ERR(8): Notice: Undefined variable: GDPR
ERR(8): Notice: Undefined variable: GDPR_CONSENT_755
Legea offshore a fost pusă în dezbatere publică: ce modificări au fost propuse

Legea offshore a fost pusă în dezbatere publică: ce modificări au fost propuse

petrol  crop

Dimensiune font:

| 14-04-2022 14:58

 Legea offshore a fost pusă în dezbatere publică. Parlamentarii trebuie să decidă unele măsuri pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore. +

 

Vă prezentăm mai jos lista modificărilor propuse spre aprobare:

 

 

„Articol I:

Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 14.11.2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și se completează și va avea următorul conținut:

„Art.1.(1)Prezenta lege stabileşte unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi de abandonare, precum şi a lucrărilor/lucrărilor la sonde aferente operaţiunilor petroliere, desfăşurate de titularii de acorduri petroliere cu privire la perimetrele petroliere offshore și onshore de adâncime, în conformitate cu prevederile acordurilor petroliere încheiate între titulari şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, denumită în continuare ANRM.

(2)În situaţia în care un titular este parte la un acord petrolier care se referă atât la perimetre petroliere localizate pe uscat, cât şi la perimetre petroliere offshore sau are calitatea de titular atât al unui/unor acord/acorduri petrolier/petroliere care se referă la perimetre petroliere localizate pe uscat, cât şi la perimetre petroliere offshore, prevederile prezentei legi se aplică numai referitor la operaţiunile petroliere desfăşurate cu privire la perimetrele petroliere offshore și onshore de adâncime. „

2. La articolul 2 alineatul (1), după litera l) se introduc cinci noi litere, literele m), n), o) p) şi r), cu următorul cuprins:

„m) regimul fiscal specific aplicabil activităților de explorare, dezvoltare, exploatare şi abandonare include:

(i) impozitul asupra veniturilor suplimentare obținut din perimetrele reglementate de prezenta lege prevăzut la art. 19;

n) regimul de redevențe include baza de calcul și metoda de calcul a redevenței petroliere, cotele procentuale de redevență petrolieră și pragurile de producție brută aferente acestor cote, reglementate de Legea petrolului nr. 238/2004 cu modificările și completările ulterioare, aplicabile la data de 1 ianuarie 2022;

o) modificare a regimului de redevențe și a regimului fiscal specific aplicabil activităţilor de explorare, dezvoltare, exploatare şi abandonare – prevăzută la art. 21 cuprinde:

(i) introducerea de noi redevențe, contribuții, taxe și impozite, tarife, aplicabile specific sau în mod disproporționat sectorului petrolier. În acest sens, impozitele, taxele ş contribuţiile, tarifele aplicabile specific sau în mod disproporționat sectorului petrolier, cuprind: impozitele, taxele şi contribuţiile, tarifele aplicabile unui număr limitat de sectoare de activitate, cum ar fi sectorul energetic sau sectorul extractiv sau cele aplicabile unui număr limitat de agenţi economici, definiţi pe baza unor criterii limitative, cum ar fi cifra de afaceri sau nivelul profitului.

(ii) majorarea cotelor procentuale de redevență petrolieră sau modificarea pragurilor de producţie brută aferente acestor cote, stipulate în fiecare acord petrolier la data de 1 ianuarie 2023 sau modificarea bazelor de impozitare ori a metodei de calcul a redevențelor petroliere datorate la data de 1 ianuarie 2023 pentru operațiuni petroliere de exploatare a petrolului din zăcămintele petroliere, reglementate de Legea petrolului nr. 238/2004 cu modificările şi completările ulterioare;

(iii) majorarea cotelor, modificarea bazelor de impozitare sau a metodei de calcul al oricăruia dintre impozitele, taxele și contribuțiile aplicabile la data de 1 ianuarie 2023, exclusiv sectorului petrolier;

(iv) introducerea de noi impozite, taxe, contribuţii sau tarife aplicabile asupra activelor specifice operațiunilor petroliere desfășurate de titularii de acorduri petroliere, cum ar fi: sonde, platforme marine, conducte, stații de tratare, măsurare, preluare, predare a petrolului.

p) investiţii în segmentul upstream – cuprind toate investițiile de dezvoltare și extindere a zăcămintelor existente, explorarea și dezvoltarea de noi zone de producție, înregistrate conform prevederilor contabile, executate atat offshore cât şi pe uscat, referitoare la toate tipurile de resurse de petrol și de zăcăminte offshore și/sau onshore de adâncime, respectiv: zăcăminte de gaze naturale libere, zăcăminte de gaze naturale și condensat, zăcăminte de țiței și gaze asociate sau zăcăminte de țiței. Notiunea „investiție inregistrată conform reglementărilor contabile” include costurile aferente investiției, indiferent dacă acestea se inregistrează în contul de profit și pierdere sau în imobilizari corporale sau necorporale sau imobilizări în curs.”

r) perimetru petrolier onshore de adâncime – perimetru petrolier localizat pe uscat, a cărui ariei corespunzătoare proiecţiei la suprafaţă a conturului părţii din scoarţa terestră în interiorul căreia, pe un interval de adâncime mai mai mare de 3000 m, se realizează lucrări de explorare, dezvoltare, exploatare sau înmagazinare, precum şi suprafeţele necesare desfăşurării activităţilor de explorare, dezvoltare, exploatare, înmagazinare şi transport al petrolului.

3. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 18 - Titularilor de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore și/sau onshore de adâncime aflate în curs de executare la data de 1 ianuarie 2022 li se aplică, pe toată perioada derulării acestora, regimul de redevențe și regimul fiscal specific aplicabil activităților de explorare, dezvoltare, exploatare și abandonare, existente la data de 1 ianuarie 2023.”

4. La articolul 19, alineatul (12) se abrogă,.

5. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 19 - (1) Titularii de acorduri petroliere offshore și/sau onshore de adâncime, inclusiv filialele acestora şi/sau titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre offshore și/sau onshore de adâncime, aparţinând aceluiaşi grup de interes economic care desfăşoară efectiv atât activităţi de extracţie, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale extrase din aceste perimetre sunt obligaţi la calcularea, declararea şi plata impozitului asupra veniturilor suplimentare.

(2) Prin venit suplimentar se înţelege diferenţa dintre preţul mediu ponderat al gazelor naturale vândute din producţia internă proprie din perimetrele offshore și/sau onshore de adâncime, din care se deduc costurile de transport, distributie, înmagazinare şi alte costuri logistice in masura in care sunt suportate de catre titularul acordului petrolier, şi preţul de 85 de lei/MWh, înmulţită cu volumele de gaze vândute din producţia internă proprie din perimetrele offshore.

(3) Impozitul asupra veniturilor suplimentare prevăzut la alin. (1) se calculează prin aplicarea unuia sau unor procente de calcul, după caz, asupra veniturilor suplimentare obţinute din vânzarea gazelor naturale din producţia internă proprie extrase din perimetrele offshore și/sau onshore de adâncime, aşa cum acestea sunt determinate potrivit anexei nr. 2, impozit din care se deduce valoarea investiţiilor în segmentul upstream. Procentele de calcul al impozitului se calculează pe baza preţurilor de vânzare a gazelor naturale pentru care se aplică impozitul asupra veniturilor suplimentare practicate de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore și/sau onshore de adâncime, pe baza grilei de preţuri de mai jos, ajustate anual începând cu 1 ianuarie 2023 cu indicele anual al prețurilor de consum, după cum urmează:

a) 15% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari decât 85 lei/MWh şi mai mici sau egale cu 100 lei/MWh;

b) 30% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari decât 100 lei/MWh şi mai mici sau egale cu 115 lei/MWh;

c) 35% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari decât 115 lei/MWh şi mai mici sau egale cu 130 lei/MWh;

d) 40% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari decât 130 lei/MWh şi mai mici sau egale cu 145 lei/MWh;

e) 50% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari decât 145 lei/MWh şi mai mici sau egale cu 160 lei/MWh;

f) 55% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari decât 160 lei/MWh şi mai mici sau egale cu 175 lei/MWh;

g) 60% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari decât 175 lei/MWh şi mai mici sau egale cu 190 lei/MWh;

h) 70% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari decât 190 lei/MWh.

(4) Limita maximă a deducerii investiţiilor în segmentul upstream nu poate depăşi 40% din totalul impozitului pe veniturile suplimentare .

(5) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) calculează, declară şi plătesc lunar impozitul suplimentar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care datorează impozitul.

(6) Modelul şi conţinutul declaraţiei privind impozitul asupra veniturilor suplimentare se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(7) În măsura în care aplicarea prezentelor prevederi impune emiterea de instrucţiuni cu privire la impozitul asupra veniturilor suplimentare, acestea vor fi emise prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului energiei, cu avizul autorității competente.

(8) Sumele datorate de titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele offshore și onshore de adâncime ca impozit asupra veniturilor suplimentare, se colectează într-un cont special utilizat pentru finanţarea înfiinţării şi extinderii reţelelor de distribuţie a gazelor naturale şi a racordurilor la sistemul naţional de transport gaze naturale, precum şi alte investiţii stabilite prin hotărâre a Guvernului. Repartizarea sumelor colectate se face prin hotărâre a Guvernului. Colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare se administrează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(9) Valoarea cumulată a investiţiilor în segmentul upstream, înregistrate în evidenţa contabilă potrivit reglementărilor legale în vigoare, de la intrarea în vigoare a prezentei legi până în luna pentru care se calculează impozitul asupra veniturilor suplimentare, precum şi valoarea investiţiilor, care au fost înregistrate în evidenţa contabilă până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se diminuează lunar cu valoarea investiţiilor în segmentul upstream deduse din impozitul pe veniturile suplimentare. Deducerile se aplică până la atingerea valorii cumulate a investiţiilor în segmentul upstream, înregistrate în evidenţa contabilă conform legilor în vigoare.

ANRM și Agenţia Naţională de Administrare Fiscală verifică, conform competențelor, realizarea investițiilor în segmentul upstream deduse din impozitul pe veniturile suplimentare .

(10) În cazul înstrăinării investiţiilor pentru care s-a beneficiat de deducerea prevăzută la alin. (3) şi (4), deducerea acordată se scade din valoarea cumulată a investiţiilor în segmentul upstream proporţional cu raportul dintre valoarea investiţiilor cedate şi valoarea investiţiilor înregistrate în segmentul upstream în perioada de referinţă în care a fost acordată.

(11) Impozitul asupra veniturilor suplimentare, calculat în condițiile prezentei legi, reprezintă, pentru operatorii economici cheltuială deductibilă la stabilirea rezultatului fiscal, în condițiile prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”

6. Articolul 20 se modifică și se completează și va avea următorul conținut:

„Art. 20 - (1) Pe toată durata derulării acordurilor petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore și onshore de adâncime, titularii acordurilor, inclusiv operatorii economici afiliați acestora:

a) au dreptul de a comercializa în mod liber hidrocarburile produse din perimetrele petroliere respective, la prețurile și în cantitățile determinate de către aceştia, în acord cu legislatia națională precum si cu principiile Uniunii Europene de piață liberă;

b) nu pot face obiectul unor restrictii referitoare la preţ, comercializare, ofertare şi/sau vanzare a hidrocarburilor după data de 31 decembrie 2022, cu excepţia prevederilor legale obligatorii din România precum si ale Uniunii Europene;

(3) Prin derogare de la aliniatul (1) si/sau (2), Guvernul, prin Hotarare de Guvern, la propunerea Ministerului Energiei, in situatie de criza energetica si/sau de distorsiune a aprovizionarii cu gaze naturale a Romaniei, poate lua măsuri de vânzare cu prioritate în Romania, a cantităților de gaze naturale extrase din perimetrele respective.

7. Articolul 21 se modifică și se completează şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21 - (1) Regimul de redevenţe şi regimul fiscal specific aplicabil activităţilor de explorare, dezvoltare, exploatare şi abandonare prevăzute la art. 18 și art. 19 nu se vor modifica, indiferent sub ce formă, în favoarea sau în defavoarea titularilor de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore și onshore de adâncime, pe toată durata acordurilor.

(2) Prevederile art. 20 vor rămâne nemodificate pe toată durata acordurilor.”

8. Articolul 25 litera n) se abrogă.

9. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.33 - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în cazul acordurilor petroliere offshore și și onshore de adâncime, nu se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare„

10. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 34 - Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi titularii de acorduri petroliere pot încheia acte adiţionale la acordurile petroliere referitoare la perimetre petroliere reglementate de prezentata lege, aflate în curs de executare la data de 1 ianuarie 2022, pentru a reflecta la nivel contractual prevederile art. 18, 19, 20 și 21.”

11. ANEXA nr. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

ANEXA nr. 2 - Formula de calcul pentru impozitul asupra veniturilor suplimentare

În funcţie de nivelul preţului mediu ponderat al gazelor naturale vândute din producţia internă proprie din perimetrele reglementate de prezenta lege, denumit în continuare PMPC, se aplică următoarele formule de calcul:

1.În cazul în care PMPC este între 85 lei/MWh şi 100 lei/MWh inclusiv, ajustate cu IPC, impozitul asupra veniturilor suplimentare total datorat se calculează astfel:

IVST = ISO - VID

ISO = CI * VS

VS = (PMPC - PB) * VGC

VID = min (VI, 0,4 * ISO)

IVST – impozitul asupra veniturilor suplimentare total datorat;

ISO – impozitul suplimentar calculat la veniturile suplimentare din vânzarea gazelor naturale din producția proprie din perimetrele reglementate de prezenta lege, în urma practicării unor preţuri PMPC între 85 lei/MWh şi 100 lei/MWh inclusiv, ajustate cu IPC, după caz;

CI – cota de impozitare a veniturilor suplimentare din vânzarea gazelor naturale [15% - conform art. 19 alin.(3) lit. (a)], aplicabilă în urma practicării unor preţuri PMPC între 85 lei/MWh şi 100 lei/MWh inclusiv, ajustate anual cu rata IPC incepand cu 1 ianuarie 2023;

VS – venitul suplimentar din perimetrele reglementate de prezenta lege , calculat din vânzarea gazelor naturale din producția proprie, cu preţuri PMPC între 85 lei/MWh şi 100 lei/MWh inclusiv;

PMPC – preţul mediu ponderat al gazelor naturale vândute din producţia internă proprie din perimetrele reglementate de prezenta lege, din care se deduc costurile de transport, distributie, înmagazinare și alte costuri logistice in masura in care sunt suportate de catre titularul acordului petrolier;

PB – preţ de bază minim al intervalului de calcul corespunzător respectiv, pentru preţuri PMPC între 85 lei/MWh şi 100 lei/MWh inclusiv este 85 lei/MWh, ajustat anual cu rata IPC începând cu 1 ianuarie 2023;

VGC – volumele de gaze vândute din producția internă proprie din perimetrele reglementate de prezenta lege;

IPC – indicele anual al preţurilor de consum din anul precedent publicat de Institutul Naţional de Statistică din Romania;

VID - valoarea investiţiilor în segmentul upstream deductibile

VI – valoarea cumulată a investiţiilor în segmentul upstream aşa cum sunt prevăzute la art. 19 alin. (9) care se diminuează lunar cu valoarea VID dedusă;

2.În cazul în care PMPC depăşeşte 100 lei /MWh, ajustat cu IPC, impozitul asupra veniturilor suplimentare total datorat se calculează astfel:

IVST = ISO - VID

ISO = CI * VS

VS = (PMPC - PB) * VGC

VID = min (VI, 0,4 * ISO)

ISO – suma impozitelor suplimentare, calculate pentru fiecare interval de preţ conform art. 19 alin.(3) lit.(a)-(h), respectiv:

ISO = ISO1 + ISO2 +...+ ISOi

ISOi se calculează conform formulei de calcul de la pct. 2 unde termenii corespunzători au următoarele semnificaţii:

CI – cota de impozitare a veniturilor suplimentare din vânzarea gazelor naturale din perimetrele reglemenate de prezenta lege, pentru fiecare interval de preţ corespunzător conform art. 19 alin.(3) lit.(a)-(h);

PB – preţ de bază minim al intervalului de calcul corespunzător, ajustat anual începând cu 1 ianuarie 2023 cu IPC;

VS – venitul suplimentar din perimetrele reglemenate de prezenta lege, calculat pentru fiecare intervalul de preţ corespunzător.

Exemplu de calcul: pentru vânzarea unui volum VGC de 1 MWh la un preţ de vânzare de 122 lei/MWh, din care se deduc costurile de transport, distributie, înmagazinare și alte costuri logistice in cuantum total de 2 lei, impozitul asupra veniturilor suplimentare total datorat se calculează aplicând formulele de mai sus astfel:

IVST = ISO - VID = 8,5 – 3,4 = 5,1 lei

ISO = CI1 * VS1 + CI2 * VS2 + CI3 * VS3 = 0,15*15 + 0,30*15 + 0,35*5 = 8,5 lei

VID = 0,4*ISO = 0,4*8,5 = 3,4 lei

CI1 = 0,15 - cota de impozitare (15%) a veniturilor suplimentare din vânzarea gazelor naturale din perimetrele reglementate de prezenta lege, aplicabilă în urma practicării unor preţuri între 85 lei/MWh şi 100 lei/MWh inclusiv, conform art. 19 alin. (3) lit. a), ajustate anual cu rata IPC incepand cu 1 ianuarie 2023;

CI2 = 0,3 - cota de impozitare (30%) a veniturilor suplimentare din vânzarea gazelor naturale din perimetrele reglementate de prezenta lege, aplicabilă în urma practicării unor preţuri între 100 lei/MWh şi 115 lei/MWh inclusiv, conform art. 19 alin. (3) lit. b), ajustate anual cu rata IPC incepand cu 1 ianuarie 2023;

CI3 = 0,35 - cota de impozitare (35%) a veniturilor suplimentare din vânzarea gazelor naturale din perimetrele reglementate de prezenta lege, aplicabilă în urma practicării unor preţuri între 115 lei/MWh şi 130 lei/MWh inclusiv, conform art. 19 alin. (3) lit. c), ajustate anual cu rata IPC incepand cu 1 ianuarie 2023;

VS1 = (100 - 85)*1 = 15 lei venitul suplimentar din perimetrele reglementate de prezenta lege, calculat ca diferenţă între 100 lei/MWh şi 85 lei/MWh, ajustate anual cu rata IPC incepand cu 1 ianuarie 2023;

VS2 = (115 - 100)*1 = 15 lei venitul suplimentar din perimetrele perimetrele reglementate de prezenta lege, calculat ca diferenţă între 115 lei/MWh şi 100 lei/MWh, ajustate anual cu rata IPC incepand cu 1 ianuarie 2023;

VS3 = (120 - 115)*1 = 5 lei venitul suplimentar din perimetrele perimetrele reglementate de prezenta lege, calculat ca diferenţă între PMPC (120 lei/MWh din exemplul dat), şi 115 lei/MWh (preţul de bază minim al intervalului), ajustate anual cu rata IPC incepand cu 1 ianuarie 2023.”

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

04:40

George Simion vrea introducerea uniformelor şcolare în învăţământul preuniversitar
06/10/2022 07:31

AUR anunţă că a depus la Senat o propunere legislativă care modifică Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei in unităţile de invăţămant, prevăzandu-se reintroducerea uniformelor şcolare in ...

În decembrie aflăm dacă România intră în Schengen
05/10/2022 18:03

Preşedinţia cehă a Consiliului Uniunii Europene speră să obţină o decizie in unanimitate in favoarea admiterii Romaniei şi Bulgariei in Spaţiul comunitar de liberă circulaţie Schengen in luna decembr ...

Proiectul privind statutul judecătorilor şi procurorilor, adoptat de Camera Deputaților
05/10/2022 07:37

  Cu 198 de voturi „pentru”, 80 de voturi „impotrivă” şi 4 abţineri, deputatii au adoptat marti proiectul de lege privind statutul judecătorilor şi procurorilor, care face par ...

  Vin banii pentru PNRR!
05/10/2022 05:35

Premierul Nicolae Ciucă a anunţat că miercuri va fi semnat acordul de parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027, arătand că cele 31 de miliarde de euro din fonduri europene de care Romania va ben ...

Dosar de act sexual cu un minor pentru deputatul Aurel Bălășoiu
04/10/2022 18:10

Parchetul General a anunţat marţi că s-a sesizat din oficiu şi a deschis un dosar penal in rem pentru săvarşirea infracţiunii de act sexual cu un minor, in cazul deputatului Aurel Bălăşoiu. De asemen ...

IPS Teodosie îl aruncă din brațe pe deputatul implicat în scandalul sexual
04/10/2022 12:45

  Numele arhiepiscopului Teodosie a apărut in spatiul public invocat de Cristi Călin, persoana care a devoalat public comportamentul deputatului PSD Aurel Bălăsoiu, fotografiat in ipostaze intime cu u ...

Ligia Deca, noul ministru al Educației
03/10/2022 11:50

Consilierul prezidenţial Ligia Deca a fost votată, luni, in şedinţa conducerii PNL, pentru a prelua portofoliul ministerului Educaţiei. S-au inregistrat doar două voturi de abţinere, care au venit din ...

  Scandal la mitingul AUR din Piaţa Victoriei
03/10/2022 08:59

Cei maxim 3.000 de oameni adunati la protest de George Simion au mers de la Universitate in Piata Victoriei, unde au fost asteptati de aproximativ 300 de persoane, in frunte cu Diana Sosoacă, aflată pe o scen ...

  PSD anunță excluderea din partid a deputatului Aurel Bălășoiu, pentru „încălcarea legii, a demnității umane și a moralei creștine”
03/10/2022 08:45

PSD a anuntat excluderea din partid a deputatului Aurel Bălăsoiu si spune că se asteaptă ca acesta să demisioneze urgent din Parlament. Partidul vorbeste despre „incălcarea legii, a demnitătii uman ...

Adrian, înfrânt la CEDO în dosarul Zambaccian
29/09/2022 15:45

Fostul premier Adrian Năstase a pierdut la CEDO procesul intentat Romaniei in cazul condamnării sale la 4 ani de inchisoare, alături de Dana Năstase, in dosarul Zambaccian, in care a fost acuzat că a pri ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei