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 85/2014, vinde prin licitație publică competitivă cu strigare următoarele bunuri: 1. Bun imobil – proprietate agroindustrială, (tip “ferma creștere suine”) situată în extravilanul Com. Ibănești, punctul Condrea, T119, P3068/7; 3068/8, jud. Vaslui, format din teren extravilan în sup. de 8.432 mp, Construcția C1 în sup. de 98 mp, Construcția C2 în sup. de 720 mp și Construcția C3 în sup. de 720 mp, dotate cu echipamente interior grajd creștere suine și panouri fotovoltaice– Preț de pornire 80% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare - 303.650 Euro (exclusiv TVA). 2. Bunuri mobile conform Raport de evaluare - Preț de pornire 80% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, astfel: Nr. crt. – Denumirea bunurilor – Buc. – Preț de pornire lei - fără TVA 1 – Tractor DEUTZ-FAHR model AGROTON L720 DCR, fabricație 2012, nr. de identificare ZKDJ5904W0LD10250, serie motor 10999830 – 1 – 244.922 2 – Vidanjă TESTORE model C160, fabricație 2015 – 1 – 62.640 3 – Semănătoare de plante prașitoare MA/AG PRECISA REALE D 6R, fabricație 2014, nr. de identificare 2141001 – 1 – 43.622 Licitațiiile vor avea loc în zilele de 09, 16, 23 și 29.11.2018, ora 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr. 4, bl. Peneş Curcanul, TR. 5, etaj 1, Cabinet nr. 13, Jud. Iași, Complex de Birouri NH BUSINESS, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă care va conţine: - cerere de participare la licitaţie; - dovada achitării taxei de participare de 2.000 lei; - dovada achitării caietului de sarcini de 1.000 lei fără TVA– pentru bunul imobil; - dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, sumă care se va achita în contul colector deschis pe numele debitoarei la Piraeus Bank; - actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru reprezentantul societății cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă. Taxa de participare și contravaloarea caietului de sarcini se vor achita în contul lichidatorului judiciar deschis la Piraeus Bank Iaşi. În cazul în care creditorul garantat Piraeus Bank România SA îşi exprimă intenția de a adjudeca în contul creanţei bunul imobil, acesta va putea participa la licitaţiile organizate fără alte cheltuieli (taxă de participare la licitație, caiet de sarcini, cauţiune) şi fără a fi necesar a prezenta documentele de participare. Creditorul garantat poate adjudeca în contul creanţei bunul asupra căruia poartă garanţia sa la un preţ care se încadrează în strategia de valorificare aprobată de către creditori. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr. 4, bl. Penes Curcanul, TR. 5, etaj 1, cabinet nr. 13, jud. Iași, cel târziu cu 1 zi lucrătoare înainte de ziua licitaţiei, până la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului în termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, sub sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va face dovada până în ziua licitaţei. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar sau tel: 0744520508, 0744994490; fax: 0332/814773, e-mail: alfa.omega.insolv@gmail.com.
CENTRUL DE EXPERTIZĂ ÎN INSOLVENŢĂ SPRL anunţă în datele de 9.11.2018; 23.11.2018; 7.12.2018; 21.12.2018; orele 12.00, organizarea la sediul lichidatorului din Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanul, cam. 13-14, a licitaţiilor publice cu strigare pentru debitoarea SC ALFINCOOL SA, situată în Iaşi, str. Platou Abator nr. 5, vânzarea pe ansamblu imobiliar din Iaşi, str. Abator nr. 5 format din: Teren 21200 mp pe care sunt edificate construcţii: C1 Post trafo nr. inventar 3131 C3 Cabină Poartă nr. inventar 1518 C4 Cabină basculă nr. inventar 5112 C5 Anexă depozit nr. inventar 1504 C6 Depozit spirt vrac nr. inventar 1504 C7 Atelier preparare P+2E nr. inventar 1518 C8 Atelier îmbuteliere P+1E nr. inventar 1520 C9 Depozit produse finite nr. inventar 1522 C10 Hală fabricaţie P+2E nr. inventar 1501 C11 Staţie hidrofor nr. inventar 1523 C12 Atelier+Garaje+Magazii nr. inventar 1523 C13 Depozit cereal nr. inventar 1411 C14 Depozit carburanţi nr. inventar 1517 C15 Pavilion administrative nr. inventar 1502 Pe teren sunt edificate şi alte constructii (depozit borhotformat din cistern, depozit de brut-cisterne, birouri desfacere, puţ apă şi pompe, beci, staţie epurare) neintabulate care au fost luate în considerare în evaluarea proprietăţii. Preţul de vânzare al ansamblului imobiliar - 1.109.000 euro fără TVA. Prețul se va achita la echivalentul în lei din ziua efectuării plăţii. Cei interesaţi se vor adresa la sediul lichidatorului sau la tel. mobil 0774006236; 0723366786; 0747059149.
Licitaţie publică 22.10.2018 1.Informaţii generale privind locatorul: Comuna Bivolari, cu sediul în Bivolari, CIF 4540682 Adresa poştală: localitatea Bivolari, judeţul Iaşi, Telefon: 0232/298555, Fax: 0232/298508 2. Obiectul concesionării: Proprietăţi imobiliare aparţinând domeniului privat al comunei Bivolari: T16 p50/16 Tabara 582,70 mp. Proprietăţi imobiliare aparţinând domeniului public al comunei Bivolari: T26 1133/1 Bivolari 210,0 mp. 2.1 Procedura aplicată - Licitaţie publică cu ofertă în plic; 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire; comuna Bivolari, cu sediul în Bivolari, CIF 4540682 Adresa poştală: localitatea Bivolari, judeţul Iaşi, Telefon: 0232/298555, Fax: 0232/298508 3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia se obţine de la sediul locatorului; 3.2. Denumirea şi adresa compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Bivolari, jud. Iaşi, Telefon: 0232/298555, Fax: 0232/298508 3.3. Preţul documentaţiei de atribure este de 50 lei. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor 18.10.2018, ora 14.00; 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor 19.10.2018, ora 14.00 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Bivolari, cu sediul în Bivolari, jud. Iaşi; 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 ex. (plic închis şi sigilat); 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor 22.10.2018, ora 9.00;
ANUNŢ DE VÂNZARE S.C. Darex Trade S.R.L., cu sediul social în sat Letea Veche, comuna Letea Veche, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 308, jud. Bacău C.U.I. 30442730 nr. de înreg. O.R.C. J 04/684/2012, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, numit potrivit Sentinței nr. 243/12.04.2018, pronunţată de Tribunalul Bacău, în dosarul nr. 3761/110/2017, anunţă scoaterea la vânzare, individual, prin licitaţie publică cu strigare la data de 12.11.2018, ora 13.00, în conformitate cu Strategia de vânzare aprobată de adunarea creditorilor în şedinţa din data de 20.09.2018 şi cu prevederile Legii nr. 85/2014, a activelor societăţii debitoare, după cum urmează: Nr. activ – Denumire și descriere active – Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.*) – Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.*) SEMIREMORCĂ, CAROSERIA CAMION CU PRELATĂ, MARCA SCHMITZ, TIP S01, AN FABRICAŢIE 1996, NR. IDENTIFICARE WSMS6080000079206, BC-07-PSS, MASA PROPRIE 6960 KG, MASA MAX. ADMISIBILĂ 39000 KG, – 9.760,00 lei – 9.760,00 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 11.11.2018, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, în data de 12.11.2018, ora 13.00, şi se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedura de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi ale strategiei de vânzare aprobată de adunarea creditorilor din data de 20.09.2018. Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să depună la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, str. Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iaşi, până la data de 11.11.2018, ora 13.00, documente prevăzute în caietul de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00–13.00, până pe data de 11.11.2018, ora 13.00, în baza unei programări prealabile. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 0758049901, 0757545545, 0232/243864 sau e-mail secretariat@insolventa.ro. Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Manager de caz, practician în insolvență, Lucian Andronic
VÂNZARE HOTEL TRAIAN - IAȘI Subscrisele, BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. și CASA DE INSOLVENȚĂ RAVA S.P.R.L. - FILIALA BUCUREȘTI, desemnate, în Consorțiu, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei TURISM MOLDOVA S.A., prin Încheierea de ședință nr. 198/19.09.2017, pronunțată în Dosarul nr. 7658/99/2014, de către Tribunalul Iași - Secția a II-a Civilă, organizează în data de 14.11.2018, ora 15:00, la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., din București, Str. Învingătorilor nr. 24, Victory Business Center, Et. 4, Sector 3, ședința de licitație publică cu strigare pentru vânzarea Pachetului de active compus din: (i) Teren intravilan în suprafață de 2.442 mp, (ii) Construcție – GrandHotel Traian (situat pe 5 nivele – subsol, parter, mezanin și 3 etaje, cu o suprafață desfășurată de 6.612,92 mp), (iii) Teren intravilan în suprafață de 92 mp, (iv) Bunuri mobile ce se regăsesc în incinta Hotelului și care deservesc activitatea hotelieră. Complexul Hotelier „Grand Hotel Traian” este amplasat în Iași, Piața Unirii, nr. 1, jud. Iași. Amplasarea Hotelului asigură o deschidere favorabilă atât la strada Arcu – Cuza Vodă (artera de acces), Str. Alexandru Lăpușneanul (artera laterală), cât și la Piața Unirii – zona pietonală reprezentativă pentru municipiul Iași. Grand Hotel Traian a fost proiectat de celebrul Gustave Eiffel, iar construcția hotelului a fost finalizată în anul 1882, acesta fiind monument istoric și funcționând ca hotel clasificat de 4*. Hotelul dispune de 68 de camere, 3 Săli de conferință (Creangă, Eminescu și Caragiale) cu o capacitate totală de 500 locuri, i) restaurant - Restaurant Traian, ii) bar – London Pub și iii) cramă. Nivelul mediu al gradului de ocupare al hotelului, aferent ultimilor 3 ani, este de aproximativ 73%. Prețul de pornire a licitației este de 5.550.000 EUR, exclusiv TVA. Ofertanții care doresc să participe la licitație trebuie să depună la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., cel mai târziu cu două zile lucrătoare înainte de organizarea ședinței de licitație, până la ora 16:00, documentele specificate în cuprinsul Caietului de sarcini, ce poate fi achiziționat de la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. pentru suma de 5.000 Lei, exclusiv TVA. Plata Caietului de sarcini se va realiza prin transfer bancar în contul unic de insolvență al societății TURISM MOLDOVA S.A., pe baza facturii comunicate de lichidatorul judiciar. Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numărul 021/3199476 sau 0372724485, e-mail: bucuresti@rava.ro sau business.restructuring@bdo.ro
Tarifele practicate de EcoPiaţa rămân neschimbatee
19/11/2018 00:00

Zilele trecute a fost lansat in dezbatare publică proiectul de hotărare vizand actualizarea tarifelor pentru serviciul public de intretinere, administrare si exploatare a pietelor, targurilor, bazarului şi ...

Troleibuz istoric la Iași!
19/11/2018 00:00

Un important pas spre crearea unui muzeu dedicat transportului public la Iasi a fost desăvarsit zilele trecute. Astfel, după 12 ani, un troleibuz romanesc de tip Rocar 212 E a revenit la Iasi pentru a i ...

Primele acțiuni de deszăpezire din această iarnă în Iași
19/11/2018 00:00

De vineri, 16 noiembrie, de la ora 20.00, pană sambătă, 17 noiembrie, la ora 8.00, echipele societătilor subordonate municipalitătii au intervenit pe toate traseele din oras cu opt sărărite, cinci auto ...

Aeroportul solicită bani de la CJ pentru a se judeca cu fostul director
19/11/2018 00:00

* pe rolul instanţelor sunt inregistrate cinci dosare in care Anghel Alexandru a chemat in judecată Consiliul de Administraţie şi RA Aeroportul Iaşi * RA Aeroportul solicită recuperarea sumei de 6.551,60 ...

 

Judecată pentru că ar fi vrut să pună mâna singură pe moştenirea părinţilor
19/11/2018 00:00

* o ieşeancă a fost trimisă in judecată de către procurorii din cadrul Parchetului de pe langă Judecătoria Iaşi, fiind acuzată de fals in declaraţii, instigare la fals intelectual şi instigare la fal ...

Un recidivist a intrat cu un cuţit în secţia de Poliţie!
19/11/2018 00:00

* un recidivist va fi nevoit să ofere explicaţii in faţa instanţei * acesta este acuzat de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase * anchetatorii spun că individul a fost prins cu un cuţit i ...

FOTO-VIDEO: INEDIT! Iată cum încearcă poliţiştii ieşeni să stopeze consumul de alcool la volan!
18/11/2018 20:54

 Acţiune inedită a poliţiştilor rutieri ieşeni!. Oamenii legii au demarat sambătă o amplă campanie de sensibilizare a conducătorilor auto şi de a stopa consumul de alcool la volan. Şoferii au fo ...

„Toată viaţa dânsului şi-a dedicat-o frumosului”
18/11/2018 14:21

    „Toată viaţa dansului şi-a dedicat-o frumosului, şi-a dedicat-o celor mici, pe care i-a făcut să se indrăgostească de muzică, de frumos, de armonie, de perfecţiune. În mome ...

  La munte a venite deja iarna
18/11/2018 14:00

  Iarnă in toată regula, in zona de munte a judeţului Suceava. Stratul de zăpadă in toată zona montană, la peste 1400 metri altitudine este de circa 15 centimetri grosime. În zonele unde vant ...

Accident rutier grav, la Iaşi: două fetiţe, duse de urgenţă la spital
18/11/2018 13:48

Un accident rutier grav a avut loc duminică după-amiază, pe podul Bucium. Medicii ieşeni au precizat că, in impact, au fost implicate trei masini. „La faţa locului au fost trimise o ambulanţă cu m ...