Stiri Oamenii cetatii

Folcloristul Pavel Delion

 Culegerea, studiul şi valorificarea creaţiei folclorice, marcă neindoielnică a geniului poporului nostru, a capacităţii sale de a-şi exterioriza gandurile şi sentimentele in imagini originale de un inalt nivel artistic, au stat in atenţia şi activitatea profesorului Pavel Delion. El a avut o contribuţie remarcabilă la cunoaşterea folclorului muzical din mai multe zone ale Moldovei. Pavel Delion s-a născut la 20 iulie 1915 in Rădăuţi, judeţul Suceava. După şcoala primară, a urmat Şcoala Normală din Cernăuţi (1927 - 1934). După absolvirea Conservatorului, a fos ...

Medicul Gheorghe T. Bădărău
18/07/2015 04:50

 Discipol şi continuator al operei savantului Ioan Enescu in domeniul cardiologiei, prof. dr. docent Gheorghe Bădărău s-a inscris ca o personalitate de prestigiu a medicinei romaneşti. S-a născut la 15 iulie 1915 intr-o distinsă familie de intelectuali ieşeni, tatăl său, profesorul Theodor Bădărău (1872 - 1958), fiind binecunoscut autor de manuale şcolare şi timp de decenii, director al Liceului Internat „Costache Negruzzi” din Iaşi. După strălucite studii la Liceul Internat şi Facultatea de Medicină a Universităţii din Iaşi, Gheorghe Bădărău devine ...

Istoricul Paul Nicorescu
04/07/2015 04:10

 Cercetările privind istoria veche generală au căpătat o mai largă dezvoltare la Universitatea din Iaşi indeosebi după anul 1927, cand a fost numit titular al Catedrei de istorie antică profesorul Paul Nicorescu. În cele aproape două decenii de activitate la Iaşi (1927 - 1946), Paul Nicorescu s-a afirmat ca un desăvarşit dascăl şi eminent cercetător. Născut in urmă cu 125 ani, pe 29 iunie 1890, in satul Gioseni, judeţul Bacău, Paul Nicorescu a obţinut bacalaureatul in 1909, după care s-a inscris la Universitatea din Bucureşti, devenind licenţiat in Dr ...

Scriitorul Samson Bodnărescu
27/06/2015 03:00

 Despre el, Tudor Vianu, scria: „Este sigur că Bodnărescu a fost un poet de talent, mai cu seamă in mica poezie lirică, de tipul liedului heinian, unde accentele sale pot emoţiona şi astăzi”. Samson Bodnărescu s-a născut in satul Voitinel, comuna Gălăneşti, judeţul Suceava, pe 27 iunie 1840. După studii primare şi liceale făcute in satul natal, la Cernăuţi şi Rădăuţi, Samson Bodnărescu vine la Iaşi, ca profesor şi pedagog la Institutele Unite. Prin citirea intailor salte lucrări literare şi-a atras simpatia membrilor fruntaşi ai Junimii, care l-au ...

Matila C. Ghyka - estetician şi om de ştiinţă
20/06/2015 03:21

Personalitate de seamă a culturii romaneşti, Matila Ghyka a adus o contribuţie de prim rang in domenii variate ale ştiinţelor social-umaniste. Proeminent filosof, precursor al esteticii informaţionale şi programate, matematician, literat şi romancier, traducător şi profesor universitar, istoric şi filolog, erudit cărturar, stabilit odinioară in Franţa, Matila Ghyka s-a afirmat prestigios peste hotarele ţării natale. Descendent dintr-o glorioasă familie de domnitori ai Moldovei şi Ţării Romaneşti, Matila Ghyka s-a născut in 13 septembrie 1881, la Iaşi. Pregătirea liceal ...

Compozitorul Mihai Andreescu-Skeletty
13/06/2015 03:01

Mihai Andreescu-Skeletty a fost un compozitor care a activat in plină epocă de afirmare a muzicii romaneşti şi care a rămas fidel, pană la sfarşitul vieţii, ideii de cultură romanească, căutand să se realizeze prin specificul spiritualităţii romaneşti. Născut in Iaşi, la 19 iulie 1882, Mihai Andreescu-Skeletty şi-a făcut toată pregătirea şcolară in oraşul natal. La varsta de 7 ani s-a inscris la Şcoala primară „Vasile Adamachi”, apoi a trecut la Gimnaziul „Al. cel Bun” şi la Liceul Naţional. Simţindu-se atras spre muzică, după terminarea s ...

Agronomul Alexandru Lazăr
06/06/2015 03:00

 Prin ceea ce a infăptuit in calitate de dascăl, realizările sale din domeniul ştiinţific, efortul depus in funcţia de rector, toate acestea il situează pe prof.dr.doc. Alexandru Lazăr in randul personalităţilor de inalt prestigiu din ţara noastră. S-a născut in satul Fărcăşeni, comuna Strunga, din judeţul Iaşi, in ziua de 4 februarie 1927, ca fiu al unei familii de invăţători. A urmat cursurile Liceului Internat „C. Negruzzi” din Iaşi, cu excepţia ultimilor doi ani pe oare i-a continuat la Liceul „Roman Vodă” din Roman, unde a susţinut ...

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

06:00

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bivolari, judeţul Iasi, telefon 0232-298555, Fax: 0232-298508, email primaria primariabivolari@yahoo.com, persoana de contact:Alina Abuzatoaie; 2.1 Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Terenuri apartinand domeniului privat al UAT Bivolari : NC61473- TABARA= 583mp, NC61478- TABARA=583mp, NC62701- TABARA=583mp, NC62702- TABARA =583mp, NC62703- TABARA=583mp, NC62704- TABARA=583mp, NC62706- TABARA =583mp, NC62709- TABARA=583mp, NC62705- BIVOLARI=500mp, NC61481- BIVOLARI=500mp. Concesiunea se face conform HCL nr 65/28.05.2020 si OUG 57/2019. 2.2 Informații generale privind obiectul inchirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie inchiriat: Terenuri apartinand domeniului privat al UAT Bivolari : T77 P609/29=3238 mp, T63 P419 TRAIAN=13ha, T64 P421 TRAIAN=7,4221 ha; Inchirierea se face conform HCL nr 69/28.05.2020 si OUG 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la sediul U.A.T. Comuna Bivolari în baza unei cereri scrise. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00, Comuna Bivolari, jud. Iasi. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei, se poate achita la casieria UAT Comuna Bivolari de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20/11/2020, ora 13.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 26/11/2020, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Bivolari, județul Iasi. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor 26/11/2020, ora 14.00, la sediul UAT Comuna Bivolari, județul Iasi. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Iasi, Str. Elena Doamna, nr. 1A, tel: 0232.260.600, 0232.248.000, 0332.403.666, email tr-iasi-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04/11/2020
Pictorul Constantin Jiquidi
23/05/2015 04:07

Personalitatea sa artistică este de o complexitate deosebită, desenator-caricaturist-pictor, a lucrat mult şi cu pasiune, o parte din operele lui risipindu-se in publicaţiile şi revistelor apărute in ultimul deceniu al veacului al XlX-lea. Constantin Jiquidi s-a născut in urmă cu 150 de ani, pe 22 mai 1865, la Iaşi. Tatăl său, Panait Jiquidi şi mama sa Ecaterina, născută Cartu-Romano, ţineau in acei ani un modest hotel-restaurant a cărui firmă romantică „Au Chateau des Fleurs” era parcă destinată să atragă intalnirile, care se transformau intr-o adevărată ...

Medicul Louis Ţurcanu
16/05/2015 05:01

Personalitate proeminentă a medicinei romaneşti, creator de şcoală pediatrică timişoreană, prof.dr.doc. Louis Ţurcanu s-a născut in Iaşi, pe 8 decembrie 1919. Îşi face studiile liceale la Bacău şi Timişoara in perioada 1930 - 1938. Din 1938 pană in 1944, urmează cursurile Facultăţii de Medicină din oraşul natal. Începand din anul 1946, se dedică carierei didactice şi medicale, debutul făcandu-l ca asistent la Catedra de Pediatrie a Facultăţii de Medicină a Universităţii „Al.I. Cuza”, fiind atestat şi ca medic secundar pediatru. În anul ...

Neculai Boţan - inginer electromecanic
09/05/2015 05:04

Personalitate marcantă a invăţămantului electrotehnic romanesc, Nicolae Boţan este fondatorul şi animatorul şcolii ieşene de Acţionări electrice. S-a născut la 9 mai 1915 in comuna Tătărăşti judeţul Lăpuşna, pe malul Prutului, intr-o familie de intelectuali. A urmat cursurile şcolii primare in comuna Lozova şi apoi ale Liceului „B.P. Hasdeu” din Chişinău. După susţinerea bacalaureatului in 1933, işi continuă studiile la Facultatea de Matematică şi la cea de Electrotehnică din Iaşi. În 1942 este incadrat ca asistent la disciplina de Maşini elect ...

Geologul Virgil Ianovici
04/05/2015 12:40

    Moldovean prin naştere şi ieşean prin adopţie, prin cei aproape 40 de ani petrecuţi in oraşul de pe cele şapte coline, ca elev, student, profesor universitar şi cercetător, academicianul Virgil Ianovici s-a considerat intotdeauna fiu al Iaşului. Grăitor este şi faptul că şi-a dorit să rămană pe veci in pămantul acestor locuri, ceea ce s-a şi indeplinit.  Născut la 13 octombrie 1900, in oraşul Roman,Virgil Ianovici şi-a făcut toată pregătirea şcolară la Iaşi, terminand studiile superioare la Universitatea Al.I. Cuza, Facultatea de Ştiinţe, sp ...

Romeo Chiriac, medic
18/04/2015 03:43

 Cadru didactic de excepţie al invăţămantului medical ieşean, conf.dr. Romeo Chiriac a predat disciplina Anatomie Umană, la Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi. S-a stins din viaţă la numai 48 de ani, inainte de a-şi implini cariera incepută strălucit. S-a născut la 21 februarie 1947, la Mihăileni (Botoşani), intr-o familie cunoscută mai ales prin bunicul său, Dumitru Chiriac, unul dintre cei mai mari apicultori ai Moldovei interbelice, primar in Dorohoi pe o scurtă şi tulbure perioadă, care tipărise, in 1929, cartea „Conducătorul practic in cultura a ...

Chimistul Samuel Gh. Konya
28/03/2015 04:02

 Patronul farmaciei cu acelaşi nume din Iaşul de odinioară, doctorul Samuel Konya a fost inainte de toate un distins chimist. Născut la 27 ianuarie 1845, in Braşov, urmează cursurile şcolii primare in oraşul natal. La varsta de 13 ani vine la Iaşi şi işi incepe ucenicia in farmacia A. Lochman, totodată urmand şi cursurile liceale. După ce obţine bacalaureatul, in 1864, pleacă la Viena pentru a studia chimia, in vederea practicării profesiei de farmacist. La Universitatea din capitala Austriei obţine diploma de farmacist şi titlul de doctor in chimie (1867), pe baza a do ...

Poetul Ion M. Raşcu
21/03/2015 03:00

 Ion M. Raşcu a făcut parte din falanga acelor poeţi de mare sensibilitate modernistă care l-au secondat cu abnegaţie pe Ovid Densusianu, in opera de creare a unui drum nou - simbolist - in literatura romană din primele două decenii ale secolului nostru. Născut la 31 martie 1890, in Iaşi, I.M. Raşcu era fiul profesorului de liceu, de desen şi caligrafie, M. Raşcu, om cu reale insuşiri artistice. Mama sa era de origine franceză. I.M. Raşcu a urmat cursurile Facultăţii de litere şi filozofie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. A funcţionat ca ...

Inginerul Dimitrie Leonida
07/03/2015 04:16

 Proeminentă personalitate a ştiinţei şi tehnicii romaneşti, Dimitrie Leonida a fost unul dintre pionierii electrificării Romaniei, desfăşurand totodată o intensă activitate de popularizare a ideilor sale prin publicaţii, conferinţe şi expoziţii. S-a născut pe 23 mai 1883 in oraşul Fălticeni, din judeţul Suceava, a făcut studii secundare la Gimnaziul „Mircea cel Bătran” din Constanţa şi la Liceul „Mihai Viteazul” din Bucureşti. A urmat cursuri universitare la Politehnica din Charlottenburg, unde a obţinut diploma de inginer electrician, in ...

Mihai Pastia - publicist şi pedagog
28/02/2015 02:21

 Militant al ideilor socialiste de la sfarşitul veacului al XIX-lea, institutorul Mihai Pastia s-a afirmat ca o puternică personalitate in viaţa socială a epocii sale, fiind unul dintre cei care a pus bazele invăţămantului muncitoresc din ţara noastră. Născut in Huşi la 1 martie 1860, Mihai Pastia şi-a făcut studiile la Iaşi, unde şi-a inceput şi cariera didactică (1883). Membru al Cercului muncitorilor din Iaşi, el a făcut parte şi din grupul tineretului socialist de la Evenimentul literar din Capitala Moldovei. A semnat, de asemenea, ca reprezentant al „part ...

Actorul State Dragomir
14/02/2015 03:59

 Venit de copil la Iaşi, State Dragomir şi-a făcut studiile secundare şi universitare in acest oraş. Angajat la Teatrul Naţional din Iaşi, a fost partenerul constant al Aglaei Pruteanu. Puternic influenţat de arta interpretativă a lui Grigore Manolescu şi a Aristizzei Romanescu, State Dragomir a dus mai departe cu multă măiestrie vechile tradiţii ale şcolii realiste a lui Matei Millo şi Nicolae Luchian. Repertoriul in care a jucat aproape trei decenii este o dovadă a capacităţii actorului. Roluri de seamă: Romeo, Hamlet, Karl Moor, Armand Duval, Raskolnikov, Karenin, Ac ...

Cărturarul Titu Maiorescu
07/02/2015 04:00

Personalitate complexă şi marcantă a epocii, critic şi teoretician literar de mare autoritate, estetician, lingvist, profesor, om politic, indrumătorul şi conducătorul spiritual al cercului literar „Junimea” şi al revistei „Convorbiri literare”, Titu Maiorescu s-a născut la Craiova, la 15 februarie 1840. După studii primare şi gimnaziale făcute in ţară, Titu Maiorescu a urmat la Universitatea din Berlin filozofia şi dreptul, iar la Facultatea de drept din Paris studiile juridice, unde a obţinut şi titlul de doctor in drept. Cand se intoarce in ţară (1 ...

Biologul Viorica Simionescu
31/01/2015 04:00

 Cadru didactic şi cercetător de prestigiu, conf. dr. Viorica Simionescu a slujit invăţămantul universitar ieşean timp de aproape patru decenii. S-a născut la 1 septembrie 1929 in comuna Zamostea, judeţul Suceava, unde a urmat şcoala primară. Studiile secundare le-a făcut la licee din Botoşani şi Dorohoi. În anul 1948 s-a inscris la Facultatea de Ştiinţe Naturale de Ia Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, devenind licenţiată in 1952. În acelaşi an este incadrată la Catedra de Zoologia vertebratelor, ca preparator, unde parcurge toate treptel ...


20 la 38 din 114Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei