default

Dimensiune font:

Proiect H O T Ă R Â R E Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani

| 12-11-2018 09:00

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, pentru anul 2019  

  Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţa ordinară din data de ____________2018,

urmareadresei nr.2858/02.10.2018 a Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Botoşani,
analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr.14899/29.10.2018 privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, pentru anul 2019,
având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Buget – Finanţe nr.14900 din 29 octombrie 2018,
văzând Rapoartele de avizare ale Comisiilor:
  • pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare şi parteneriate;
  • pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, lucrări publice, monumente istorice şi de arhitectură, protecţia mediului şi turism;
  • pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură;
în conformitate cu prevederile art.41 alin.(2), alin.(21) şi alin.(22) lit. „b” şi art.47 alin.(7), alin.(9) şi alin.(10) lit.”b” din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
în temeiul art.91 alin.(1) lit.f), alin.(5) lit.a) pct.12 şi art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

h o t ă r ă ş t e:
 
Art.1 - Se aprobă tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judeţean pentru vehiculele rutiere a căror masă totală maximă admisă, masa maximă admisă pe axe şi/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depăşesc limitele prevăzute în anexa 2 la Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2019, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 - Se aprobă tarifele pentru utilizarea şi accesul în zona drumului şi modul de aplicare a acestora pentru anul 2019, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 - Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani şi Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani.
Art.4 - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Botoşani.
 
PREŞEDINTE, Avizat pentru legalitate,
COSTICĂ MACALEŢI SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Marcel - Stelică Bejenariu
 

ANEXA nr. 1
la Hotărârea nr. ______ din __________ 2018

TARIFE SUPLIMENTARE DE UTILIZARE
a drumurilor de interes judeţean pentru vehiculele rutiere a căror masă totală maximă admisă, masă maximă admisă pe axe şi/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depăşesc limitele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
pe anul 2019
 

  

  
LEGENDĂ 
    G = masă reală, exprimată în tone, constatată din documente sau prin cântărire.
    mma = masă maximă admisă în circulaţie pe drumurile publice, exprimată în tone.
    L = lungimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare.
    l = lăţimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare.
    h = înălţimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare.
    Lma = lungimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri.
    lma = lăţimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri.
    hma = înălţimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri.
    AST = autorizaţie specială de transport.
DJDP = Direcția Județeană de Drumuri și Poduri.
    Prin semnul "^" se înţelege ridicare la putere.
 
Modul de aplicare a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judeţean
   A) Masele şi dimensiunile maxime admise sunt cele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
   B) Sunt exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean: 
   1. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile Ministerului Apărării Naţionale, la solicitarea unităţilor militare care le deţin; 
   2. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute de forţele militare ale statelor membre NATO sau ale Parteneriatului pentru Pace, la solicitarea Centrului de Coordonare a Mişcării din cadrul Comandamentului Logistic Întrunit al Ministerului Apărării Naţionale; 
   3. transporturile efectuate cu vehicule aflate în proprietatea sau care sunt folosite de către ori pentru forţele militare ale Statelor Unite ale Americii la solicitarea Centrului de Coordonare a Mişcării din cadrul Comandamentului Logistic Întrunit al Ministerului Apărării Naţionale; 
   4. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne, la solicitarea unităţilor care le deţin; 
   5. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., la solicitarea subunităţilor care le deţin, precum și de DJDP Botoșani; 
   6. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, la solicitarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă care le deţin; 
   7. vehiculele rutiere care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare, utilajele destinate intervenţiilor sau vehiculele care transportă astfel de utilaje, în zonele în care a fost declarată starea de urgenţă, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, la solicitarea comitetelor pentru situaţii de urgenţă constituite conform prevederilor art. 6 şi ale art. 7 ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 
   8. vehicule rutiere şi utilajele specializate, inclusiv vehiculele rutiere care efectuează transportul acestora, care participă la acţiuni de deszăpezire a drumurilor sau de reparare şi repunere în funcţiune a elementelor de infrastructură rutieră ale drumurilor afectate în urma evenimentelor rutiere, calamităţilor sau dezastrelor naturale; 
   9. deţinătorul sau utilizatorul vehiculului este persoana juridică menţionată în certificatul de înmatriculare al autovehiculului, în copia conformă a licenţei comunitare pentru transportul rutier contra cost de mărfuri sau în copia conformă a certificatului de transport în cont propriu pentru transportul rutier de mărfuri. 
   C) Autorizaţia specială de transport se eliberează şi în cazul transporturilor exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare. În acest caz nu se va percepe tariful de eliberare prevăzut la pct. 1.1-1.3 şi 2 din tabelul de mai sus. 
   D) Utilajele sunt considerate mărfuri indivizibile chiar dacă sunt transportate având demontate părţi componente. 
   E) La eliberarea autorizaţiilor speciale de transport se vor lua în considerare şi măsurătorile efectuate pe reţeaua internă de drumuri de interes județean de organele cu atribuţii de control al transporturilor rutiere. 
   F) Tarifare pentru eliberarea documentelor prevăzute la pct. 1.1-3 din tabelul de mai sus: 
   1. Tarifarea pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport, prevăzută la pct. 1.1-1.3 din tabelul de mai sus, se efectuează pentru fiecare document. 
   2. Tarifarea pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport, prevăzute la pct. 2 şi 3 din tabelul de mai sus, se efectuează o singură dată, pentru fiecare document eliberat. 
   3. Tarifarea pentru eliberarea avizului depăşire limite de competenţă, prevăzută la pct. 2 din tabelul de mai sus, se realizează atunci când sunt depăşite limitele de competenţă ale DJDP Botoșani la care s-a solicitat eliberarea autorizaţiei speciale de transport. 
   4. Tarifarea pentru estimare, prevăzută la pct. 3 din tabelul de mai sus, se efectuează pentru fiecare document eliberat, fără a se specifica traseul ce urmează a fi parcurs; totodată se va menţiona obligativitatea întocmirii proiectului de transport sau studiului de traseu, dacă este cazul. 
   G) Tarifare pentru depăşirea masei maxime admise (totală sau pe axe) prevăzute la pct. 4-5.3 din tabelul de mai sus: 
   1. Tarifarea pentru depăşirea masei se efectuează prin compararea rezultatului obţinut pentru tarifarea masei totale cu rezultatul obţinut pentru tarifarea maselor pe axe ale vehiculului, luându-se în considerare valoarea cea mai mare rezultată. 
   2. Tarifarea pentru depăşirea masei totale se calculează prin aplicarea relaţiei de calcul; masa reală se constată din documente sau prin cântărire; 
   3. În situaţia în care cel puţin două vehicule rutiere sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui transport, clasificarea axelor din punctul de vedere al distanţei dintre axe se efectuează pentru fiecare vehicul separat, indiferent de numărul de axe sau de roţi ale fiecărui vehicul rutier. 
   4. În situaţia în care două sau mai multe vehicule rutiere sunt cuplate unul după altul, clasificarea axelor din punctul de vedere al distanţei dintre axe se efectuează continuu, începând din partea din faţă a primului vehicul rutier, indiferent de numărul de axe sau de roţi ale fiecărui vehicul rutier. 
   5. Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează prin aplicarea relaţiei de calcul, după ce se determină valoarea depăşirii prin diferenţa dintre masa reală pe fiecare axă şi masa maxim admisă pe axă, în funcţie de categoria drumului pe care se circulă. 
   6. Pentru axe multiple constituite din cel puţin două axe consecutive ale aceluiaşi vehicul rutier, tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează pentru fiecare categorie de axe (simplă, dublă, triplă), în funcţie de distanţa dintre axe. 
   7. Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axă dublă şi triplă se efectuează pentru ansamblul de axe, fără a se compara şi a se lua în considerare axele componente ale configuraţiei de axe. 
   8. În cazul vehiculelor rutiere prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, combinaţiile de axe (triplă, dublă, simplă) se stabilesc de la partea din faţă a vehiculului rutier spre spatele acestuia. 
   9. În cazul depăşirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuraţii de axe distincte ale aceluiaşi vehicul rutier, tarifarea se cumulează. 
   10. Nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează autorizaţie specială de transport şi nu se impun condiţii pentru însoţire dacă depăşirea masei maxime admise pe axe şi a masei totale maxime admise sau a maselor pe axe şi a masei totale înscrise în autorizaţia specială de transport, rezultată în urma cântăririi, este de până la: 
   (i) 4% inclusiv, pentru masa pe axa simplă; 
   (ii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa dublă; 
   (iii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa triplă; 
   (iv) 5% inclusiv, pentru masa totală. 
   11. Tarifarea pentru depăşirea masei totale sau pe axe nu se aplică pentru vehiculele rutiere de transport persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze). 
   H) Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise prevăzute la pct. 6.1-6.3 din tabelul de mai sus: 
   1. Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise se calculează prin aplicarea relaţiei de calcul, după ce se determină valoarea depăşirii prin diferenţa dintre dimensiunea reală şi dimensiunea maxim admisă. 
   2. În situaţia în care sunt depăşite mai multe dimensiuni maxime admise, tarifarea se cumulează. 
   3. În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare şi se constată o depăşire a lungimii maxime admise sau a lungimii înscrise în autorizaţia specială de transport cu cel mult 0,10 m, cu cel mult 0,05 m a lăţimii maxime admise sau a lăţimii înscrise în autorizaţia specială de transport şi/sau cu cel mult 0,01 m a înălţimii maxime admise sau a înălţimii înscrise în autorizaţia specială de transport, se consideră că transportul se încadrează în limitele maxime admise. 
   4. În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare şi se constată o depăşire a înălţimii maxime admise sau a înălţimii înscrise în autorizaţia specială de transport mai mare de 0,01 m, dar nu mai mult de 0,05 m, se consideră că transportul se încadrează în limitele maxime admise, dar se eliberează autorizaţie specială de transport, fără plata tarifelor suplimentare pentru traseul ce urmează a fi parcurs. 
   I) Recântărire şi remăsurare, prevăzute la pct. 7 din tabelul de mai sus: 
   1. Nu se efectuează recântărire sau remăsurare pentru traseul deja parcurs pe drumurile de interes județean. 
   2. Dacă se realizează o descărcare parţială de marfă, aceasta trebuie să rezulte din documentele de transport. 
   J) Tarifarea autorizaţiei speciale de transport: 
   1. Valoarea totală a tarifării în vederea eliberării autorizaţiei speciale de transport se determină prin cumularea tarifelor pentru eliberare cu cele pentru depăşirea masei totale sau pe axe şi cu cele pentru depăşirea dimensiunilor. 
   2. În cazul autorizaţiilor speciale de transport eliberate pentru o perioadă de 90 de zile, valoarea totală a tarifării calculată conform pct. 1 se înmulţeşte cu un coeficient de 0,50. 
   3. În cazul autorizaţiilor speciale de transport eliberate pentru o perioadă de 12 luni, valoarea totală a tarifării calculată conform pct. 1 se înmulţeşte cu un coeficient de 0,20. 
   K) Modul de efectuare a calculelor: 
   1. Valorile maselor se introduc în calcule exprimate în tone, cu două zecimale sau aşa cum sunt ele afişate de aparatele de măsurat. 
   2. Valorile dimensiunilor se introduc în calcule exprimate în metri, cu două zecimale. 
   3. Tariful unitar se introduce în calcule cu 4 zecimale. 
   4. Distanţa de parcurs se introduce în calcule exprimată în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la unitate. 
   5. Rezultatele parţiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc. 
   6. Tariful final rezultat care se achită în altă monedă decât în euro se calculează la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie a anului anterior, comunicat de Banca Centrală Europeană. 
   7. Tariful final rezultat se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata. 
   L) După efectuarea plăţii, solicitantul poate cere anularea autorizaţiei speciale de transport şi restituirea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean, după cum urmează: 
   1. La cererea scrisă a solicitantului, dacă autorizaţia specială de transport nu a fost ridicată de la emitent sau dacă cererea, împreună cu originalul autorizaţiei speciale de transport, a fost depusă la emitent, înainte de începerea termenului de valabilitate al autorizaţiei. 
   2. La cererea scrisă a solicitantului însoţită de documente doveditoare, în cazuri justificate (fenomene meteo periculoase semnalizate prin codurile portocaliu sau roşu, anularea comenzii/contractului de transport etc.), dacă cererea, împreună cu originalul autorizaţiei speciale de transport, a fost depusă la emitent în termen de cel mult 3 zile de la începerea perioadei de valabilitate a autorizaţiei. 
   3. În toate cazurile emitentul va reţine tarifele de emitere prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 din tabel, inclusiv tariful pentru aviz depăşire limite de competenţă, prevăzut la pct. 2 din tabel, după caz. 
   M) În cazul în care se constată circulaţia cu mase şi/sau dimensiuni mai mici decât cele înscrise în autorizaţia specială de transport, aceasta se consideră valabilă, pentru tot traseul autorizat. În acest caz, tarifele suplimentare de utilizare a reţelei de drumuri județene nu se restituie. 
 
 
PREŞEDINTE, Avizat pentru legalitate,
COSTICĂ MACALEȚI SECRETAR AL JUDEŢULUI  
MARCEL-STELICĂ BEJENARIU

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

 

 

ULTIMA ORA

 

 

 

 

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE S.C. VARA MR S.R.L. Iaşi, cu sediul social în mun. Iaşi, str.7 Oameni, nr.23, jud. Iaşi, C.U.I. RO4615947, O.R.C.J22/1478/1993, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr.82, jud. Iaşi, conform Sentinței civile nr. 698/18.04.2012, pronunţată de Tribunalul Iaşi – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul nr. 4938/99/2010, anunţă scoaterea la vânzare în data de 17.12.2018, ora 11.00, prin licitaţie publică cu strigare a următoarelor active: Nr. activ – Denumire și descriere active – Valoare de piață evaluare (lei, fără T.V.A.*) – Preț de pornire a licitației (lei, fără T.V.A. ) Activ 1 – Clădire hală producție țevi (Corp C1) cu sc. 866,61 mp și st. utilă de 773,76mp împreună cu teren intravilan curți construcții cu st. 1971mp înscrise în CF61393/Rediu, nr.cad.1690, nr. parcelă 1(42/13), amplasată în intravilan sat Horleşti, com. Rediu, jud. Iaşi – echipament tehnologic producere ţevi ce include linia de producţie (include linie de calibrare, sudare şi linie de formare) – Bunuri mobile: Unitate centrala Forte Quattro, Generator LX 3000, Instalație de redresare – 1.196.900,00 lei – 718.140,00 lei Activ 2 – Clădire hală (Corp C1) cu sc. 862,37 mp și st. utilă de 773,76mp împreună cu teren intravilan curți construcții cu st. 1952mp înscrise în (CF61394/Rediu, nr.cad.1691, nr.parcelă 1(42/14), amplasată în intravilan sat Horleşti, com. Rediu, jud. Iaşi; - Clădire hală (Corp C1) cu sc. 883,57 mp și st. utilă de 798mp împreună cu teren intravilan curți construcții cu st. 1970 mp înscrise în (CF61396/Rediu, nr.cad.1962, nr.parcelă 1(42/15), amplasată în intravilan sat Horleşti, com. Rediu, jud. Iasi. – 425.200,00 lei – 223.500,00 lei Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune până la data de 14.12.2018, ora 11.00, la sediul Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, documentele necesare. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr.82, jud.Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 9.00–16.00, până pe data de 14.12.2018, ora 11.00 (după o programare prealabilă, de 24 de ore) sau pe site-ul www.insolventa.ro secțiunea Portofoliu. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. 0232/243864, 0758049901, 0755132474.
ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitorului SC BART LIV COM S.R.L. – societate în faliment, dosar nr. 3157/103/2013 aflat pe rolul Tribunalului Neamț – Secția II Civilă, în temeiul dispozițiilor Legii 85/2006, vinde prin licitație publică competitivă cu strigare următoarele bunuri: 1. Bunuri mobile conform Raportului de evaluare al bunurilor mobile – stoc de marfă compus din echipamente electrice, echipamente sanitare, instalații electrice, feronerie etc., situate în mun. Roman, jud. Neamț, astfel: a. Preț de pornire 75% din valoarea de piață (netă) stabilită prin raportul de evaluare: 52.019 Lei (exclusiv TVA) - licitațiile vor avea loc în data de 04, 11, 18 și 25.01.2019, ora 12.00; b. Preț de pornire 65% din valoarea de piață (netă) stabilită prin raportul de evaluare: 45.083 Lei (exclusiv TVA) - licitațiile vor avea loc în data de 01, 08, 15 și 22.02.2019, ora 12.00; c. Preț de pornire 55% din valoarea de piață (netă) stabilită prin raportul de evaluare: 38.147 Lei (exclusiv TVA) - licitațiile vor avea loc în data de 01, 08, 15 și 22.03.2019, ora 12.00. Licitațiile vor avea loc la data și ora stabilită, la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr. 4, bl. Peneş Curcanul, TR. 5, Etaj 1, Cabinet nr. 13, Jud. Iași, Complex de Birouri NH BUSINESS, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă care va conţine: - cerere de participare la licitaţie; - dovada achitării taxei de participare de 100 lei; - dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, sumă care se va achita în contul colector nr.RO26PIRB2900710925003000 deschis pe numele debitorului la First Bank; - actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare se va achita în contul: RO33PIRB2400738563001000, deschis pe numele lichidatorului judiciar la First Bank. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr. 4, bl. Penes Curcanul, TR. 5, Etaj 1, Cabinet nr. 13, Jud. Iași, cel târziu cu 1 zi lucrătoare înainte de ziua licitaţiei, până la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului în termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, sub sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va face dovada până în preziua licitaţei, ora 16.00. Lista completă a bunurilor mobile precum și alte informaţii suplimentare pot fi oferite la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr. 4, bl. Penes Curcanul, TR. 5, Etaj 1, Cabinet nr. 13, Jud. Iași, sau tel: 0744520508,0744994490, fax: 0332/814773, e-mail: alfa.omega.insolv@gmail.com
ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. – Filiala Suceava, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Samyx Forest S.R.L., anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la data de 20.12.2018, ora 12.00, a următorului activ: Nr. activ – Denumire și descriere active – Valoare de piață stabilită de evaluator (lei, fără T.V.A.*) – Valoare de pornire licitație (lei, fără T.V.A.*) Activ 1 – Proprietate imobiliară situată în sat Calafindești, com. Calafindești, jud. Suceava, inscrisă în Cartea Funciară nr.30010/Calafindesti, cu nr. cad. 30010, ce include: teren intravilan cu categoria de folosință Curți Construcții cu suprafața de 982 mp pe care sunt amplasate corp C1 – Clădire Brutărie cu suprafața construită de 216 mp, regim înălțime P și corp C2 – Clădire Magazie cu suprafața construită de 46 mp, regim înălțime P. Proprietatea dispune de utilități și are deschidere frontală la drumul comunal DC39, asfaltat. Terenul este dobândit în baza CVC nr. 3138/2008. Clădirile Corp C1 și C2 au fost dobândite în baza Sentinței civile nr. 2818/16 iunie 2008. – 85.910,00 lei – 85.910,00 lei Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să depună la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, până la data de 19.12.2018, ora 12.00, documentele aferente. Bunurile se vând libere de sarcini. Tel: 0755132475; 0757545545; 0232/243864, fax: 0232/212231, e-mail: vanzari@insolventa.ro.
FOTO-VIDEO: CTP implementează un nou sistem de plată a biletelor de călătorie în mijloacele de transport în comun
17/01/2019 21:50

 Sistem nou de plată a biletelor de călătorie, direct in mijlocul de transport • Călătorii vor putea achizitiona bilete de călătorie cu orice card bancar contactless direct din mijlocul de tra ...

17 suspecţi de gripă la Suceava
17/01/2019 20:44

      Creşte incidenţa gripei, in judeţul Suceava de la o săptămana la alta. Conform unei statistici a DSP Suceava, săptămana trecută, 17 persoane cu siptome de gripă au fost spitaliz ...

FOTO-VIDEO: Accident pe bdul Independenţei
17/01/2019 19:16

 Un accident rutier s-a produs joi seara, pe bdul Independenţei. La fata locului au ajuns un echipaj medical si unul de la Poliţia Locală pentru a stabili cauzele producerii evenimentului rutier. Din pr ...

Primii paşi pentru modernizarea tronsonului Doi Băieţi - Dancu
17/01/2019 17:40

Primăria Municipiului Iaşi a eliberat in cursul lunii decembrie mai multe autorizaţii de construire şi certificate de urbanism necesare demarării unor obiective de investiţii care vizează modernizare ...

 Intersecție din Suceava, blocată de o căruță plină cu lemne
17/01/2019 15:07

    Tupeu maxim pentru un cărutas, care a blocat cu căruta o intersectie din municipiul Suceava. Politittii au fost sesizati, miercuri după - amiază, despre faptul că, la intersectia străzii A ...

  Angajat al Vămii Rădăuţi-Prut, rănit în accident rutier
17/01/2019 15:04

  Un accident grav produs ieri dimineaţă pe drumul judeţean DJ 282, in satul Podriga din comuna Drăguşeni, judeţul Botoşani, a trimis la spital teri persoane. Victimele se aflau intr-un microbuz Vo ...

Jandarmii din zona Moldovei și-au prezentat bilanțul pe 2018
17/01/2019 14:07

  Conducerea Inspectoratului de Jandarmi Judetean „Stefan cel Mare” Bacău si a Grupării de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău, cu arie de competentă in toate judetele d ...

A făcut scandal pe stradă
17/01/2019 14:00

Agentii din cadrul Poliţiei oraşului Harlău şi Secţiei IX de Poliţie Rurală au acţionat recent pentru mentinerea climatului de sigurant publică si prevenirea accidetelor rutiere. Au fost verificate 21 ...

Amendat din cauza asigurării
17/01/2019 13:00

Agentii din cadrul Postului de Politie Grajduri au actionat recent pentru asigurarea unui climat corespunzător de sigurantă publică si prevenirea accidentelor rutiere. În cadrul actiunii au fost contro ...