Filtrare Anunturi

Dimensiune font:

SC ALL FOOD PARK SRL

ANUNT EXPIRAT!!!SC ALL FOOD PARK SRL reprezentata de NITA BOGDAN VASILE titular al proiectului "Construire hala depozitare cu functiuni multiple, imprejmuire, racorduri utilitati, organizare de santier" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Iasi, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, pentru proiectul mai sus mentionat, propus a fi amplasat comuna Miroslava, satul Bratuleni, N.C.-85634, judetul Iasi. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului. nr. 43, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet apmis.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Iasi.

Societatea comercială PROINVEST GROUP SRL, titular

Societatea comerciala PROINVEST GROUP SRL, titular al activitatii: "PRODUCTIA DE PANOURI SANDWICH", anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei integrate de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea Stolniceni-Prajescu, sat Stolniceni-Prajescu, judetul Iasi. Informatii privind impactul potential asupra mediului al activitatii pentru care se solicita emiterea autorizatiei integrate de mediu, pot fi consultate in timpul programului de lucru, la sediul APM IASI si la sediul societatii din Pascani, str. Gradinitei nr. 1, 705200, jud. Iasi. Observatiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc in scris, la sediul APM Iasi din Calea Chisnaului nr. 43 sau electronic la adresa de e-mail a APM: office@apmis.anpm.ro, pe durata derularii procedurii.

CONVOCATOR

Administratorul unic al societăţii SIRAJ A.D. IMPEX S.A., cu sediul în Iaşi, B-dul Poitiers nr. 14, jud. Iaşi, având J22/2141/1994 şi CIF RO6307269, convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru data de 28.07.2021, respectiv 29.07.2021, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima convocare, la ora 10:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de referinţă 16.07.2021 care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale cu următoarea ordine de zi: 1.Aprobarea vânzării imobilului aflat în proprietatea societăţii SIRAJ A.D. IMPEX S.A. în cotă de 1/1 situat în Iaşi, B-dul Poitiers nr. 14, jud. Iaşi, înscris în Cartea Funciară nr. 129638 Iasi, având nr. cadastral/topografic 129638, în suprafață de 177 mp. 2. Aprobarea vânzării imobilului aflat în proprietatea societăţii SIRAJ A.D. IMPEX S.A. în cotă de 1/1 situat în Iaşi, B-dul Poitiers nr. 14, jud. Iaşi, înscris în Cartea Funciară nr. 129639 Iasi, având nr. cadastral/topografic 129639, în suprafață de 772 mp din acte şi 770 mp măsuraţi.3. Aprobarea vânzării imobilului aflat în proprietatea societăţii SIRAJ A.D. IMPEX S.A. în cotă de 1/2 situat în Iaşi, jud. Iaşi, înscris în Cartea Funciară nr. 129642 Iasi, având nr. cadastral/topografic 129642, în suprafață de 135 mp. 4. Aprobarea vânzării imobilului aflat în proprietatea societăţii SIRAJ A.D. IMPEX S.A. în cotă de 3/4 situat în Iaşi, B-dul Poitiers nr. 14, jud. Iaşi, înscris în Cartea Funciară nr. 129643 Iasi, având nr. cadastral/topografic 129643, în suprafață de 708 mp. 5. Aprobarea vânzării imobilului aflat în proprietatea societăţii SIRAJ A.D. IMPEX S.A. în cotă de 1/2 situat în Iaşi, B-dul Poitiers nr. 14, jud. Iaşi, înscris în Cartea Funciară nr. 129644 Iasi, având nr. cadastral/topografic 129644, în suprafață de 900 mp. 6. Aprobarea mandatării unei persoane să analizeze ofertele, să semneze în numele și pe seama societății contractele de vânzare ca urmare a aprobării punctelor 1-5 de pe ordinea de zi a prezentei AGEA convocate, să negocieze în mod liber toate clauzele contractelor menționate, inclusiv prețul, modalitățile de plată și scadența plății, să dea declarații, să depună cereri și să reprezinte societatea în fața oricărui notar public, oricărei instituții publice sau oricărei persoane juridice, în vederea semnării / autentificării / înregistrării contractelor menționate, după caz. 7. Stabilirea datei de 17.08.2021 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 16.08.2021. 8. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGEA ce va fi adoptată. 9. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului a Hotărârii AGEA ce va fi adoptată şi privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC. Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi şi să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acţionarii îşi pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice. Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 25.07.2021, printr-un înscris care va fi transmis în original la sediul societăţii, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire. Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenţă, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate şi procurate de la sediul Societăţii sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secţiunea “Informaţii acţionari” începând cu data de 25.06.2021. Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, îşi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenţă, şi îşi vor dovedi calitatea în condiţiile şi cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum şi în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Împuternicirea specială poate fi acordată pentru reprezentare în adunarea generală şi conţine instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului care o acordă. Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenţi, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la societăţii sau prin mijloace electronice, având ataşată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: siraj_impex@yahoo.com până la data de 25.07.2021. În acelaşi termen buletinele de vot prin corespondenţă completate şi semnate de acţionar se vor depune la sediul societăţii personal sau prin poştă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acţionarului) sau prin mijloace electronice, având ataşată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: siraj_impex@yahoo.com. În contextul actual, pentru prevenirea/limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 în rândul populaţiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei, recomandăm participarea la AGEA şi exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGEA prin utilizarea votului prin corespondenţă şi recomandăm accesarea si transmiterea documentelor aferente AGEA prin mijloace de comunicare electronice, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura emitentului. Administrator unic Rzan Alderi L.Ş.
STIRI ULTIMA ORA
Israelul impune din nou purtarea măștii în locuri publice închise, în urma creşterii cazurilor COVID
25/06/2021 13:30

Israelul a anunţat vineri restabilirea obligaţiei purtării măştii de protecţie in locuri publice inchise, in urma unei creşteri a numărului contaminărilor cu noul coronavirus, intr-o ţară in care pes ...

Bărbat atacat de urs în zona Barajului Vidraru, după ce a scos mâna pe geam să-i facă o poză Un bărbat de 50 de ani a fost atacat de un urs în zona Barajului Vidraru, după ce ar fi scos mâna pe geam s
25/06/2021 13:20

Un bărbat de 50 de ani a fost atacat de un urs in zona Barajului Vidraru, după ce ar fi scos mana pe geam să-i facă o poză. Victima are răni pe maini, dar a reusit să ajungă la echipajul SMURD care fuse ...

A fost actualizată lista țărilor considerate cu risc epidemiologic
25/06/2021 13:15

A fost actualizată lista tărilor considerate cu risc epidemiologic. 23 de state sunt in zona rosie, printre care si Marea Britanie, ceea ce inseamnă că la venirea in Romania se impun măsuri speciale. Toat ...

Conceptul artistului Vladlen Babcinețchi a fost desemnat câștigătorul concursului de artă. „Oda bucuriei” va fi expusă în parcul Family Market Miroslava
25/06/2021 13:13

 Conceptul artistului Vladlen Babcinetchi a fost desemnat castigătorul concursului de artă. „Oda bucuriei” va fi expusă in parcul Family Market Miroslava În urma concursului de artă ...

Ciclonul care a produs tornada devastatoare din Cehia vine spre România. La ce ne putem aștepta
25/06/2021 13:02

Ciclonul care a adus vremea extremă şi a creat condiţiile formării tornadelor puternice din Cehia se deplasează către est in orele următoare. Prin urmare, va conduce la apariţia furtunilor şi in ţara ...

Palma constructorului s-a rupt în pumnul arhitectului
25/06/2021 12:59

Costel C., de profesie arhitect, şi Dragoş D., inginer constructor, sunt vecini, ambii locuind in vile cochete, intr-un cartier rezidenţial de la marginea Iaşului. Stau acolo de aproape 15 ani şi, in tot a ...

Rapoartele CIA, ultimele clipe ale lui Nicolae Ceaușescu și când a fost menționat pentru prima dată Ion Iliescu
18/05/2021 08:49

La mai bine de 30 de ani de la momentul Revolutiei decembriste, in presa internatională si nu numai, au apărut documente desecretizate ale CIA, in care se vorbeste, pe larg, despre ceea ce se intampla in Roma ...

Ochii pe guvernare, nu pe funcţii în partide!
21/06/2021 22:45

 Dorian OBREJA Iniţial voiam să dau un alt titlu randurilor de astăzi, aflat sub semnul intrebării, şi anume „suflu nou cu politicieni răsuflaţi?” (veţi avea mai la vale trimiterea l ...

COVID-19 LISTĂ state zona verde, zona galbenă, zona roșie, actualizare 25 iunie 2021
25/06/2021 09:11

A fost actualizată lista statelor din zona galbenă, zona rosie si zona verde. ”Comitetul National pentru Situatii de Urgenţă adoptă prezenta HOTĂRÂRE: Art.1 - Se aprobă clasificarea tăr ...

Cine l-a lăsat fără cuvinte pe Daniel Oțil
24/06/2021 11:12

Cea mai proastă veste primită de Dani Oţil in direct. Toată lumea a aflat ceea ce Dani nu ştia. S-a intamplat in urmă cu puţin timp in direct la Super Neatza cu Răzvan şi Dani. Dani Oţil a rămas ...

Lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 200/89/2011, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui şi C.E.C. Bank Sucursala Vaslui, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, precum şi a Codului de procedură civilă, a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „GENIALUL” S.R.L. Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, str. Alexandru cel Bun, bl. 187, sc. C, et. 2, ap. 12, judeţul Vaslui, cât şi terenul proprietatea lui Cordunianu Tudorel, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV, ADRESA, Componenţa/Observaţii, Valoare - lei- 1. Construcţia C2 – magazin, birou, spaţiu odihnă, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui, suprafaţă construită 130,96 m.p., iar terenul pe care este amplasată construcţia nu aparţine debitoarei, 24.720,00 2. Bunuri mobile, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui Vitrină frigorifică Mondial Elite, Rafturi PAL, Birou-masă PAL, Raft pâine lemn, Cântar electronic, Casă de marcat Datecs MP55A, 1.165,00. Preţul de pornire la licitaţie este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform hotărârii Adunării creditorilor din data de 23.03.2021. Vânzarea prin licitaţie publică pentru bunurile debitoarei va avea loc la data de 18.06.2021, ora 1000 şi se vor organiza 5 şedinţe săptămânale, respectiv la până la data de 16.07.2021. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 5% din preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile mobile şi 2.000 lei din valoarea activului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini este 500,00 lei pentru bunurile imobile şi 50,00 lei pentru bunurile mobile şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefonul 0335/566.035, 0727/850.575, fax 0335/814.103. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Zemeș, str. Principală, nr. 200, Zemeș, judeţul Bacău, telefon 0234383037, fax 023438330, email adp@zemes.ro, persoană de contact Alupei Teofil. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu nr. 1 (boxă), în suprafață de 16,03 m.p., ce face parte din imobilul Piață Zemeș, strada Principală nr.160, proprietate publică a Comunei Zemeș, pentru activități economice comerț sau servicii. Închirierea se face conform H.C.L. 82/17.05.2021, si O.U.G. nr. 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc in Caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de pe site-ul www.zemes.ro sau de la sediul U.A.T. Comuna Zemeș. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, U.A.T. Comuna Zemeș, strada Principală nr. 200, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 10 lei, se poate achita numerar la casieria UAT Comuna Zemeș. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14/06/2021, ora 13.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 23/06/2021, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Zemeș, strada Principală, nr. 200, județul Bacău. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 24/06/2020, ora 10.00, la sediul UAT Comuna Zemeș, str. Principală nr. 200, județul Bacău. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4, tel: 0234/514419, fax 0234/525211, email tr-bacau-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 26/05/2021
EuroBusiness LRJ ”S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ”FANYON”S.R.L., conform Hotărârii nr.120/02.04.2018, pronunțată în dosarul nr. 2172/113/2017, de către Tribunalul Brăila, organizează în zilele de 24.06.2021, 01.07.2021, 08.07.2021, respectiv 15.07.2021, ora 14:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Magheru, nr.31, et.1, cam.25, Sector 1, licitații în vederea valorificarii următoarelor bunuri imobile, proprietatea debitoarei: BUNURI IMOBILE, PREȚ DE PORNIRE LA LICITAȚIE (EUR, fără TVA), Proprietate imobiliară, cu destinație industrială, situată în Mun. Brăila, Calea Galați nr.146, Lot 2, Jud. Brăila, CF nr. 77045 a Mun. Brăila, compusă din: Teren intravilan, categoria curți–construcții, în suprafață de 96,00 mp, amplasat în Mun. Brăila, Calea Galați nr.146, Lot 2, Jud. Brăila, nr. cad. 77045,CF nr. 77045 a Mun. Brăila și Construcția C1-grup social, nr. cad. 77045-C1, CF nr. 77045 a Mun. Brăila, Sc la sol=93,00 mp și Sc desf=279,00 mp, cu regim de înălțime S+P+1E; 19.279,60. Proprietate imobiliară, cu destinație industrială, s ituată în Mun. Brăila, Str. Costache Negruzzi nr.63-65, Jud. Brăila, CF nr.72141 a Mun. Brăila, compusă din: Teren intravilan, categoria curți–construcții, în suprafață de 580,00 mp, amplasat în Mun. Brăila, Str. Costache Negruzzi nr.63-65, Jud. Brăila, nr.cad.3362, CF nr.72141 a Mun. Brăila, Construcția C1-spațiu producție și sediu, nr.cad.3362-C1, CF nr.72141 a Mun. Brăila, Sc la sol=367,89 mp și Sc desf=735,78 mp, cu regim de înălțime P+1E,Construcția C2-centrală electrică, nr.cad.3362-C2, CF nr.72141a Mun. Brăila, Sc la sol=13,99 mp, cu regim de înălțime P și Construcția C3-atelier, nr.cad.3362-C3, CF nr.72141 a Mun. Brăila, Sc la sol=36,67 mp, cu regim de înălțime P. 43.048,00. Proprietate imobiliară, teren și construcții cu destinație nerezidențială, situată în Localitatea Eforie Sud, Str. Eternității nr.1, Jud. Constanța, CF nr.102530 a localității Eforie Sud, compusă din: Teren intravilan în suprafață de 950,00 mp din acte (972,00 mp măsurat), amplasat în Loc.Eforie Sud, Str. Eternității, nr.1, Jud. Constanța, CF nr.102530 a localității Eforie Sud, nr.cad.102530, Construcția C1(construcție fără acte)-locuință, nr.cad.102530-C1, Sc=123,00 mp, Construcția C2(construcție fără acte)-magazie, nr.cad.102530-C2, Sc=8,00 mp, Construcția C3(construcție fără acte)-spații cazare, nr.cad.102530-C3,Sc=32,00 mp, Construcția C4-anexă gospodarească, nr.cad.102530-C4, Sc=43,00 mp, Construcția C5-umbrar, nr.cad.102530-C5, Sc=26,00 mp, Construcția C6-grup sanitar, nr.cad.102530-C4, Sc=10,00 mp; Construcția C7-anexă gospodarească, nr.cad.102530-C4,Sc=6,00 mp, Construcția C8-spații de cazare, nr.cad.102530-C8, Sc=90,00 mp, Construcția C9-magazie, nr.cad.102530-C9, Sc=5,00 mp, Construcția C10-spațiu comercial și locuință, nr. cad.102530-C10, Sc=57,00 mp și Construcția C11(construcție fără acte)-spații de cazare, nr.cad.102530-C11, Sc=58,00 mp. 79.807,60. Prețurile nu includ TVA, urmând a fi făcută aplicabilitatea dispozițiilor art.292, (alin.2),l it.F, din Codul Fiscal,în măsura aplicabilității. Toate condiţiile de participare la licitaţie şi condiţiile de adjudecare se regăsesc în caietul de sarcini care poate fi procurat on-line de la lichidatorul judiciar, contravaloarea acestuia fiind de 2.380,00 RON,TVA inclus, dovada achiziţiei acestuia fiind obligatorie pentru participarea la licitaţie, plata acestora efectuându-se în contul lichidatorului judiciar, nr.:RO93BUCU1031215949892RON,deschis la Alpha Bank Iaşi. Persoanele care doresc să se înscrie la licitaţie au obligaţia de a depune garanţia de participare la licitaţie de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata acesteia efectuându-se în lei, la cursul BNR din data plății în contul de lichidare al ”FANYON”S.R.L., nr.:RO76BUCU1032235342465RON, deschis în lei la Alpha Bank S.A. Înscrierile la licitație se pot face până în preziua licitaţiei, ora 14:00, scrisoarea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele menţionate în caietul de sarcini,urmând a fi trimise on-line pe adresele de e-mail :vanzari@lrj.ro și stefania.nitu@insolvency.ro.Vizitarea şi prezentarea activelor se poate face doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care acestea se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului judiciar vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini.Vizualizarea activelor imobile este o condiție obligatorie pentru participarea la licitații. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul lichidatorului judiciar.: www.lrj.ro, telefon: 0733.683.702, 0729.292.746, mail: vanzari@lrj.ro, office.is@lrj.ro, telefon:0737.242.544, mail: stefania.nitu@insolvency.ro, telefon: 0747.012.820, mail:paula.stoian@fanyon.ro.

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei