Blocul Fantomă, undă verde pentru demolare!

1dosar

Dimensiune font:

| 20-10-2020 00:00

De aproape 12 ani, ieșenii domiciliați în Cantemir în apropierea celebrului bloc M2, denumit și „Blocul Fantomă”, așteaptă ca autoritățile locale să-și respecte promisiunea de a demola clădirea. Demersul este unul dificil de realizat, atât timp cât situaţia juridică a imobilului este una complicată, iar lucrurile s-au complicat şi mai mult odată cu moartea unuia dintre proprietari. Însă lucrurile se vor schimba. Recent, Primăria Municipiului Iași a câștigat în instanță procesul cu persoanele care nu au dorit să renunțe la apartamentele din blocul fantomă M2, din cartierul Dimitrie Cantemir, prin urmare acestea vor fi evacuate, iar zona va fi îngrădită în vederea demolării. Articolul  de faţă face o amplă trecere în revistă a măsurilor pe care autorităţile locale le-au luat sau  propus pentru a elimina acest focar de infecţie dintr-o zonă rezidenţială şi deciziile instanţelor de judecată în urma cărora demolarea clădirii s-a prelungit mai mult decât s-ar fi bănuit.

 


Deşi povestea imobilului din Cantemir datează de ani buni, putem încadra perioada august 2007 drept punct zero în ceea ce priveşte soarta clădirii, odată cu reluarea demersurilor juridice şi administrative de către Municipiul Iaşi prin Direcţia Fond Locativ. O analiza la acea vreme indica faptul că imobilul este compus din 114 camere, dintre care 30 erau proprietate privată a Statului Român aflate în administrarea Municipiului Iaşi prin Direcţia Fond Locativ, 11 camere erau proprietate privată a SC ASA SRL, iar 73 camere erau deţinute în proprietate de persoane fizice. Evident, clădirea se afla într-o stare avansată de degradare, accentuată şi de lipsa unei utilizări corespunzătoare, lucru absolut firesc atât timp cât locatarii au fost debranşaţi de la toate utilităţile, iar parte dintre ei au distrus instalaţiile sanitare şi cele de încălzire.

Recomandarea primei expertize: blocul trebuie demolat

Una peste alta, având în vedere starea de degradare a imobilului, precum şi obligaţia proprietarilor de urmărire a comportării construcţiei, Municipiul Iaşi a dispus efectuarea unei expertize tehnice a intregului imobil. Expertiza tehnică a blocului M2 a fost efectuată, de către SC Diaconu şi Asociaţii, în baza contractului nr.86739/21.11.2007. Concluzia expertului a fost următoarea: încadrarea construcţiei în clasa Rsl de risc seismic corespunzând construcţiilor cu risc seismic ridicat de prăbuşire la cutremure, avarii şi intensităţile corespunzătoare zonei seismice de calcul. Mai mult, expertul a aprecizat costurile de consolidare, schimbarea branşamentelor şi a instalaţiilor, igienizarea, la cca 70-80% din costul unei construcţii noi.

43 de familii au decis să se mute

Pornind de la aceste concluzii, municipiul Iaşi a înştiinţat proprietarii imobilului cu privire la obligaţiile ce le revin potrivit Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii şi a Hotărârii Guvernului nr.766/1997. Nedispunând de sumele necesare pentru consolidarea imobilului, 43 de proprietari persoane fizice au împuternicit Primăria Iaşi în vederea efectuării demersurilor necesare pentru demolarea blocului, prezentând declaraţii notariale în acest sens. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 332 din 30.07.2009 şi nr. 469 din 27 octombrie 2009 s-a aprobat rezolvarea situaţiei locatarilor imobilului din Bd. N. Iorga nr.7A, bl. M2, prin atribuirea unor locuinţe de necesitate în imobilul din str. Canta nr. 60B, pentru cei care au declarat notarial că renunţă la proprietate şi sunt de acord cu demolarea bl. M2.

Proprietarii reticenţi au fost acţionaţi în instanţă

În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor H.C.L. nr. 250/05.07.2010, direcţia de resort a solicitat Direcţiei Juridice promovarea unei acţiuni în instanţa de judecată prin care proprietarii de locuinţe din blocul M2, care au refuzat să se mute în locuinţele de necesitate din Canta nr. 60B şi continuau să locuiască într-un imobil ce nu mai prezenta siguranţă, să fie obligati la luarea măsurii de intervenţie stabilită de raportul de expertiză tehnică (demolarea) şi să fie evacuaţi din aceasta pentru că prezintă pericol public.

În 2012, o decizie a magistraţilor „golea” integral blocul M2

Sentinţa Civilă nr. 13547/04.07.2012 a Judecătoriei Iaşi a fost apelată atât de reclamant cât şi de pârâţi şi intervenienţi. Prin Decizia nr. 653/09.12.2013 Tribunalul Iaşi a admis apelurile declarate de pârâţii Pangal Liviu George, Pangal Rodica, SC ASA SRL, Alupei Ovidiu, Alupi Liliana Elena, Alupi Georgiana, Pieptu Eugenia, Ciubotaru Elena, în sensul în care dispune evacuarea acestora din spaţiile aflate în proprietatea lor, după atribuirea în folosinţă a unor spaţii similare. Respinge apelurile formulate de celelalte părţi. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei civile apelate care nu contravin deciziei. Decizia Tribunalului Iaşi este atacată cu recurs de către Municipiul Iaşi prin Primar, Alupei Ovidiu, SC ASA SRL, Pangal Liviu George, Pangal Rodica, Primarul Municipiului Iaşi şi Consiliul Local Iaşi. Prin Decizia nr. 418/17.06.2015, Curtea de Apel Iaşi a respins recursurile formulate împotriva Deciziei nr. 653/2013 a Tribunalului Iaşi, soluţia dată dobândind caracter definitiv şi irevocabil.

Şase proprietari au vândut apartamentele Primăriei

Plecând de la situaţia de fapt rezultată şi reconfirmată de raportul de expertiză tehnică, încadrarea imobilului în clasa I de risc seismic, municipiul Iaşi a contractat şi un raport de evaluare a valorii de piaţă a fiecărui spaţiu de locuit din imobil. Raportul de evaluare întocmit la data de 17.09.2018 de către evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, a oferit autorităţii publice pârghiile necesare încercării de rezolvare pe cale amiabilă a situaţiei foarte grave ivite, prin ofertarea fiecărui proprietar în vederea realizării transferului dreptului de proprietate de la actualii proprietari către Municipiul Iaşi, la valoarea de piaţă rezultată; 1.042 euro, valoare rezultată în urma raportului de evaluare a proprietăţilor din blocul M2. În urma notificărilor, au fost încheiate şase următoaree contracte de vânzare-cumpărareiar trei proprietari au dat declaraţii de renunţare la proprietate în favoarea Municipiului Iaşi.

Blocul nu poate fi demolat din cauza a 28 de proprietari. Unii sint plecaţi din ţară, alţii au murit...

La data de 21.12.2018, cu număr de dosar 36624/245/2018 este înregistrată cererea Municipiului Iaşi, prin Primar, de chemare în judecată a proprietarilor care au refuzat ofertele autorităţii publice, cerere având ca obiect obligarea acestora la demolarea, pe cheltuiala proprie a proprietăţilor deţinute în blocul M2.

În concluzie, în prezent, cu privire la starea de fapt şi de drept a proprietăţilor din blocul M2, din totalul de 114 locuinţe, 49 de locuinţe se află în proprietatea Municipiului Iaşi, iar în cazul altor 37 de locuinţe, proprietarii au dat declaraţii de acord de demolare a proprietăţilor Au mai rămas 28 de locuinţe ai căror proprietari au fost chemaţi în instanţă reprezentând un număr total de 40 de pârâţi.

Denodământ fericit pentru vecini…

Vestea bună e că zilele trecute Primăria Municipiului Iași a câștigat în instanță procesul cu persoanele care nu au dorit să renunțe la apartamentele din blocul fantomă M2. Recent, municiaplitatea ieşeană a primit autorizația de a realiza intervenția de îngrădire temporară a accesului în blocul M2 și de evacuare a locatarilor imobilului de la Judecătoria Iași, decizia fiind executorie. Totodată, Primăria are obligația de a le oferi celor evacuați pentru o perioadă temporară, până la decizia definitivă, cazare în locuințe sociale. În locul blocului va fi ridicat un parc de joacă. Dan CONSTANTINESCU

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<<Click pe locatie pentru detalii>>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

06:01


1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bivolari, judeţul Iasi, telefon 0232-298555, Fax: 0232-298508, email primaria primariabivolari@yahoo.com, persoana de contact:Alina Abuzatoaie; 2.1 Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Terenuri apartinand domeniului privat al UAT Bivolari : NC61473- TABARA= 583mp, NC61478- TABARA=583mp, NC62701- TABARA=583mp, NC62702- TABARA =583mp, NC62703- TABARA=583mp, NC62704- TABARA=583mp, NC62706- TABARA =583mp, NC62709- TABARA=583mp, NC62705- BIVOLARI=500mp, NC61481- BIVOLARI=500mp. Concesiunea se face conform HCL nr 65/28.05.2020 si OUG 57/2019. 2.2 Informații generale privind obiectul inchirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie inchiriat: Terenuri apartinand domeniului privat al UAT Bivolari : T77 P609/29=3238 mp, T63 P419 TRAIAN=13ha, T64 P421 TRAIAN=7,4221 ha; Inchirierea se face conform HCL nr 69/28.05.2020 si OUG 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la sediul U.A.T. Comuna Bivolari în baza unei cereri scrise. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00, Comuna Bivolari, jud. Iasi. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei, se poate achita la casieria UAT Comuna Bivolari de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20/11/2020, ora 13.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 26/11/2020, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Bivolari, județul Iasi. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor 26/11/2020, ora 14.00, la sediul UAT Comuna Bivolari, județul Iasi. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Iasi, Str. Elena Doamna, nr. 1A, tel: 0232.260.600, 0232.248.000, 0332.403.666, email tr-iasi-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04/11/2020
Carmen Dorobăţ, în izolare la domiciliu:infecţie cu SARS COV 2
05/12/2020 10:47

  Fostul manager al Spitalului de Boli Infecţioase „Sfanta Parascheva”, Carmen Dorobăţ, se află in izolare la domiciliu după ce a intrat in contact direct cu o persoană depistată ulte ...

Curtea de Apel Iasi a pulverizat 160 de ani de puscarie in dosarul  “Reţeaua Căpcăunului” cu  peste 25 de volume de documente
05/12/2020 10:35

Precum celebrul de-acum dosar din sudul ţării, şi la Iaşi o anchetă laborioasă şi indelungată de crimă organizată a fost efectiv făcută zob in Justiţie, exact in ziua in care trebuiau pronunţate s ...

Un pescar amator s-a ales cu condamnare după ce a evitat un accident rutier
05/12/2020 00:33

Pasionat de pescuit, in data de 16 iunie 2019, Bogdan a mers, impreună cu mai mulţi prieteni la lacul Corneşti, de langă Horpaz. Pescarii amatori au ajuns acolo in jurul orei 17.00 şi aveau in plan să pet ...

Cinci pacienți decedați la Parhon, din cauza coronavirusului
04/12/2020 19:04

* pacientii decedati aveau varsta sub 60 de ani si ar fi putut avea o sansă dacă erau internati mai devreme intr-un spital În ultima perioadă, la Spitalul Parhon din Iasi s-au inregistrat cinci decese ...

Manageri noi la Infecțioase și la Spitalul de copii
04/12/2020 18:57

Managementul a doua unităti medicale din Iasi a fost schimbat. De astăzi, la conducerea Spitalului de Boli Infectioase „Sf.Parascheva” este Florin Rosu, iar la Spitalul de  Copii „Sf. M ...

Ajunul lui Moş Nicolae. Ziua ghetuţelor lustruite
04/12/2020 16:38

Sfantul Nicolae este sărbătorit in fiecare an pe 6 decembrie, această dată amintind de ziua cand, in anul 342, trupul lui a fost depus in biserica Mitropoliei Myrei. El este recunoscut mai ales pentru min ...

Bucuria Crăciunului rămâne aceeași! Palas ți-a pregătit mii de cadouri în valoare de 18.000 de euro
04/12/2020 16:03

2020 a fost un an diferit pentru toată lumea, motiv pentru care vrem ca finalul lui să fie unul de poveste. Bucuria Crăciunului rămane aceeasi, indiferent de circumstante si distante! Asa că #impartecuceid ...

Centura Bacăului, inaugurată de Iohannis și Orban, a crăpat deja. Un șofer s-a ales cu cauciurile tăiate
04/12/2020 14:45

A apărut prima problemă pe Centura Bacăului, inaugurată in plină campanie de Iohannis si Orban. Cinci soferi si-au schimbat anvelopele din cauza unei gropi din autostrada dată in folosintă in plină camp ...

COVID s-a instalat în Poliția Iași. Șeful și mai mulți subalterni sunt bolnavi
04/12/2020 11:55

Comisarul-şef Costel Gitlan, inspectorul-şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, a fost depistat pozitiv cu noul tip de coronavirus. Simptomele afectiunii au fost uşoare si nu a fost necesară in ...


Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei