000000  ULTIMA-ORA

Dimensiune font:

Principalele schimbări aduse Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

| 04-11-2019 10:18

 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții suferă o nouă modificare după recenta schimbare din iunie anul acesta. Astfel, prin Legea nr. 193/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, publicată în Monitorul Oficial nr. 873 din 30 octombrie 2019 ("Legea nr. 193/2019"), legiuitorul a adoptat o serie de amendamente menite să sprijine și să simplifice demersurile ce trebuie întreprinse de investitorii/beneficiarii lucrărilor de construcții. Acest act normativ intră în vigoare în data de 4 noiembrie 2019.

În cele ce urmează vom prezenta pe scurt câteva dintre modificările aduse de Legea nr. 193/2019.

1. Simplificarea procedurii de autorizare și avizare


Eliminarea unor avize și acorduri

O primă modificare pentru simplificarea procedurii de autorizare constă în eliminarea necesității avizului serviciilor deconcentrate ale autorităților centrale privind protecția sănătății populației pentru anumite categorii de lucrări, cu excepția situației în care potrivit legilor speciale este nevoie de un studiu de evaluare a impactului asupra sănătății. Astfel, lucrările exceptate sunt: construirea de anexe gospodărești, construirea de împrejmuiri și construirea de locuințe unifamiliale.


De asemenea, pentru autorizarea anumitor lucrări nu mai este nevoie de obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului – dintre acestea menționăm: construirea de împrejmuiri, construirea de anexe gospodărești, cu excepția celor utilizate pentru creșterea animalelor, consolidări ale imobilelor existente.

O altă măsură menită să degreveze periplul solicitanților necesar pentru finalizarea lucrărilor constă în faptul că avizele și acordurile necesare autorizării executării lucrărilor de construire vor fi valabile și pentru autorizarea lucrărilor de racordare și branșament la rețelele publice de utilități. Așadar, solicitantul nu va mai fi pus în situația de a solicita alte avize pentru lucrările de branșament. Totodată, autorizația de construire eliberată pentru executarea lucrărilor de bază va fi valabilă și pentru executarea lucrărilor de racordare la utilitățile publice.


Simplificarea procedurii de emitere a certificatului de urbanism și a autorizației de construire / desființare

Certificatul de urbanism va putea fi emis și în format digital, prin e-mail, cu condiția ca solicitantul să își exprime acordul în acest sens prin cererea-tip de emitere a certificatului. Certificatul digital va avea aceeași valoare juridică cu certificatul emis în format scriptic și va trebui să conțină semnătura electronică a emitentului.


În situația în care pentru realizarea unei construcții sunt necesare lucrări de demolare a unei clădiri, se va emite o singură autorizație în care se va aproba atât demolarea construcției vechi, cât și construirea celei noi și se va percepe taxă numai în vederea construirii.

De asemenea, legea prevede și posibilitatea parcurgerii unei proceduri simplificate pentru lucrări de modificare a compartimentărilor interioare și a lucrărilor de închidere a balcoanelor/logiilor existente.


Totodată, se introduc mai multe modificări cu privire la lucrările ce pot fi executate fără autorizație de construire, enumerate în art. 11 din actul normativ - majoritatea având rolul de a clarifica viziunea legiuitorului. O modificare semnificativă însă constă în faptul că se pot executa fără autorizație de construire sau desființare lucrări de branșamente aeriene (în zonele în care nu sunt interzise prin regulamentul local de urbanism), lucrări de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul administratorului drumului, precum și lucrări de reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare sau lucrări de reparații la branșamentele și racordurile exterioare aferente construcțiilor, în limitele proprietății, în măsura în care aceste lucrări nu modifică structura de rezistență sau aspectul arhitectural.

Legea abordează și ipoteza în care lucrările nu au fost începute în perioada de valabilitate a autorizației de construire sau desființare. Potrivit noii reglementări, noua autorizație va putea fi eliberată pe baza documentației deja depuse (inclusiv certificat de urbanism și avize/acorduri inițiale), cu condiția ca reglementările urbanistice de la momentul eliberării autorizației inițiale să nu se modifice și noua autorizație să fie solicitată în termenul de valabilitate al autorizației inițiale.

Scurtarea termenelor


Cu privire la procedura emiterii certificatului de urbanism, Legea nr. 193/2019 introduce un termen de 10 zile pentru verificarea documentației necesare eliberării certificatului și reduce termenul de eliberare a acestuia de la 30 de zile la 15 zile.

De asemenea, se completează și procedura ce trebuie urmată pentru obținerea autorizației de construire/desființare. Astfel, în cazul în care documentația depusă de solicitantul autorizației este incompletă, neclară sau necesită modificări, în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii, autoritățile vor notifica solicitantului aceste aspecte. Potrivit noilor modificări, termenul de emitere a autorizației de construire/desființare se va prelungi cu numărul de zile necesar solicitantului să efectueze completările notificate, cu condiția să le depună în termen de 3 luni de la primirea notificării. Dacă solicitantul nu răspunde în acest termen de 3 luni, atunci documentația va putea fi restituită la cerere.


În ceea ce privește termenul de eliberare a autorizației de construire/desființare, deși în forma inițiatorului acesta s-ar fi redus de la 30 de zile la 15 zile, propunerea nu a trecut de comisii. Drept urmare, termenul pentru eliberarea autorizației de construire rămâne 30 de zile. Este însă de menționat că termenul emiterii autorizației în regim de urgență s-a redus de la 15 zile la 7 zile lucrătoare, fiind necesară și plata unei taxe pentru emiterea de urgență.

2. Facilități pentru construirea locuințelor unifamiliale


Construirea unei locuințe de familie este exceptată atât de la avizul serviciilor deconcentrate pentru protecția sănătății populației, cât și de la emiterea actului administrativ pentru protecția mediului si de la obținerea avizului Comisie Tehnice de Circulație când acestea sunt situate pe anumite străzi.

De asemenea, legea prevede pentru locuințele unifamiliale și o scutire de taxă. Aceasta se acordă prin hotărâre de consiliu pentru persoana care nu deține singură ori împreună cu soțul/soția o locuință. Dovada se va face printr-un certificat fiscal eliberat în acest sens.


Un alt beneficiu introdus pentru tinerele familii ce doresc construirea unei locuințe proprietate personală este dreptul de prioritate la atribuire față de orice altă cerere de concesionare, vânzare ori închiriere a terenurilor aflate în proprietatea privată a unității administrativ-teritoriale.

3. Răspunderea emitenților de avize/acorduri


Printre modificările aduse de această lege menționăm și instituirea răspunderii emitentului avizului, posesor al unei rețele tehnico-edilitare supraterană sau subterană, pentru prejudiciile suferite de operatorii sau utilizatorii deserviți de rețelele deteriorate, ca urmare a neindicării exacte a poziției având drept consecință emiterea unei autorizații eronate.

Mai mult, tot pe planul răspunderii emitenților de avize, fie ei instituții publice sau operatori economici abilitați în acest sens, se introduce și o sancțiune sub forma amenzii aplicabile de către Inspectoratul de Stat în Construcții dacă nu emit avizele în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea documentației complete.


În ceea ce îi privește pe emitenții de avize sau acorduri referitoare la rețelele tehnico-edilitare necesare în vederea elaborării documentației tehnico-economice aferente proiectelor de investiții, aceștia trebuie să emită avizele în termen de 5 zile lucrătoare sub sancțiunea unor penalități de 5000 RON pe zi de întârziere.

 

 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Opriş Irina, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. SALIX FARM IMPEX S.R.L, conform Încheiere nr. 137 din data de 16.10.2018, emisă de Secţia a II a Civilă a Tribunalului Iaşi-Faliment, anunţă, scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, în data de 09.03.2020, orele 14.00, a imobilului situat în localitatea Popeşti, parter, ap.1, judeţul Iaşi, la 9.037,50 euro fără TVA, reprezentand 75% din valoarea de piaţă stabilită prin Raportul de evaluare. Licitaţia se va desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Pictor Octav Băncilă, nr.1, jud. Iaşi în conformitate cu regulamentul de vânzare, ce va fi afişat la loc vizibil, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie. Preţul de la care începe licitaţia este echivalentul în Ron la cursul BNR din ziua licitaţiei a 75% din valoarea stabilită prin Raportul de evaluare a imobilului, la care se adaugă TVA. În cazul în care la licitaţia din data de 09.03.2020 nu se va reuşi valorificarea imobilului, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, pe 16.03.2020, respectiv 23.03.2020 orele 14,00. Toţi cei care posedă un drept real asupra imobilului scos la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, de a face lichitatorului dovada acestuia, până în preziua licitaţiei. Imobilul se va vinde liber de orice sarcini conform art. 91 alin. 1 din Legea 85/2014. Poate participa la licitatie orice persoană fizică sau juridică care depune cu cel puţin o zi înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie, până la ora 12.00, la sediul lichidatorului documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 08.00-16.00. Garanţiei de participare este în procent de 20% din preţul de pornire la licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0751103771.
Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Tribunalul Iași, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 8669/99/2017 (526/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Tutun și Ziare” S.R.L. Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Bălţii nr. 6, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV – Valoare -lei- 1. Chioşcuri ziare dezafectate - 10.906,00; 2. Utilitare dacia Logan - 10.230,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2020. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 13.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 27.04.2020, 04.05.2020, 11.05.2020, 18.05.2020 și 25.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanției de participare la licitație de 30% din prețul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât și documentele de înființare și împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanției de participare la licitație, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, județul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035, 0727/850575 și 0744/291653..
Cum se adaptează angajatorii la obligativitatea purtării măştii la muncă: 'Nu sunt în măsură să amendez vreun angajat, pot maxim să îi dau un avertisment'
24/05/2020 18:43

Companiile au luat măsurile necesare pentru protejarea angajaţilor şi a potenţialilor clienţi. Masca a devenit un accesoriu obligatoriu pentru toţi cei care intră intr-un spaţiu public inchis, relateaz ...

Cât va costa o cameră la un hotel de 3 stele pe litoralul românesc, după pandemie.
24/05/2020 11:21

După o lungă perioadă de restrictii, romanii sunt pregătiti să plece in vacantă, iar hotelierii fac ultimele preparative. Iată cat va costa o cameră la un hotel de 3 stele pe litoralul romanesc, in cont ...

Avocatul Gheorghe Piperea face anunţul neplăcut pentru Orban: Patronii de hoteluri se pregătesc să dea în judecată Guvernul
24/05/2020 10:06

Mai multi patroni de hoteluri din Romania anuntă că vor da in judecată statul roman. Acestia isi doresc recuperarea pierderilor si daune in lipsa unor măsuri care să ii sprijine in această perioadă. &nb ...

CAR Flexicredit Credit Rapid si Economii avantajoase
24/05/2020 08:16

 CAR Flexicredit este o Casă de Ajutor Reciproc care poate avea membri salariati in orice domeniu de activitate, salariati din mediul privat, bugetari, pensionari si studenti, netinandu-se cont de nationa ...

Cât cheltuie un român pentru necesarul de măști? Calculul făcut pentru perioada stării de alertă
23/05/2020 20:11

Pretul pe care un roman trebuie să il achite pentru procurarea măstilor de protectie, necesare pană la finalul stării de alertă, este de 100 de lei. Ordinul privind obligativitatea purtării măştii in sp ...

Cîțu ne împrumută cu 1000 euro/secundă. România ia bani la dobânzi de 20 de ori mai mari decât Bulgaria
22/05/2020 08:42

Economistul Cristian Socol atrage atentia asupra dobanzilor uriase la care se imprumută Romania. Viteza la care se imprumută Romania a atins, pe durata celor sase luni si jumătate ale actualei guvernări ...

Leul dă noi semne de slăbiciune
20/05/2020 21:59

* moneda naţională a avut ieri o evolutie descendentă fată de principalele valute, in conditiile cresterii cererii comerciale * nivelul lichiditătii din piata monetară continuă să fie ridicat, in urma o ...

A crescut apetitul pentru risc al investitorilor
19/05/2020 21:49

Publicarea datelor preliminarea referitoare la un vaccin anti-COVID produs de compania Moderna, care a produs anticorpi protectori intr-un grup mic de voluntari sănătoşi, a crescut apetitul pentru risc al in ...

Gramul de aur a atins un nou maxim istoric - 253,77 lei!
18/05/2020 22:56

Mentinerea la cote inalte a aversiunii fată de risc, la care au contribuit si unele declaratii ale presedintelui Rezervei Federale americane, Jerome Powell, au inmultit plasamentele in active considerate drept ...