primari_77276100

Dimensiune font:

Marea împărțeală: 10 miliarde de euro pentru primari, în buza alegerilor. Dezvăluiri

| 15-04-2019 10:04

Primarii vor avea la dispoziție, în an cu două runde de alegeri, un fond special de 10 miliarde de euro din care pot să primească finanțare pentru proiecte locale, cum ar fi spitale, școli, drumuri, rețele de apă, gaze și energie, cămine culturale, lăcașe de cult, locuințe sociale, baze sportive și altele.

 

 Printre artizanii „Fondului de Dezvoltare și Investiții” se numără Liviu Dragnea, Darius Vâlcov și Eugen Teodorovici.

Programul le dă bani primarilor pentru proiectele de dezvoltare care cuprind investiţii noi și extinderea/ finalizarea investițiilor existente, constând în construcții, modernizări și dotări, precum și lucrări de întreținere și reparații curente.

Urgența și utilitatea acestui fond, precum și oportunitarea includerii unor noi categorii de investiții au fost discutate în ședințele de campanie pe care conducerea PSD le-a ținut la Parlament, în ultimele săptămâni, alături de lideri județeni PSD și primari, au relatat surse din partid pentru ȘTIRIPESURSE.RO.

Fondul a fost înființat prin OUG 114 și primarii pot cere finanțare după ce se adoptă și normele de aplicare.

Banii vor merge la primari printr-0 procedură simplificată și vine în completarea PNDL, un alt proiect de suflet al lui Liviu Dragnea.

Reguli generale pentru Fondul de Dezvoltare și Investiții:

este gestionat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP)
finanțarea se asigură sub formă de granturi; primăriile depun cererile de finanțare la CNSP
procedură simplificată: pentru a primii finanțare, primăriile transmit CNSP autorizaţia de construire valabilă sau devizele de lucrări şi memoriile tehnice, după caz, necesare demarării execuţiei lucrărilor
valoarea totală a împrumuturilor este în limita sumei de 10 miliarde de euro
împrumuturile se acordă pe o perioadă de 5 ani cu tragere integrală și o dobândă de 1% pe an
primăriile accesează finanţarea în una sau mai multe tranşe, care poate include avans de 5% din valoarea finanţării, dar nu mai mult decît valoarea ce urmează a fi finanţată în anul în care se face solicitarea
primăriile pot să ceară bani pentru maximum două proiecte, dar pot cere bani pentru un proiect din domeniul secundar numai după finalizarea integrală a proiectelor din domeniul principal
banii din Fond au destinație specială și nu pot fi supuși executării silite
restricții pentru finanțare: pentru sumele solicitate a fi acordate din Fond să nu existe o altă cerere de finanțare din fonduri externe nerambursabile aprobată sau în curs de analiză; să nu existe finanțare dublă concomitentă pentru aceleași lucrări aferente proiectelor de dezvoltare solicitate a fi finanțate din Fond, provenite inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituții de credit sau instituții financiare interne sau internaționale.
cheltuieli care NU se finanţează prin Fond sunt: obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţa, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar


DOMENIUL PRINCIPAL pentru care se acordă bani primarilor:
- lucrări de construire, reparaţii capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări şi reabilitare termică a construcţiilor aferente pentru dispensare medicale rurale, centre medicale de permanenţă, spitale judeţene, municipale şi orăşeneşti; dotarea, ca activitate independentă, a unităţilor sanitare, şi anume achiziţia de echipamente medicale şi mobilier specific medical, alte categorii de echipamente şi dotări independente;

- lucrări de construire, reparaţii capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări şi reabilitare termică a construcţiilor aferente pentru şcoli, grădiniţe, creşe, campusuri şcolare; dotarea, ca activitate independentă, a unităţilor de învăţământ preuniversitar/universitar, precum şi a creşelor şi anume achiziţia de echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente;

- realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi staţiilor de tratare a apei, lucrări pentru realizarea componentelor sistemului centralizat de alimentare cu apă, constând în: frontul de captare a apei, inclusiv instalaţiile de pompare până la staţia de clorinare, conductele de aducţiune, staţia de clorinare şi/sau tratare a apei, rezervorul de înmagazinare a apei potabile, staţiile de pompare şi repompare între componentele tehnologice şi de la acestea în reţelele de distribuţie, reţelele de distribuţie, anexele administrative şi împrejmuirile, branşamente până la limita de proprietate;

- categorii de lucrări pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare a apelor uzate cum sunt: - lucrări pentru realizarea componentelor sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare a apelor uzate, constând în: colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizator la staţiile de epurare, epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar, evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolului rezultat în activitatea de epurare, anexele administrative şi împrejmuirile; - lucrări pentru extinderea şi reabilitarea/modernizarea componentelor sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare a apelor uzate existente;

- lucrări pentru construirea, înfiinţarea unor reţele noi de gaze, inclusiv racordarea la conducta de transport gaze naturale, precum şi dezvoltarea, reabilitarea, extinderea şi modernizarea reţelelor de gaze existente. Se finanţează inclusiv conductele de racord la reţelele de distribuţie în regim de medie/înaltă presiune şi staţia de reglare -măsurare;

- lucrări pentru construirea, înfiinţarea unor reţele noi de energie electrică, precum şi dezvoltarea, reabilitarea, extinderea şi modernizarea reţelelor de energie elctrică existente. Se finanţează inclusiv racordarea la reţeaua de medie/înaltă tensiune şi realizarea de posturi de transformare;

- lucrări pentru construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cum sunt: - aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului; - investiţii noi în infrastructura rutieră; - lucrări de întreţinere şi reparaţii curente a infrastructurii rutiere; - corecţia şi îmbunătăţirea elementelor geometrice ale drumurilor de interes judeţean şi de interes local - profiluri transversale şi longitudinale, curbe, supraînălţări; - amenajarea acostamentelor, inclusiv căi de acces pietonale şi trotuare în interiorul localităţilor; - amenajarea intersecţiilor cu alte drumuri laterale şi amenajarea acestora pe o lungime de maximum 25 metri; - execuţia de sisteme colectoare şi de dirijare a apelor pluviale; - refacerea şi construcţia de podeţe şi poduri, ziduri de sprijin, consolidări de taluzuri, atunci când acestea sunt necesare pentru siguranţa circulaţiei şi pentru realizarea în siguranţă a lucrărilor de drum propuse - realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea de poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale care sunt lucrări privind infrastructura, suprastructura, calea de circulaţie şi asigurarea secţiunii optime de scurgere a apelor în limita a două lungimi ale lucrării de artă în albia majoră în amonte şi în limita unei lungimi a lucrării de artă în albia minoră în aval.

- realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea platformelor de gunoi care sunt lucrări specifice pentru asigurarea condiţiilor de protecţie a mediului;

- dotarea, ca activitate independentă, cu autovehicole specifice salubrităţii, precum şi echipamente specifice activităţii de salubritate.

- lucrări pentru construirea, înfiinţarea unor sisteme de iluminat public stradal-rutier şi/sau stradal-pietonal noi, precum şi dezvotarea, reabilitarea, extinderea şi modernizarea sistemelor de iluminat public stradal-rutier şi/sau stradal-pietonal existente; (

DOMENIUL SECUNDAR:
- lucrări de construire, reparaţii capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări şi reabilitare termică a construcţiilor aferente căminelor culturale;

- lucrări de reabilitare lăcaşe de cult;

- lucrări pentru realizarea, extinderea, reabilitarea şi modernizarea bazelor sportive pentru sport de masă şi performanţă;

- lucrări de construire, reparaţii capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări şi reabilitare termică a construcţiilor cu destinaţia de locuinţă socială, locuinţă pentru tineri, locuinţe de serviciu pentru specialişti, reabilitarea clădirilor cu risc seismic.

- investiţii sau lucrări de întreţinere şi reparaţii curente pentru sediile administrative ale instituţiilor publice din mediul rural.

Pentru universităţi: a) construcţia/modernizarea infrastructurii didactice, respectiv amfiteatre, laboratoare, săli de cursuri şi săli de sport; b) construcţia/modernizarea infrastructurii de cercetare; c) construcţia/modernizarea infrastructurii unor spaţii de cazare şi masă pentru studenţi; d) construcţia/modernizarea infrastructurii unor centre de conferinţă, pentru diseminarea informaţiilor ştiinţifice. 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

ULTIMA ORA

 

 

 

COMUNA ION NECULCE, cu sediul în strada Principală, nr. 1, localitatea Războieni, jud. Iaşi, cod poştal 705311, CUI 4541050, telefon/fax 0232/710880, 0232/710780, email: achizitii@primaria-ionneculce.ro, anunţă: Organizarea unei licitaţii deschise la sediul Comunei Ion Neculce din strada Principală, nr. 1, localitatea Războieni, jud. Iaşi, cod poştal 705311, în data de 15.03.2019. Obiectul licitaţiei îl constituie ÎNCHIRIEREA PĂŞUNII aflată în domeniul privat al comunei Ion Neculce în suprafaţă de 323,3466 ha. Închirierea se poate face pe tarla şi parcele, conform anexei. Durata minimă a închirierii este de 7 (şapte) ani. Documentaţia de atribuire, în vederea participării la licitaţie (aprobate prin H.C.L. nr. 19/28.02.2019), poate fi solicitată de la autoritatea contractantă Comuna Ion Neculce, prin înaintarea unei solicitări în acest sens, achitând suma de 50 lei de la caseria Primăriei Ion Neculce. Documentaţia de atribuire se pune la dispoziţie celor interesaţi pe suport hârtie/ suport magnetic, după achitarea taxei de 50 lei, de către compartimentul de achiziţii. Clarificări cu privire la documentaţia de atribuire vor fi solicitate cel mai târziu până la data de 05.04.2019. Persoanele interesate vor depune la sediul Comunei Ion Neculce actele doveditoare privind calităţile cerute ofertanţilor, în conformitate cu criteriile de eligibilitate prevăzute în documentaţia de atribuire. Garanţia de participare este de 150 lei şi se achită la casieria Primăriei Ion Neculce. Ofertele se vor primi într-un exemplar original, introdus într-un plic închis şi sigilat, până la data de 09.04.2019, ora 09.00 inclusiv, la sediul Comunei Ion Neculce. Plicurile conţinând ofertele se vor deschide la data de 09.04.2019, ora 10.00, la sediul Comunei Ion Neculce. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute Tribunalul Iaşi, adresa Palatul de Justiţie din Iaşi: România, Iaşi, judeţul Iaşi, strada Elena Doamna, nr. 1A, cod poştal 700398, telefon 0232/260600, 0232/248000, 0332/403666. Informaţii suplimentare vor fi solicitate la sediul Comunei Ion Neculce sau la nr. de telefon 0232/710880. Prezentul anunţ cu privire la licitaţia publică pentru închirierea păşunii va fi transmis spre publicare la data de 01.04.2019. Primar, Valeanu Gheorghe
ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, tel: 0232-243.864; fax: 0232-212.231, e-mail: iasi@insolventa.ro, în calitate de lichidator judiciar al Com-Beton S.A. Iași, cu sediul social în mun. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 14, jud. Iaşi, C.U.I. RO5551582, O.R.C. J22/189/1994, numită potrivit Încheierii nr. 349/15.03.2017, pronunţată de Tribunalul Iași, Secţia II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 8380/99/2014, anunţă în data de 16.04.2019, ora 12.00, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la sediul lichidatorului judiciar din mu. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, a următoarelor active: Nr. activ – Descrierea comercială – Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.) – Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.) Activ 2 – Teren intravilan, situat în zona periferică a orașului Moineşti, str. Pct.„ Rampa Utilaje‟, jud. Bacău, lângă pădure, cu sonde de jur-împrejur, St teren de 8.928 mp, categoria „Curți construcții‟, neîmprejmuit, utilități, pretabil la construirea unei fabrici, hale. Identif. imobil: CF nr. 388/N a loc. cds. Moineşti, jud. Bacău (nr. CF nou nr. 60594/oraş Moineşti) cu nr. cds. 521. – 332.400,00 lei – 166.200,00 lei Activ 8 – Fostă autobază amplasată în mun. Dej, str. Bistriței nr. 44, jud. Cluj, în zona industriala a Dejului la iesire spre Bistrita Nasaud, la limita Combinatului de Celuloză și Hârtie Dej și a intreprinderii Mobexpert, ce include teren intravilan, categoria „curți construcții‟, St teren: 3.793 mp, St construită: 27,00 m.p., împrejmuit, betonat (aprox. 90%), utilități, deschidere la DN 17, pretabil pentru spatii depozitare sau productie. Identif. imobil: nr. cds. vechi 749 (top 3475/2/2/2), CF nr. 18837/N (nr. cds. nou 51984-C1 al C.F. nr. 51984) a loc. Dej, nr. cds. 837/2/3, CF. nr. 18837/N (nr. C.F. nou 51987) a loc. Dej, nr. cds. 749 (top 3475/2/2/2); nr. cds. vechi 837/2/2 (nr. cds. nou 51984 al C.F. 51984/Mun. Dej) – 686.800,00 lei – 240.380,00lei Activ 25 – Bunurile mobile situate în mun. Iași, B-dul Chimiei, nr. 14, jud. Iași, compuse din: Echipament tipografie (demontat): Echipament tipografie Korad (nr. inv. 20296), Echipament procesare tipografica (nr. inv. 20322), Echipament procesare tipografica (nr. inv. 20323), Roland VP 540 (nr. inv. 20337), Aparat automat indosariat (nr. inv. 20417), Laminator Roll Lam E 160c (nr. inv. 20338); – 42.700,00 lei – 21.350,00lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 15.04.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 15.04.2019, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul www.insolventa.ro și la numerele de telefon: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.: E-mail: secretariat@insolventa.ro, fax: 0232/212231; tel.: 0232/243864, 0755132473, 0751083082
„Cel mai mic nou-născut de sex masculin din lume“, externat din spital. Greutatea uimitoare a bebeluşului, la 7 luni de la naştere
19/04/2019 14:53

“Cel mai mic nou-născut de sex masculin”, care a venit pe lume la 24 de săptămani şi cinci zile, cu o greutate de 258 de grame, pe 1 octombrie 2018, intr-un spital din Japonia, va fi externat la ...

Acțiune de AMPLOARE în România și Bulgaria - Mai mulți cetățeni bulgari, înșelați cu peste 500.000 euro
19/04/2019 14:30

Politistii si procurrii DIICOT au facut ieri, in colaborare cu anchetatorii bulgari, 17 perchezitii, 5 in Romania si 12 in Bulgaria, pentru destructurarea unei grupări infractionale, formate din cetăteni ai ...

Elevii şi preşcolarii intră astăzi în vacanţa de primăvară. Data la care se vor întoarce la şcoală
19/04/2019 12:57

 Astfel, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale, vacanţa de primăvară este programată intre 20 aprilie şi 5 mai 2019. Următoarea vacanţă a elevilor este cea de vară, ca ...

Andrei Pleșu anunță că se retrage din viața publică
19/04/2019 12:39

 În ultimul articol publicat in „Dilema veche”, scriitorul deplange faptul că in cercetarea stiintifică in institutele de studii avansate a inceput să prevaleze corectitudinea politic ...

Vremea de Florii 2019 și vremea de Paște 2019: Prognoza meteo
19/04/2019 11:13

 Vremea de Florii 2019 si vremea de Paste 2019. Duminică, de Florii 2019, vremea va fi normală sub aspect termic in vest, sud-vest si centru si rece in celelalte regiuni. Temperaturile maxime se vor inc ...

Curtea Constituţională decide asupra conflictului dintre Parlament şi Înalta Curte, în privinţa completurilor în cazurile de corupţie
19/04/2019 09:51

 În şedinţa de pe 11 aprilie, Curtea Constituţională a hotărat să amane luarea unei decizii din cauza unor probleme de sănătate ale judecătorului raportor Petre Lăzăroiu, care urma să se ...

Meteo: Vremea nu tine cu noi in acest weekend
19/04/2019 09:44

 Urmatoarele zile se anunta ploioase si mohorate, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Vineri dimineata a fost emisa o atentionare de tip nowcasting cod galben de ceata valabila pana ...

Polițiștii au anunțat cauza incendiului de la catedrala Notre Dame din Paris
19/04/2019 09:13

 Un oficial din politie a declarat că anchetatorii nu au incă unde verde ca să se apuce de treabă si să caute printre rămăsite, din motive de sigurantă. El a spus că monumentul este incă consoli ...

Coreea de Nord a testat o nouă armă
19/04/2019 08:25

 "A fost un test", a declarat secretarul interimar american al Apărării, Patrick Shanahan. Presa nord-coreeană a anunţat că liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a supervizat testarea unei no ...

Trump a crezut că este TERMINAT: Este sfârşitul preşedinţiei mele!
19/04/2019 08:01

 Conform raportului Comisiei Robert Mueller, publicat joi după-amiază, in mai 2017, cand a aflat că Rod Rosenstein, adjunctul procurorului general, l-a numit pe Robert Mueller procuror special responsab ...