0000   0141700

Dimensiune font:

Procedura de obținere și efectele juridice ale certificatelor de situație de urgență

| 27-03-2020 09:40

 Prezentul document conține un rezumat al principalelor prevederi ale Ordinului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 791/25.03.2020 („Ordinul”), care reglementează procedura și condițiile pentru eliberarea certificatelor de situație de urgență („CSU”) de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri la cererea operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei COVID-19.

1. Cine poate solicita acordarea unui CSU?

Orice operator economic poate solicita emiterea unui CSU, inclusiv solicitanți care nu sunt înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului, dacă:

a) Este afectat de măsurile adoptate de autoritățile competente în contextul stării de urgență, întrerupându-și total sau parțial activitatea ca urmare a acestor măsuri, pentru certificatul de tip 1 (albastru)

sau

b) A înregistrat reducerea veniturilor în luna martie 2020 cu un procent de minim 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie - februarie 2020, pentru certificatul de tip 2 (galben).

CSU se acordă de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri doar pe perioada instituirii stării de urgență (i.e. până pe data de 16 aprilie 2020).

2. În ce scop poate fi utilizat CSU?

CSU poate fi folosit de către un operator economic:

a) În relațiile cu instituțiile publice pentru obținerea de facilități sau măsuri de sprijin;

b) În relațiile comerciale (e.g. ca bază pentru renegocierea anumitor contracte).

Cazuri speciale de utilizare a CSU pot fi următoarele:

a) De către angajatorii care au întrerupt total sau parțial activitatea în baza deciziilor emise de autoritățile competente, care pot beneficia de sprijinul statului la plata indemnizației pentru șomaj tehnic (conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 30/2020);

b) De către IMM-urile care au întrerupt total sau parțial activitatea în baza deciziilor emise de autoritățile competente și care pot cere amânarea plății pentru utilități și chirie (conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 29/2020).

Este posibil ca, în funcție de evoluția motivului care a impus starea de urgență, să mai fie adoptate și alte acte normative.

Toate aceste acte normative, care au un caracter special, se completează cu celelalte dispoziții legale în vigoare, în măsura în care acestea din urmă nu contravin normelor de drept speciale.

3. Poate fi asimilat CSU certificatului de forță majoră?

De principiu, credem că asimilarea poate fi numai parțială. CSU pare să fie mai degrabă un document care să permită accesarea anumitor beneficii în condițiile prevăzute de reglementările speciale evocate mai sus (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/2020 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 29/2020). Obținerea CSU nu este o condiție pentru invocarea forței majore conform Codului Civil. Partea interesată rămâne liberă să solicite emiterea unui certificat de forță majoră sau să apeleze la clauzele contractuale aplicabile.

4. Modalitatea de solicitare a unui CSU

Operatorii economici care doresc să obțină un CSU vor trebui să depună o cerere în format electronic în cadrul platformei http://prevenire.gov.ro/, platformă care va fi adaptată corespunzător în termen de 5 zile de la publicarea Ordinului în Monitorul Oficial. Lista de documente necesare este inclusă în anexa la prezentul document.

5. Semnarea documentelor ce stau la baza cererii pentru obținerea unui CSU

Toate documentele încărcate în aplicația electronică vor trebui semnate electronic. Ordinul permite depunerea documentelor semnate electronic de către un terț, împuternicit al operatorului economic, în cazul în care reprezentantul legal al acestuia nu deține o semnătură electronică. În acest caz, reprezentantul legal va semna olograf toate documentele necesare, iar împuternicitul va aplica semnătura electronică pe fiecare document și le va încărca în platforma electronică. Este neclar dacă autoritățile vor solicita aplicarea unei semnături electronice extinse. Înclinăm să credem că, dată fiind existența stării de urgență și necesitarea reducerii contactelor inter-personale o semnătură electronică simplă ar trebui să fie suficientă. Dacă solicitanții sau împuterniciții lor ar trebui să folosească o semnătură electronică extinsă, iar ei nu dispun deja de aceasta, procesul de emitere a CSU ar fi mult întârziat și s-ar produce și riscuri adiționale cu privire la extinderea pandemiei.

6. Modalitatea de emitere a unui CSU

Conform Ordinului, CSU vor fi eliberate automat din platforma http://prevenire.gov.ro/, după validarea de către sistem a solicitării. CSU vor fi emise în format electronic și vor fi transmise via e- mail prin intermediul aplicației. CSU sunt valabile fără semnătură și ștampilă, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro/, după serie și număr. Observăm faptul că eliberarea CSU este una automată, bazată, așadar, în principal, pe declarația pe propria răspundere depusă de operatorul economic solicitant. Având în vedere acest aspect, Ordinul prevede că autoritățile abilitate au dreptul de a desfășura acțiuni de inspecție și control referitoare la CSU emise, în cadrul acestor acțiuni verificând documentele care stau la baza emiterii declarației pe propria răspundere de către solicitanți. Dacă, cu prilejul acestor controale sau inspecții, se constată suspiciuni rezonabile privind obținerea CSU cu nerespectarea dispozițiilor legale incidente sau cu neatestarea situației de fapt sau de drept reale a solicitantului, se vor sesiza organele competente pentru aplicarea de sancțiuni.

Anexă

Lista documentelor care trebuie depuse odată cu cererea pentru obținerea CSU:

a) Datele de identificare ale operatorului economic, cum ar fi: (i) copia certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului; (ii) copia certificatului de înregistrare fiscală; (iii) copiile actelor de identitate ale administratorului/ reprezentantului legal; (iv) un certificat constatator recent eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului; (v) împuternicirea acordată de operatorul economic pentru semnarea electronică a documentelor; (vi) dacă solicitantul nu este înscris în Registrul Comerțului, documentele de înscriere la altă autoritate competentă și documente ce atestă autorizarea activității;

b) O declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic, prin care să ateste că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea CSU sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de CSU solicitat.

Ordinul nu prevede o listă a informațiilor și documentelor care să justifice cererea de eliberare a CSU depusă de operatorul economic. Apreciem că declarația pe propria răspundere ar putea fi însoțită de:

a) În cazul solicitării unui CSU de Tip 1, furnizarea de date referitoare la întreruperea activității total sau parțial ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente pe durata stării de urgență;

b) În cazul solicitării unui CSU de Tip 2, furnizarea de documente (ex. documente contabile) din care sa rezulte diminuarea încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor în perioada ianuarie-februarie 2020.

COVID-19 Legal Insights reprezintă răspunsul Țuca Zbârcea & Asociații în contextul epidemiei de coronavirus din România. Firma noastră a constituit un grup de lucru dedicat gestionării implicațiilor juridice născute în contextul răspândirii COVID-19. Avocați din departamentele de conformare/ reglementare, drept societar și comercial, asigurări, dreptul muncii, litigii și arbitraje, insolvență, achiziții publice, protecția datelor cu caracter personal, precum și consultanți specializați în domeniul fiscal și vamal vin în întâmpinarea clienților cu sfaturi și asistență pe subiecte specifice situațiilor de criză economică: restructurări, analiza și (re)negocierea contractelor (inclusiv a celor colective și individuale de muncă), executarea contractelor afectate de forță majoră și impreviziune, deblocarea raporturilor pre-litigioase etc. Pentru a fi la curent cu noutățile în acest domeniu, puteți accesa resursele disponibile la următorul link: http://www.tuca.ro/covid-19/

 

 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Opriş Irina, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. SALIX FARM IMPEX S.R.L, conform Încheiere nr. 137 din data de 16.10.2018, emisă de Secţia a II a Civilă a Tribunalului Iaşi-Faliment, anunţă, scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, în data de 09.03.2020, orele 14.00, a imobilului situat în localitatea Popeşti, parter, ap.1, judeţul Iaşi, la 9.037,50 euro fără TVA, reprezentand 75% din valoarea de piaţă stabilită prin Raportul de evaluare. Licitaţia se va desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Pictor Octav Băncilă, nr.1, jud. Iaşi în conformitate cu regulamentul de vânzare, ce va fi afişat la loc vizibil, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie. Preţul de la care începe licitaţia este echivalentul în Ron la cursul BNR din ziua licitaţiei a 75% din valoarea stabilită prin Raportul de evaluare a imobilului, la care se adaugă TVA. În cazul în care la licitaţia din data de 09.03.2020 nu se va reuşi valorificarea imobilului, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, pe 16.03.2020, respectiv 23.03.2020 orele 14,00. Toţi cei care posedă un drept real asupra imobilului scos la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, de a face lichitatorului dovada acestuia, până în preziua licitaţiei. Imobilul se va vinde liber de orice sarcini conform art. 91 alin. 1 din Legea 85/2014. Poate participa la licitatie orice persoană fizică sau juridică care depune cu cel puţin o zi înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie, până la ora 12.00, la sediul lichidatorului documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 08.00-16.00. Garanţiei de participare este în procent de 20% din preţul de pornire la licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0751103771.
Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Tribunalul Iași, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 8669/99/2017 (526/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Tutun și Ziare” S.R.L. Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Bălţii nr. 6, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV – Valoare -lei- 1. Chioşcuri ziare dezafectate - 10.906,00; 2. Utilitare dacia Logan - 10.230,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2020. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 13.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 27.04.2020, 04.05.2020, 11.05.2020, 18.05.2020 și 25.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanției de participare la licitație de 30% din prețul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât și documentele de înființare și împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanției de participare la licitație, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, județul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035, 0727/850575 și 0744/291653..
BĂTAIE de JOC: managerii din România anunță NOI SCUMPIRI de prețuri și CONCEDIERI
28/05/2020 14:33

Situatia financiară a multor romani a avut de suferit din cauza restrictiilor impuse de guvern in stare de urgentă. Acum, in stare de alertă, managerii anuntă noi scumpiri de preturi. Managerii intreprinde ...

 Dan Armeanu (ASF): Pandemia Covid-19 - Impact scăzut asupra sistemului de pensii private
28/05/2020 10:21

                Vicepreşedintele ASF al Sectorului Sistemului de Pensii Private - domnul Dan Armeanu, a declarat:   "Impactul pandemiei cu COVID-19 asupra ...

Boeing concediază peste 12.000 de angajați pe fondul crizei
27/05/2020 20:57

Compania a anuntat incă din aprilie că va opera o reducere cu 10% a fortei de muncă din numărul total de angajati de 160.000, pană la sfarsitul anului in curs. Boeing a mai anuntat miercuri că a aprobat ...

Peste 424.300 de contracte de munca au incetat de la declararea starii de urgenta
27/05/2020 20:54

 Numarul contractelor de munca incetate de la declararea starii de urgenta (16 martie) a urcat la 424.389 pana miercuri, potrivit cifrelor centralizate de Inspectia Muncii si publicate de Ministerul Muncii ...

Impactul pandemiei de COVID-19: Mulți români afirmă că le-au scăzut veniturile și că își vor amâna vacanțele în străinătate ori achiziția de mașini sau electrocasnice
27/05/2020 18:09

 Pe fondul reducerii veniturilor sau schimbării situatiei ocupationale, pandemia de COVID-19 a produs modificări in perceptia romanilor asupra riscurilor si in comportamentul de consum, arată datele cel ...

Guvern Orban, RĂSTURNARE de situație cu pensiile! LOVITURĂ pentru românii care așteaptă creșteri
27/05/2020 10:59

Potrivit ultimelor declaratii ale lui Ludovic Orban, se intelege că Legea pensiilor va fi incălcată, iar oamenii nu vor mai primi majorarea de 40%.   Anul trecut, Parlamentul a votat Legea pensiilor, ...

Renault va anunța reducerea efectivelor din Franța cu 5.000 de oameni
27/05/2020 10:56

Renault va anunta planul de restructurare care să-i asigure supravietuirea pe mai departe, iar una dintre măsuri este reducerea cu 5.000 de persoane a efectivelor din Franta, scrie Le Figaro. Se vor face si s ...


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!