ERR(8): Notice: Undefined variable: GDPR
ERR(8): Notice: Undefined variable: GDPR_CONSENT_755
Societatea Antibiotice SA Iași convoaca Adunările Generale ale Acționarilor, Ordinară și Extraordinară

Societatea Antibiotice SA Iași convoaca Adunările Generale ale Acționarilor, Ordinară și Extraordinară

online-logo-antibiotice-a

Dimensiune font:

| 19-08-2022 14:00

 

Societatea Antibiotice SA Iași

  CONVOACĂ

Adunările Generale ale Acționarilor Ordinară și Extraordinară

 I.    Consiliul de Administrație al societății comerciale “Antibiotice” S.A., întrunit în ședința din 11.08.2022 convoacă Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară în data de 16.09.2022, ora 1000, la sediul societății, cu  următoarea ordine de zi:

  1.  Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru semestrul I 2022, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

 II.  Consiliul de Administrație al societății comerciale “Antibiotice” S.A., întrunit în ședința din 11.08.2022 convoacă Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară în data de 16.09.2022,  ora 1200, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

  1.  Reînnoirea împuternicirii domnului Ioan NANI pentru ca, în calitate de Director General, să semneze în mod individual în numele societății orice act adițional la contractele de credit în vigoare, contracte de ipotecă mobiliară și/sau imobiliară și actele adiționale aferente, a cererilor de utilizare/rambursare, a solicitărilor de emitere scrisori de garanție și de deschidere acreditive în relația cu UniCredit Bank S.A.

 2.  Aprobarea participării societății Antibiotice S.A. la înființarea fundației Academia a+ în calitate de membru fondator și împuternicirea directorului general dl. Ioan NANI pentru a semna în numele societății Antibiotice S.A. statutul fundației și orice alt document necesar înființării acesteia.

 Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunările Generale, direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală, conform art. 105 alin. 7 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale

  Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice sau extras de cont, vor fi transmise societății până la 14.09.2022, ora 1000.

 Începând cu data de 12.08.2022, formularele de împuterniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondență în limba romană și în limba engleză, proiectul de hotărâri, precum și materialele și documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obține de la sediul societății (Relații cu investitorii – telefon 0232.209.570/0372.065.583, fax: 0372.065.633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) și de pe site-ul societății (www.antibiotice.ro/Investitori/ Informații Acționari/AGA 16/19.09.2022).

 Până la data de 14.09.2022, ora 1000, pentru Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară, respectiv 14.09.2022, ora 1200 pentru Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară, împuternicirile speciale sau generale de reprezentare în limba română sau în limba engleză, vor fi depuse în original, însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de înregistrare al acționarului reprezentat, la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă. În cazul în care un acționar mandatează o instituție de credit care prestează servicii de custodie, pentru participarea și votarea în cadrul adunărilor generale, este necesară doar procura specială originală, care trebuie să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în original, dată de instituția de credit (conform Art. 207 din Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață).

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele de pe ordinea de zi, până la data de 31.08.2022, orele 1600.

Acționarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale de la data de 12.08.2022 și până la data de 16.09.2022, ora 1000, pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.

 În toate cazurile de mai sus, cu excepția împuternicirii speciale sau generale dată de un acționar unei instituții de credit, care prestează servicii de custodie, acționarii persoane juridice dovedesc calitatea de reprezentant legal, cu cartea de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele se vor prezenta în original sau în copie conformă cu originalul. Certificatul constatator sau documentul echivalent care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Aceste documente care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără să fie legalizate sau apostilate [Art. 194 din Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață).

În conformitate cu Art. 198 și art. 199 din Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în cazul acționarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceștia pot atesta identitatea și cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acționar, precum și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții indirecți care furnizează servicii de custodie (conform Art. 146, alin. 41, din Legea nr. 297/2004).

 Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe site-ul societății (www.antibiotice.ro).

 În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, adunarea generală se reprogramează pentru data de 19.09.2022, ora 1000, respectiv ora 1200, în ședință Ordinară și Extraordinară, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

La această Adunare Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 05.09.2022, stabilită ca dată de referință.

  Vicepreședintele Consiliului de Administrație,

 Ioan NANI

 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

05:19

REZILIENȚA I.P.U.R.L. Târgu-Neamț, str. M:Sadoveanu, nr.39, organizează licitații publice. *La 14.10.2022 ora 15:30 bunuri aparținând SC AGROINSTAL EUROFERM SRL Răucești, conform Codului de procedură civilă: 1.Autoturism Volkswagen Golf NT-07-TBI- 3.750 lei. 2.Stand de muls 2x4 Standa-10.317 lei. 3.Agregate, utilaje, aparate, obiecte de inventor specific producției de lapte-preț în bloc-18.806 lei. În cazul nevânzării licitația se va relua în zilele de 28.10.2022, 11.11.2022, 25.11.2022 sau 09.12.2022, după caz. *La 14.10.2022 ora 16:00 bunuri aparținând SC PROD ABC COMPANY SRL Grumăzești Neamț: 1.Imobil FABRICA DE PROCESARE A LAPTELUI situat în comuna Grumăzești, jud. Neamț, format din teren intravilan în suprafață de 1.271 mp, împreună cu construcția C1- fabrica de produse lactate P+1, în suprafață construită de 808 mp, suprafață desfășurată de 1.616 mp și suprafață utilă de 1.454 mp, preț 400.000 lei. 2.Imobiliar Stație de epurare, compus din teren intravilan în suprafață de 339 mp împreună cu construcția evidențiată ca fiind C1- Stație epurare în suprafață de 20 mp și instalația tehnică aferentă funcționării stației de epurare, preț 25.750 lei. În cazul nevânzării licitația se va relua în zilele de 28.10.2022, 11.11.2022, 25.11.2022 sau 09.12.2022, după caz. *La 14.10.2022, ora 15:00 FERMA SUINE aparținând SC FERMA COROLA SRL Filipești, jud. Bacău-preț în bloc-1.661.936 lei. -Hala suine -CF63827-C1, 2008 în suprafață de 1499 mp, -Cladire administrativă- CF63827-C2, în suprafață de 222 mp, Două silozuri CF 63827-C3, construite in 2008 a câte 700 tone fiecare, Teren curți-construcții și arabil în suprafață de 22.911 mp, cu acces pe drum public la 100 m de E85, și 34 bunuri mobile, utilaje, aparatură, obiecte de inventar, obiecte sanitare. În cazul nevânzării licitația se va relua în zilele de 28.10.2022, 11.11.2022, 25.11.2022 sau 09.12.2022, după caz. *La 21.10.2022, ora 13:00 bunuri aparținând SC MGT FOREST SRL Pângărați, jud. Neamț respectiv: 1. Motocositoare BCS 615 S MAX-cel mai mare preţ oferit; 2. Motofierăstrău STIHL 361/40- cel mai mare preţ oferit; 3. Autoutilitară ARO 320, NT-14-NAY -261 Euro. În cazul nevânzării, licitația se va relua în aceleași condiții la 28.10.2022, 04.11.2022 sau 11.11.2022, după caz. *La 21.10.2022 ora 15:00 -teren arabil intravilan în suprafață de 6000 mp situat în com. Mărgineni, jud. Neamţ, aparținând SC M.N.G. GRUP INVEST SRL Mărgineni. În cazul nevânzării licitația se va relua în aceleași condiții la 28.10.2022, 04.11.2022 sau 11.11.2022, după caz. *La 21.10.2022 ora 14:00 -utilaje aparținând SC LEMN CONSTRUCT SRL Tașca, jud. Neamț respectiv:-circular pendulă 1000 lei-fierăstrău mecanic Husqvarna-120 lei, Circular de retezat 600 lei. În cazul nevânzării licitația se va relua în aceleași condiții la 28.10.2022, 04.11.2022 sau 11.11.2022, după caz. Info:0740952867, stefannechitastefan@yahoo.com, office@rezilienta.com.
În lipsa combustibililor pentru încălzire polonezii au început să ardă gunoaiele
06/10/2022 11:32

40 de oraşe din Polonia se numără printre cele 100 de oraşe cu cea mai proastă calitate a aerului din Uniunea Europeană din cauza folosirii cărbunelui la incălzirea locuinţelor. Însă acum lipsa ...

Guvernul a plafonat preţul lemnului de foc la 400 de lei pe metru cub
06/10/2022 11:06

Guvernul a plafonat ieri preţul lemnului de foc la 400 de lei pe metru cub. Este o măsură de protecţie pentru cele aproximativ trei milioane de gospodării care folosesc acest combustibil pentru incălzire ...

- ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT - Dotarea unităților de învățământ din comuna Pădureni, județul Vaslui cu echipamente  specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2  cod proiect SMIS 146113
06/10/2022 10:55

 - ANUNT DE FINALIZARE PROIECT - Dotarea unitătilor de invătămant din comuna Pădureni, judetul Vaslui cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2 cod proiect ...

- ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT - Dotarea unităților de învățământ din comuna Blăgești, județul Vaslui cu  echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2  cod proiect SMIS 144901
06/10/2022 10:48

ANUNT DE FINALIZARE PROIECT - Dotarea unitătilor de invătămant din comuna Blăgesti, judetul Vaslui cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2 cod proiect SMIS 144 ...

- ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT - Dotarea unităților de învățământ din comuna Găgești, județul Vaslui cu echipamente  specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2  cod proiect SMIS 143312
06/10/2022 10:38

ANUNT DE FINALIZARE PROIECT - Dotarea unitătilor de invătămant din comuna Găgesti, judetul Vaslui cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2 cod proiect SMIS 143312 ...

Sindromul Asperger a ajutat-o pe Greta Thunberg să devină activist de mediu
06/10/2022 10:15

Greta Thunberg a dezvăluit modul in care diagnosticarea sa cu sindromul Asperger i-a influenţat abordarea faţă de criza climatică, informează DPA. Activista pentru climă in varstă de 19 ani a devenit f ...

Cu cât ar crește impozitele pe proprietate pe noua propunere / Două exemple: un apartament din București și o casă din Cluj
06/10/2022 09:39

Ordonanta cresterilor de taxe ar putea fi modificată in Parlament, inclusiv pe zona de impozite pe proprietate. Asadar, este posibil ca incepand cu 1 ianuarie 2023 valorile impozabile să crească cu circa 50% ...

Examinatorul auto poate fi orice persoană care obţine o autorizaţie în domeniu
06/10/2022 08:33

Parlamentarii UDMR au depus, ieri, o iniţiativă legislativă privind reorganizarea procedurii de obţinere a permisului de conducere, care defineşte profesia de examinator autorizat şi prevede ca aceasta s ...

Impozitele pe proprietate ar putea să nu mai crească așa de mult
06/10/2022 07:45

În Parlament se află Ordonanta cresterilor de taxe (16/2022), fiind la Senat, iar in acel act normativ se află o modificare pe zona impozitelor pe proprietate in sensul cresterii de cateva ori de anul v ...

Alertă - Premierul Ciucă confirmă majorarea cu 50% a taxelor şi impozitelor locale: 'E o decizie care a fost luată în coaliţie'
05/10/2022 21:08

Premierul Nicolae Ciucă a afirmat, miercuri, chestionat despre amendamentul depus de senatorii din coaliţie privind creşterea cu 50% a taxelor şi impozitelor locale, că decizia a fost luată in coaliţie, ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei