Dan Armeanu (ASF): Piața pensiilor private continuă evoluția pozitivă și în 2021

Dan Armeanu - vicepreședinte ASF

Dimensiune font:

| 27-12-2021 15:42

Vicepreşedintele ASF al Sectorului Sistemului de Pensii Private - domnul Dan Armeanu, a declarat:

“În anul 2021,  piaţa pensiilor private a înregistrat o performanţă deosebită, cu o creştere a activelor de aproape 25%, ajungând la aproximativ 8% din PIB,  fiind cea mai importantă componentă a sistemului financiar non-bancar din România. Astfel, şi în acest an, fondurile de pensii private au continuat evoluţia pozitivă, consemnată de la începutul sistemului de pensii private din Romania, activele depăşind valoarea de 18 mld. euro.

 Aceste creşteri s-au realizat pe fondul  unei situaţii economice marcate de incertitudini cauzate de evoluţia pandemiei, care a perturbat activitatea întreprinderilor la nivel global, unele industrii fiind mai afectate decât altele. Redresarea economică a început spre sfârşitul anului 2020, după corecţiile ample din trimestrul II (în care datoria şi deficitele au explodat, iar scăderea economică a fost semnificativă) şi a depins şi de capacitatea măsurilor implementate de guvernele şi băncile centrale de a atenua efectele negative ale pandemiei COVID-19 asupra economiei globale.

 Răspunsul monetar şi fiscal a fost mai cuprinzător şi mai rapid decât în cazul crizei financiare din 2008-2009, statele direcţionând resurse masive pentru sprijinirea sectoarelor afectate de criză şi asigurarea de lichiditate în pieţele financiare. Intervenţiile guvernamentale de sprijinire a economiei şi a salariaţilor direct afectaţi au reuşit să compenseze într-o oarecare măsură aceste efecte, dar odată cu prelungirea pandemiei s-a majorat datoria guvernamentală şi inflaţia, parţial şi ca urmare a suprapunerii cu creşterea abruptă a preţurilor la energie şi a necesităţii de a promova energia verde.

 Cu toate acestea, fondurile de pensii au beneficiat de evoluţia pozitivă a pieţelor de capital, inclusiv de cea a Bursei de Valori Bucureşti, după perioada martie 2020, când piaţa a avut un moment de volatilitate crescută, ca reacţie la apariţia pandemiei şi a lock-down-ului. Ulterior acestui moment, indicele BET a recuperat pierderea şi a crescut cu aproximativ 19% peste nivelul consemnat înainte de pandemie.

 Având în vedere faptul că majoritatea titlurilor de capital din portofoliile fondurilor de pensii private, reprezentând aproximativ 25% din total active, a fost investită pe piaţa locală, fondurile au beneficiat de această evoluţie, în condiţiile menţinerii unui profil de risc moderat, datorat investirii a peste 60% din portofoliul investiţional în titluri de stat. Astfel, prin politica de investiţii a administratorilor, fondurile de pensii private au dovedit rezilienţă într-un context volatil, prin optimizarea şi diversificarea echilibrată a portofoliilor.

 În contextul politicilor de mediu, a pactului verde european, o parte din investiţiile fondurilor de pensii se vor îndrepta şi către instrumente financiare „verzi” pe măsura ce administratorii vor integra factorii ESG în strategiile de investiţii.  Mai mult, pe lânga activitatea de investiţii, fondurile de pensii au efectuat în mod constant plăţi către participanţi, iar în acest an plăţile de activ achitate de fondurile de pensii private au depăşit borna de 1 miliard lei de la începutul sistemului.

 În cursul anului 2021, activitatea Sectorului Sistemului de Pensii Private a vizat şi consolidarea cadrului legal aplicabil sistemului pensiilor private, prin elaborarea de reglementări secundare necesare derulării în condiţii optime a activităţilor tuturor entităţilor implicate în domeniu.

 Unul dintre principalele obiective la nivelul sistemului de pensii private vizează integrarea tehnologiilor digitale  în cadrul operaţiunilor care se derulează la nivelul pieţei,  atât între administratori şi participanţi, cât  şi între autoritatea de supraveghere şi administratorii de fonduri de pensii. Acest obiectiv ambiţios s-a finalizat odată cu modificarea cadrului de reglementare, care permite implementarea şi utilizarea soluţiilor digitale.

 Dezvoltarea accelerată a tehnologiei din ultimii ani, impactul acesteia asupra pieţei financiare, precum şi criza sanitară, au condus la necesitatea identificării de noi alternative de comunicare în cadrul sistemului de pensii private din România, cu precădere între participanţii la fondurile de pensii private şi administratorii acestor fonduri.

 Astfel, procesul de digitalizare a sistemului de pensii private din România a vizat atât optimizarea relaţiei participanţilor la fondurile de pensii administrate privat (Pilon II) şi la fondurile de pensii facultative (Pilon III) cu administratorii fondurilor, pentru a asigura o comunicare mai rapidă şi o informare mai facilă cu privire la contul de pensie privată, cât şi a celei dintre Autoritatea de Supraveghere Financiară şi administratori. În acest sens, a fost demarat un proces amplu de modificare şi completare a normelor care reglementează activităţile de aderare a participanţilor la fondurile de pensii, a celor referitoare la utilizarea activului personal net, transferul participanţilor şi marketing aferente Pilonului II şi Pilonului III. Prin modificarea normelor existente s-a urmărit:

- transmiterea de către participanţii la fondurile de pensii facultative, care au împlinit vârsta de 60 de ani, a documentaţiei necesare utilizării activului personal net prinmijloace electronice, inclusiv prin aplicaţii puse la dispoziţie de către administrator, precum şi semnarea cererii de plată a activului personal net, prin intermediul semnăturii electronice calificate,în funcţie de opţiunea acestora;

- acordarea posibilităţii de utilizare a semnăturii electronice calificate pentru semnarea actului individual de aderare de către participanţii care doresc să se transfere la un alt fond de pensii administrate privat, respectiv la un alt fond de pensii facultative;  

- acordarea posibilităţii persoanelor eligibile de a semna actul individual de aderare şi prin intermediul semnăturii electronice calificate. Totodată, au fost aduse completări cu privire la termenele de transmitere a documentelor în format electronic, precum şi modificări ale procesului de reavizare a agenţilor de marketing persoane fizice;

- transmiterea informării anuale cu privire la situaţia activului personal prin mijloace electronice, în funcţie de opţiunea participanţilor;

- crearea unui cadru de reglementare solid, unitar, în scopul consolidării mecanismelor de supraveghere, pentru protecţia mai eficientă a participanţilor şi pentru furnizarea de informaţii suficiente, adecvate şi relevante către A.S.F. şi către participanţii şi beneficiarii la un fond de pensii private. De asemenea, a fost eliminată posibilitatea transmiterii unor documente în format tipărit (situaţiile financiare anuale, raportările contabile semestriale, raportul anual, etc.), acestea urmând a fi transmise prin intermediul sistemului informatic de raportări (SIR),  relaţia dintre administratori şi Autoritatea de Supraveghere Financiară fiind astfel complet digitalizată.

 Prin urmare, prin reglementări de nivel secundar, care prevăd implementarea tehnologiei digitale, a fost eficientizată întreaga activitate a sistemului de pensii private din România.

 Un alt obiectiv important la nivelul sectorului de pensii private a fost adoptarea  cadrului legal ce reglementează funcţionarea fondurilor de pensii ocupaţionale, care completează sistemul pensiilor private cu o nouă componentă. Pe lângă elaborarea legislaţiei secundare, ASF a propus un set de facilităţi fiscale de care să beneficieze angajatorii care doresc înfiinţarea unui fond de pensii ocupaţionale. 

 Creşterea componentei pensiilor facultative atât cele personale, pilon III, cât şi cele ocupaţionale, pilon IV, se poate realiza prin modificarea comportamentului de economisire şi prin redirecţionarea către fondurile de pensii pilon III şi pilon IV a unei parţi din economiile realizate prin intermediul depozitelor bancare.

 Astfel, economisirea pe termen scurt din depozitele bancare se poate transforma în economisire pe termen lung prin intermediul fondurilor de pensii private. Mai mult, ţinând cont de raportul supraunitar depozite – credite, economisirea din sectorul bancar poate fi valorificată de fondurile de pensii cu efecte de multiplicare în economie. Această abordare nouă va asigura la nivel macroeconomic o dezvoltare sustenabilă, iar la nivel individual securitate şi bunăstare financiară la pensie.

 Tot în acest an, A.S.F. a lărgit gama de investiţii a fondurilor de pensii private şi a permis administratorilor să investească activele fondurilor de pensii private în obligaţiuni corporatiste ale emitenţilor din România fără rating şi în obligaţiuni corporatiste care au calificativul non-investment grade, cu condiţia ca niciunul dintre calificativele acordate de către agenţiile de rating stabilite să nu fie mai mic de BB-, BB-, respectiv Ba3, iar acţiunile respectivilor emitenţi să fie admise la tranzacţionare. Sunt astfel încurajate deopotrivă investirea în emitenţii din România, cât şi listarea acestora pe piaţa de capital pentru a putea beneficia de resursele fondurilor de pensii private, în condiţii de transparenţă, lichiditate şi siguranţă. Mai mult, pentru a asigura menţinerea unui risc redus al portofoliului fondurilor de pensii în contextul economic general, marcat de criza sanitară, de impactul generat de reducerea activităţii economice, s-a realizat modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat. Astfel, se prelungeşte perioada de un an, stabilită prin Norma nr. 22/2020, prin care se permite administratorilor să investească activele fondurilor de pensii private pe care le administrează în titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor din România, de state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, într-un procent care poate depăşi limita de 70% stabilită prin reglementări, cu încă un an, condiţiile şi exonerările stabilite prin Norma nr. 22/2020 rămânând valabile.

 În condiţiile schimbării structurii de vârstă a populaţiei, datorate creşterii speranţei de viaţă şi scăderii natalităţii, tendinţă care se va menţine în următoarele decenii, sistemul de pensii de stat va fi supus unor presiuni mari pentru a asigura un trai decent şi îndestulător a pensionarilor. Soluţia adoptată la nivel internaţional pentru eliminarea dependenţei exclusive de pensia de stat a constat în promovarea pensiilor private, complementare pensiei de stat.

 Diversificarea surselor de venit la pensie a reprezentat o temă de interes în ultimii 13 ani, odată cu înfiinţarea fondurilor de pensii private, pilon II şi pilon III, iar fondurile de pensii private, atât cele obligatorii, dar în special cele facultative, vor asigura un venit care va suplimenta componenta de stat a pensiei şi vor contribui la reducerea diferenţei între venitul din salariu şi venitul din pensie. Astfel, sistemul de pensii private, în special prin componenta facultativă şi ocupaţională, are menirea şi capacitatea de a reduce diferenţa dintre salariu şi pensie şi de a contribui la menţinerea unui venit de înlocuire ridicat la pensie. Nu trebuie omis faptul, că prin această forma de acumulare pe perioade lungi de timp creşte avuţia individuala financiară, în unele cazuri aceasta fiind unica formă de economisire.

 În concluzie, în anul 2021, piaţa pensiilor private şi-a continuat evoluţia pozitivă înregistrată de la începutul sistemului, iar obiectivele stabilite la nivel de piaţă referitoare la digitalizare, pensii ocupaţionale şi politică investiţională au fost îndeplinite în totalitate. În condiţiile unei dinamici demografice negative şi a creşterii speranţei de viaţă va fi dificilă asigurarea a unui nivel confortabil al pensiei în următoarele decenii, în situaţia în care unică sursă a pensiei va proveni din sistemul de tip pay-as-you-go. Un sistem robust de acumulare pentru o pensie privată depăşeşte cu mult beneficiile suplimentare pentru pensie prin efectele de multiplicare pe care le generează în economie, fondurile acumulate şi investite prudent contribuie totodată la asigurarea unei alternative de finanţare a societăţilor viabile, care să genereze plusvaloare economică”.

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitoarei MEGA EDILE IAȘI SRL – societate în faliment, dosar nr. 2517/99/2019 aflat pe rolul Tribunalului Iași–Faliment, în temeiul dispozițiilor Legii nr.85/2014, vinde prin licitație publică competitivă cu strigare următoarele active : Nr. crt. Denumire activ Buc Preț de pornire 90% (lei-fără TVA) 1. Mobilier 1 2.507 2. Bena cu descarcare centrala 1 1.877 3. Masina de curatat panouri 1 4.981 4. Masina de taiat 1 2.864 5. Masina de taiat caramida 1 2.951 6. Masina de fasonat 1 9.470 7. Aparat suduraMAX 403 1 10.434 8. Compresor de aer AB 300/808F 1 3.667 9. Masina de sudat carcase tip PILEMASTER IIIDF200/1500/12 si accesoriile aferente 1 554.088 10. Masina de confectionat etrieri tip TWINMASTER 12S, Model 031 si accesoriile aferente 1 355.857 11. Masina de fasonat 1 9.743 12. Compresor trifazat stationar AB300/808F 1 3.574 13. Masina de legat fier RB441T 1 8.228 14. Pistol sudura MIG,DC-00020 1 4.393 15. Radiocomanda macara 1 5.401 16. Bos furca macara auto 1 4.066 17. Uscator de aer prin refrigerare QNOM=900 L/M 1 3.001 18. Bena 1000 l descarcare centrala cu tub 1 3.646 Licitațiiile vor avea loc în zilele de 03,17.06.2022 respectiv 01 și 15.07.2022 ora 10.00, la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, Str. Maior Popescu Eremia nr. 1, Birou nr. 1, Jud. Iaşi, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă care va conţine :  cerere de participare la licitaţie;  dovada achitării taxei de participare de 595 lei;  dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, sumă care se va achita în contul colector RO25PIRB2400776062003000 deschis pe numele debitoarei la First Bank;  actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare se va achita în contul lichidatorului judiciar RO33PIRB2400738563001000 deschis la First Bank. Cererile de participare se vor depune cu cel târziu cu 1 zi înainte de ziua licitaţiei, până la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului în termen de 30 zile, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, sub sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va face dovada până în ziua licitaţiei. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar sau tel:0744520508,0744994490; fax:0332814773, e-mail: alfa.omega.insolv@gmail.com.
ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitoarei RESIDENT EST COM S.R.L. – societate în faliment, dosar nr. 5539/99/2020 aflat pe rolul Tribunalului Iași–Faliment, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 85/2014, vinde prin licitație publică competitivă cu strigare următoarele bunuri: 1. Autoutilitară marca Ford, model Transit, fabricat în anul 2002, capacitate cilindrică 2.402 cmc, putere 66 kw, 90 CP, norma de poluare E3 - Preț de pornire 2.000 Euro reprezentând 100% din valoarea de piață/de lichidare stabilită prin raportul de evaluare. Licitațiile vor avea loc în zilele de 27.05.2022 respectiv 03, 10 și 17.06.2022 ora 10.00, la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, Str. Maior Popescu Eremia nr. 1, Birou nr. 1, Jud. Iaşi, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă care va conţine:  cerere de participare la licitaţie;  dovada achitării taxei de participare de 595 lei;  dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, sumă care se va achita în contul colector RO54PIRB2400764684002000 deschis pe numele debitoarei la First Bank;  actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare se va achita în contul lichidatorului judiciar deschis la First Bank. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar cel târziu cu 1 zi lucrătoare înainte de ziua licitaţiei, până la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului în termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, sub sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va face dovada până în ziua licitaţei. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar sau la: tel:0744520508, 0744994490; fax:0332814773, e-mail: alfa.omega.insolv@gmail.com.
1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Primaria Comunei Cotusca, Cotusca, Str. Principala nr. 116, judetul Botosani, telefon 0231/561.946, fax 0231/561.936, e-mail: primariacotusca@ yahoo.com, cod fiscal 3372157. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: a) teren in suprafata de 7.900 mp, din Parcela Cadastrala 677, lot 2, situat in comuna Cotusca, judetul Botosani, apartine domeniului public al Comunei Cotusca, conform caietului de sarcini; b) teren in suprafata de 680 mp, din Parcela Cadastrala 682, lot 2, situat in comuna Cotusca, judetul Botosani, apartine domeniului public al Comunei Cotusca, conform caietului de sarcini; c) teren in suprafata de 7.210 mp, din Parcela Cadastrala 682, lot 1, situat in comuna Cotusca, judetul Botosani, apartine domeniului public al Comunei Cotusca, conform caietului de sarcini; conform H.C.L. nr. 22/08.04.2022 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin solicitarea scrisa, de la sediul Primariei Comunei Cotusca. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Registratura Primariei Comunei Cotusca, Cotusca, Str. Principala nr. 116, judetul Botosani. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: 100 Lei, se achita numerar la Casieria institutiei sau in contul concedentului: RO60 TREZ 1195 006X XX00 0330, deschis la Trezoreria Saveni, cod fiscal al concedentului 3372157. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 20.05.2022, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 30.05.2022, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primariei Comunei Cotusca, Cotusca, Str. Principala nr. 116, judetul Botosani. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 30.05.2022, ora 12.00, la sediul Primariei Comunei Cotusca, Cotusca, Str. Principala nr. 116, judetul Botosani. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Botosani, oras Botosani, Str. Maxim Gorki nr. 8, judetul Botosani, telefon 0231/511.739, fax 0231/531.832, e-mail: tr-botosani-reg@ just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.05.2022.
LOTO 6/49. Rezultatele tragerilor de joi, 26 mai, 2022
26/05/2022 21:27

  Numerele extrase, joi, 26 mai, 2022: Loto 6/49  22   32   33   41   44   19 Loto 5/40 16   33   15   18  &nb ...

Auchan recrutează în județul tău: Hai în noua echipă Auchan Miroslava și bucură-te de nenumărate beneficii
26/05/2022 16:28

Cauti un loc de muncă stabil, care să te motiveze si să iti ofere noi provocări, sau pur si simplu iti doresti să faci o schimbare cu un job mai bun, mai aproape de casă? Noul supermarket Auchan Miroslava ...

VIDEO Podul peste Dunăre de la Brăila: A fost montat mai bine de jumătate din tablier. Cum arată acum
26/05/2022 16:12

 Podul peste Dunăre de la Brăila ar trebui să fie deschis la finalul anului, iar in această perioadă constructorul lucrează in prezent la montarea elementelor tablierului metalic suspendat. La acest ...

Director de filială bancară, condamnat pentru că a furat din seif zeci de mii de euro
26/05/2022 12:03

Bogdan Cărăusu, fost director al unei filiale bancare din Bucuresti, a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare, printr-o decizie definitivă a Curtii de Apel Bucuresti, fiind găsit vinovat pent ...

 4 soluții pentru a avea angajați mai fericiți, așadar, mai productivi
26/05/2022 11:30

Satisfactia in muncă este o măsură pe care niciun angajator nu isi poate permite să o ignore. Pe langă faptul că este (literalmente) contagioasă, fericirea angajatilor a fost strans legată de loialitate ...

Zeci de echipe Antifraudă, în control la „Dragonul Roşu”
26/05/2022 11:30

 60 de echipe de inspectori Antifraudă desfăşoară, joi, acţiuni de control in complexul Dragonul Roşu, a declarat şeful ANAF, Lucian Heiuş. "Joi dimineaţa, 60 de echipe din cadrul Direcţie ...

Înscrie-te în programul Made in Romania și oferă companiei tale oportunitatea de creștere de care are nevoie
26/05/2022 11:15

Lansat in urmă cu cinci ani si gandit pentru a venit in sprijinul antreprenorilor romani, programul „Made in Romania” este unul dintre proiectele Bursei de Valori Bucuresti dedicat companiilor loca ...

Serviciul de transport FREE NOW pleacă din România
26/05/2022 10:15

Serviciul de transport persoane FREE NOW s-a declarat infrant. Cu peste 1.850 de angajati si 27 de birouri in intreaga Europă, grupul FREE NOW a decis să se concentreze pe dezvoltarea pe alte piete. &Icir ...

Lovitură cruntă pentru șoferi. Poliţele RCA s-ar putea scumpi semnificativ
26/05/2022 09:30

Piaţa asigurărilor auto ar putea avea parte de noi probleme in orice moment.  Euroins a fost acuzat de Confederatia Operatorilor si Transportatorilor din Romania că nu plăteşte daunele la timp, i ...

Comunicat incepere proiect cod SMIS 132184 Titlul proiectului: DEZVOLTAREA ACTIVITATII SC CREDITOP SRL Beneficiar: SC CREDITOP SRL
26/05/2022 09:00

Comunicat incepere proiect cod SMIS 132184 Titlul proiectului: DEZVOLTAREA ACTIVITATII SC CREDITOP SRL Beneficiar: SC CREDITOP SRL

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei