Stiri Oamenii cetatii

Actorul Bruno Braesky

 Slujitor statornic al scenei ieşene, pe parcursul unui sfert de veac, Bruno Braesky s-a inscris printre actorii de frunte ai Teatrului Naţional din perioada interbelică. S-a născut la Iaşi, pe 2 septembrie 1894 in familia unui antreprenor. A urmat, in oraşul natal, şcoala primară, studiile secundare şi Conservatorul de muzică şi artă dramatică unde a avut printre profesori pe State Dragomir şi Mihai Codreanu. După absolvirea Conservatorului, Bruno Braesky a fost angajat actor la Teatrul Naţional din Iaşi, in 1917, unde a jucat pană la sfarşitul vieţii, urcand treptele ...

Profesorul Neagoe Popea
11/01/2014 07:06

 Figură proeminentă a invăţămantului secundar romanesc din prima jumătate a secolului trecut, Neagoe Popea se inscrie printre cadrele didactice de prestigiu care au onorat Şcoala Normală „Vasile Lupu” şi Liceul Internat din Iaşi, timp de peste un sfert de veac. Născut la 22 aprilie 1877, in localitatea Săcele, judeţul Braşov, Neagoe Popea descindea dintr-o familie de cărturari care s-au afirmat in lupta pentru dreptate socială şi naţională. Neagoe Popea işi face studiile primare şi liceale la Braşov. După susţinerea examenului de bacalaureat (1895) se ...

Poeta Elena Farago
04/01/2014 03:52

 Elena Farago a trăit şi a scris o operă literară care a consacrat-o in istoria literaturii romane; sinceră şi emotivă, poezia intimistă a Elenei Farago rămane unul dintre preţioasele modele ale genului. Pur interioară, ea işi are rădăcinile adanc infipte in sufletu-i sensibil, o inepuizabilă şi variată sursă de emoţii şi cantec. Pe numele adevărat Elena Paximade, Elena Farago s-a născut pe 29 martie 1878, la Barlad. Încă din fragedă tinereţe are prilejul să cunoască pe scriitorul Gh. Panu şi, prin intermediul acestuia, pe I. L. Caragiale, Al. Vlahuţă ...

Geologul Vasile C. Buţureanu
28/12/2013 03:15

 Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe din Romania şi membru activ al altor societăţi ştiinţifice din ţară şi străinătate, Vasile C. Buţureanu a fost unul dintre promotorii şcolii romaneşti de mineralogie. S-a născut, in urmă cu 155 de ani, in ziua de 25 decembrie 1858, in oraşul Dorohoi. Cursurile primare le-a urmat la şcoala de la „Trei Ierarhi”, iar studiile secundare la Academia Mihăileană din Iaşi, mai tarziu la Liceul Naţional, unde şi-a luat bacalaureatul in anul 1876. Şi-a inceput studiile universitare la facultatea de Ştiinţe a Universit ...

Compozitorul Alexandru Flechtenmacher
21/12/2013 04:08

 Cu Alexandru Flechtenmacher muzica romanească inregistrează un nume prestigios şi un moment important in procesul ei de afirmare şi dezvoltare. Alexandru Flechtenmacher s-a născut in urmă cu aproape două secole, la 23 decembrie 1823, in Iaşi, ca fiu al lui Cristian Flechtenmacher, jurist, originar din Braşov. Şi-a făcut studiile muzicale la Iaşi şi la Conservatorul din Viena (1837 – 1840). După intoarcerea sa in ţară, a avut o bogată şi multilaterală activitate, care a constituit o contribuţie deosebit de insemnată la dezvoltarea muzicii romaneşti. A fost şe ...

Dosoftei - cărturarul şi mitropolitul
14/12/2013 02:53

 Reprezentant de seamă, alături de Varlaam, al literaturii ecleziastice romaneşti din Moldova secolului al XVIII-lea, Dosoftei (pe nunele de mirean Dimitrie Barila) a avut o remarcabilă contribuţie la imbogăţirea limbii romane literare a epocii. S-a născut la 26 octombrie 1624. Descendent al unei familii de negustori stabiliţi la Lvov, Dosoftei a manifestat din tinereţe dorinţa de a-şi imbogăţi cunoştinţele, de a studia. Dosoftei era de origine roman macedonean şi cunoştea limbile latină, polonă, slavonă şi greacă. După o scurtă perioadă de călugărie la mănă ...

Ziaristul Vasile M. Kogălniceanu
30/11/2013 03:21

 Personalitatea lui Vasile M. Kogălniceanu se incadrează in pleiada acelor oameni politici care, cu dragoste de popor, căutau să găsească căi pentru indreptarea răului din societate, militand in direcţia infăptuirii revendicărilor ce le impunea construcţia de stat. Fiu al cărturarului Mihail Kogălniceanu, Vasile Kogălniceanu s-a născut in urmă cu un veac şi jumătate, in ziua de 29 noiembrie 1863, in Iaşi. Crescut şi educat in familia lui Mihail Kogălniceanu, el urmează gimnaziul la Berlin şi apoi Şcoala de agricultură din Grignon (Franţa), unde studiază agronom ...

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

06:00

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bivolari, judeţul Iasi, telefon 0232-298555, Fax: 0232-298508, email primaria primariabivolari@yahoo.com, persoana de contact:Alina Abuzatoaie; 2.1 Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Terenuri apartinand domeniului privat al UAT Bivolari : NC61473- TABARA= 583mp, NC61478- TABARA=583mp, NC62701- TABARA=583mp, NC62702- TABARA =583mp, NC62703- TABARA=583mp, NC62704- TABARA=583mp, NC62706- TABARA =583mp, NC62709- TABARA=583mp, NC62705- BIVOLARI=500mp, NC61481- BIVOLARI=500mp. Concesiunea se face conform HCL nr 65/28.05.2020 si OUG 57/2019. 2.2 Informații generale privind obiectul inchirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie inchiriat: Terenuri apartinand domeniului privat al UAT Bivolari : T77 P609/29=3238 mp, T63 P419 TRAIAN=13ha, T64 P421 TRAIAN=7,4221 ha; Inchirierea se face conform HCL nr 69/28.05.2020 si OUG 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la sediul U.A.T. Comuna Bivolari în baza unei cereri scrise. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00, Comuna Bivolari, jud. Iasi. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei, se poate achita la casieria UAT Comuna Bivolari de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20/11/2020, ora 13.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 26/11/2020, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Bivolari, județul Iasi. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor 26/11/2020, ora 14.00, la sediul UAT Comuna Bivolari, județul Iasi. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Iasi, Str. Elena Doamna, nr. 1A, tel: 0232.260.600, 0232.248.000, 0332.403.666, email tr-iasi-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04/11/2020
Părintele Constantin Galeriu
25/11/2013 12:40

 Preot, profesor de teologie şi publicist, Constantin Galeriu s-a născut in urmă cu 95 de ani, pe 23 noiembrie 1918, in satul Răcătău (azi Horgeşti) din judeţul Bacău. A urmat studii de teologie la Seminarul „Sf. Gheorghe” din Roman (1930 - 1938), continuate la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1938 - 1942). În anul 1973, a obţinut titlul de doctor in Teologie la Institutul Teologic Universitar din Capitală, cu teza „Jertfă şi răscumpărare”. Între anii 1973 - 1988 a parcurs treptele invăţămantului universitar (asistent, lector şi ...

Actriţa Verona Cuzinschi
17/11/2013 13:03

 „Interpretă-etalon pentru stilul realist specific şcolii ieşene”, cum a fost caracterizată de George Topirceanu, Verona Cuzinschi a slujit scena Teatrului Naţional din Iaşi timp de aproape patru decenii, intre anii 1889 - 1926. S-a născut in urmă cu un veac şi jumătate, in ziua de 11 noiembrie 1863, in localitatea Zlatna din judeţul Alba. A studiat la Conservatorul de Artă Dramatică din Bucureşti. A venit la Iaşi, in 1888, impreună cu Grigore Manolescu şi Aristizza Romanescu, şi a fost angajată la Teatrul Naţional din capitala Moldovei, unde s-a căsător ...

Geologul Pierre Jeanrenaud
09/11/2013 03:00

 În cele peste patru decenii cat a slujit invăţămantul şi ştiinţa geologică la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, prof.dr. Pierre Jeanrenaud s-a dovedit un excelent dascăl şi un valoros om de ştiinţă. S-a născut in urmă cu un secol, la 8 noiembrie 1913, in Bucureşti, unde urmează şcoala primară şi liceul. În anul 1932 se inscrie la Facultatea se Ştiinţe a Universităţii ieşene, pe care o absolvă in 1938. Remarcat incă din timpul studenţiei, Pierre Jeanrenaud a fost incadrat in 1942 preparator la Catedra de Geologie-Paleontologie, cated ...

Agrochimistul Haralambie Vasiliu
02/11/2013 02:58

 Considerat intemeietor al chimiei agricole din cadrul Universităţii ieşene, Haralambie Vasiliu a văzut lumina zilei in satul Hoiseşti – Păuşeşti, comuna Dumeşti, judeţul Iaşi, pe 17 ianuarie 1880. A urmat cursurile liceului Internat, după care s-a inscris la Universitatea din Iaşi, unde a frecventat in acelaşi timp secţiile de f izico-chimice şi matematici, pe care le-a absolvit in 1901, respectiv 1902. Plecat in Germania cu intenţia de a se specializa in chimie agricolă, s-a inscris la Academia Agricolă din Hohenheim, cu scopul de a-şi insuşi, in prealabil, ...

Dimitrie Gusti - scriitor şi om politic
26/10/2013 03:03

 Emul al cărturarului Gheorghe Asachi, Dimitrie Gusti a fost un colaborator statornic al „Albinei romaneşti”, precum şi al unor calendare şi almanahuri, in care a publicat poezii, proză, traduceri şi cronici dramatice. Născut in oraşul Iaşi, la 29 octombrie 1818, Dimitrie Gusti şi-a făcut studiile la Academia Mihăileană, absolvind in 1837 clasa de filozofie a profesorului Eftimie Murgu. În 1845 i se incredinţează catedra de filozofie la Academia Mihăileană, unde a predat filologia romană, retorica şi mitologia. Pentru necesităţi didactice, a elaborat ...

Grigore Trancu-Iaşi, economist şi om politic
20/10/2013 12:05

Membru fondator al Partidului Muncii (Iaşi, 1917), intemeietorul şi titularul Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale (1920), autorul legii pentru reglementarea conflictelor colective de muncă (1920), profesor universitar şi publicist, Grigore Trancu-Iaşi a fost o prezenţă marcantă a vieţii romaneşti din prima jumătate a secolului XX. S-a născut in urmă cu 140 de ani, pe 23 octombrie 1873, la Targu Frumos, judeţul Iaşi, in casa negustorului Lazăr Trancu, fost ajutor de primar şi om de vază in oraş. După cea făcut prima clasă primară in targuşorul natal, a venit la ...

Scarlat Vârnav - filantrop şi om politic
12/10/2013 03:04

Începuturile organizării Muzeului de Artă din Iaşi, şi mai ales ale constituirii fondului de artă universală al acestuia, sunt legate de numele lui Scarlat Varnav, personalitate cu rol de seamă in revoluţia de la 1848 şi in epoca imediat următoare a Unirii Principatelor Romane, ca şi in procesul general de ctitorire a culturii moderne romaneşti. Descendent al unei vechi familii de dregători moldoveni, Scarlat Varnav era al doilea fiu al banului Yasile Varnav din Hilişeu, un sat de prin părţile Dorohoiului, primul fiu al acestuia fiind Constantin Varnav (1806 – 1877) ...

Chirurgul Oscar Franche
05/10/2013 04:04

Slujitor al invăţămantului şi ştiinţei medicale ieşene, timp de aproape trei decenii, prof.univ.dr. docent Oscar Franche şi-a inscris numele ca fondator al şcolii de urologie in centrul universitar din fosta capitală a Moldovei. Născut la 12 decembrie 1900, in comuna Şuşani din judeţul Valcea, a absolvit Facultatea de Medicină din Iaşi in 1926, după care a parcurs toate treptele ierarhiei didactice şi medicale. Format la marii chirurgi ai şcolii medicale ieşene - profesorii Nicolae Hortolomei şi Ion Tănăsescu, şi specializat la Paris sub indrumarea profesorului G. Mari ...

Inginerul Constantin Picoş
28/09/2013 04:11

Prin indelungata activitate didactică şi ştiinţifică in domeniul tehnologiei construcţiei de maşini, ca prim slujitor al acestei specialităţi, prin manualele, cursurile şi monografiile elaborate, prof.dr.ing. Constantin Picoş a fost recunoscut ca un ctitor de şcoală in tehnologia construcţiei de maşini. S-a născut in urmă cu un veac, la 4 octombrie 1913, in satul Corbeni, judeţul Brăila, şcoala primara a urmat-o in satul natal, iar cursurile secundare la liceul „N. Balcescu” din Brăila. Între anii 1940 - 1945 urmează cursurile Şcolii Politehnice &bdquo ...

Scriitoarea Lucia Mantu
21/09/2013 03:45

Descinzand dintr-o familie de intelectuali şi militanţi socialişti care ne-au dat „Contemporanul”, Camelia Nădejde (pseudonim literar Lucia Mantu), a fost fiica lui Gheorghe Nădejde şi nepoata lui Ion şi a Sofiei Nădejde. Prozatoarea s-a născut in urmă cu 125 de ani, la 9 septembrie 1888, in Iaşi. Deşi cu predispoziţie pentru literatură, Camelia Nădejde a imbrăţişat cariera didactică, devenind profesoară de ştiinţe naturale, la Liceul „Oltea Doamna” din oraşul natal. Ea şi-a descoperit vocaţia literară şi s-a format in măsură hotăratoare, g ...

Lingvistul Iorgu Iordan
14/09/2013 04:19

A fost unul dintre profesorii de mare prestigiu ai Facultăţii de Litere şi Filosofie din Iaşi, creator de şcoală şi animator care a dat strălucire lingvisticii romaneşti. Prin cei peste 40 de ani petrecuţi la Iaşi, acad. Iorgu Iordan s-a definit ca fiind ieşean. Reprezentant de seamă al Universităţii ieşene in perioada interbelică, Iorgu Iordan s-a născut in urmă cu 125 de ani, la 29 septembrie 1888, la Tecuci. După şcoala primară şi gimnaziul urmate in oraşul natal, işi continuă studiile la Iaşi, la Liceul Internat. După absolvire, in 1908, urmează, la Universitat ...

Profesorul Petre Răşcanu
24/08/2013 04:03

Petre Răşcanu a făcut parte din pleiada marilor profesori universitari de la Iaşi, din a doua jumătate a secolului al XX-lea, alături de Aron Densuşianu, A.D. Xenopol, Ştefan Vargolici, Anton Naum, Teohari Antonescu. El a ilustrat şcoala romanească timp de 50 de ani, din care patru decenii numai la Iaşi. Fiu de preot, Petre Răşcanu s-a născut la 18 februarie 1846, in Barlad. Şi-a făcut studiile primare in oraşul natal şi cele secundare la Academia Mihăileană din Iaşi. Între anii 1881 - 1882 a studiat la Paris epigrafia, istoria şi filologia. Întors in ţară, ...


77 la 95 din 114Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei