default

Dimensiune font:

Perpessicius şi „oficiul critic” la microfon

| 23-07-2016 05:28

Săptămâna trecută îmi încheiam comentariul despre ediţia critică a operei de cronicar literar la Radio a lui Perpessicius, primul şi cel mai longeviv din istoria Radiodifuziunii Române, făcând referire la stilul şi modul de a formula judecăţile de valoare ale marelui cărturar. Valeriu Râpeanu, editorul publicisticii radiofonice a lui Perpessicius observă pe bună dreptate: „Modul de a scrie al criticului era cel mai potrivit pentru o cronică literară radiofonică mai ales în perioada de început a acestui gen deoarece frumuseţea expunerii sporea atractivitatea, chema pe ascultătorul iniţiat sau neiniţiat să urmărească nu o dare de seamă seacă, greoaie, saturată de termeni de specialitate, ci o expunere care recrea fie şi în câteva rânduri o operă, un drum literar, o filiaţie. şi în acelaşi timp Perpessicius folosea ceea ce multă vreme s-a crezut că aparţine în exclusivitate lui George Călinescu, selectarea citatului reprezentativ, a acelor pagini care semnificau calităţile operei, sensurile ei şi puteau să-i facă pe ascultători să şi-o apropie”.

E adevărat că Perpessicius a fost poate excesiv de generos cu unii autori modeşti, dar i-a şi negat, în felul său elegant, pe unii fără valoare, chiar dacă aceştia se bucurau de succes în epocă. În critica sa de întâmpinare a văzut, a simţit, a intuit şi a judecat bine în mai toate cazurile. Este semnificativ modul cum i-a receptat şi i-a comentat pe cei ce aveau să devină clasici, de pildă Liviu Rebreanu sau Mircea Eliade. Ceea ce trebuie relevat, şi Valeriu Râpeanu o face, este că cronicile radiofonice ale criticului „alcătuiesc o adevărată frescă a culturii noastre din 1929 până în 1942, realizată cu înalt spirit critic şi cu o exigenţă care a avut în vedere reliefarea valorilor şi respingerea a ceea ce nu-şi află împlinirea artistică”. Cert e că Perpessicius şi-a asumat cu maximă responsabilitate rolul de cronicar literar la Radio, pe deplin conştient că se adresează unei mase de ascultători şi virtuali cititori de literatură, aşa-zicând tăcute, dar presupus a fi mult mai largă decât cea a cititorilor unei gazete. şi-a adaptat discursul, fără a-şi schimba însă stilul. Incontestabil, cronicile şi prezentările sale vădesc o exemplară capacitate de adecvare la specificul unui mijloc de comunicare atât de modern şi, aş spune, atât de democratic, cum este, cum era mai ales Radioul în vremea când Perpessicius presta „oficiul critic” la microfon. În fine, este evidentă permanenta grijă a primului cronicar literar la Radio pentru limbajul şi acurateţea rostirii la microfon, pentru întreţinerea unui dialog cât mai acroşant cu nevăzutul public căruia i se adresa şi pe care se străduia să-l implice, mizând pe participarea lui şi convins fiind că – constata el într-un articol din 1933, apărut în „Cuvântul” – Radioul „are putinţa să creeze acea istorie literară instantanee, pentru a cărei difuzare toate mijlocele materiale şi intelectuale îi stau la îndemână”. În ceea ce priveşte calitatea demersului său critic radiofonic, mi se pare cum nu se poate mai grăitoare o confesiune din 1967, când trecuse un sfert de secol de la încheierea „oficiului” său de cronicar literar la microfon: „Din activitatea de la Radio, am extras, îndeosebi după 1933, când n-am mai avut foileton obişnuit la gazetă, materialul a cel puţin două volume ale seriei Menţiuni critice, pe care le-am copiat de pe textele predate la Arhiva Radio şi pe care le-am recitit şi mărturisesc că le subscriu şi astăzi cu destulă plăcere”.

S-au scurs aproape 50 de ani de când Perpessicius făcea această mărturisire. Textele în integralitatea lor pe care le avem acum turnate în litera de tipar, într-o ediţie critică, le citim şi noi cu „destulă plăcere”, graţie stilului de o surprinzătoare prospeţime, dar mai ales cu interes şi curiozitate intelectuală. Mă opresc aproape la întâmplare şi, fireşte, în treacăt, la unul dintre ele: cel consacrat ediţiei Creţu a „Operei politice a lui M. Eminescu” şi difuzat la 24 mai 1941. Nu voi insista asupra aprecierilor pline de stimă privind ediţia, două masive volume însumând o mie de pagini, singura şi cea mai cuprinzătoare la acel moment şi încă vreo câteva decenii până la marea ediţie Perpessicius. Voi reţine doar câteva dintre liniile profilului pe care i-l schiţa gazetarului Eminescu. Cronicarul literar al Radioului afirma că Eminescu „a fost poate cel mai mare ziarist dinainte de Nicolae Iorga, pentru că nimeni altul n-a urmărit cu mai multă patimă, zi de zi, lună de lună şi an de an, evoluţia vieţii noastre politice, într-una din epocile cele mai pline de evenimente... Acceptat de opinia obştească şi curentă drept pamfletarul cel mai violent (şi adevărul este că nu-i lipseşte nici această coardă), Eminescu este cel mai studios şi cel mai înarmat dintre gazetarii noştri. Fie că le intitulează Studii asupra situaţiei, fie că sunt dedicate problemei basarabene, creditului mobiliar sau cestiunii evreieşti, articolele sale sunt totdeauna gândite şi elaborate ciclic şi au totdeauna la temelia lor o întinsă şi temeinică documentare. O atare carieră ziaristică nu s-ar putea explica numai prin raţiuni de limitată necesitate alimentară. Amărăciunea poetului, care paralel cu munca aceasta de galerian al presei îşi mai avea şi visele inimii lui, nu poate fi tăgăduită, desigur. Dar ea nu poate stânjeni întru nimic pasiunea lui pentru lupta ziaristică, pentru zilnica mărturisire de credinţă. Numai cine crede şi luptă poate realiza o operă atât de impunătoare cum este ziaristica lui Mihail Eminescu, puţin cunoscută până astăzi şi pentru a cărei asimilare, tipărituri ca aceea a domnului Creţu vor crea condiţiile cele mai favorabile”.

Astfel le vorbea ascultătorilor radio, în 1941, Dumitru Panaitescu-Perpessicius despre gazetarul Eminescu şi despre publicistica sa ce avea să-şi găsească locul cuvenit în monumentala ediţie fondată şi ridicată de el însuşi până la a treia treaptă, atât cât clipa cea repede ce i s-a dat i-a permis, şi continuată apoi, cu mari dificultăţi, de cărturari şi cercetători, precum cel pe care l-am numit odată patriarhul eminescologiei, Dumitru Vatamaniuc. Ei s-au învrednicit, având exemplul dăruirii până la jertfă al lui Perpessicius, să ducă până la capăt o mare construcţie, ceea ce se întâmplă rar pe aici, pe la noi. Construcţie care – prevedea cu fină ironie cronicarul la microfon de acum 75 de ani – „va face şi mai inutilă ridicarea acelei statui de bronz, pe care societatea românească i-o refuză de jumătate de veac”.

Între timp statuia s-a ridicat, dar mult mai trainic decât bronzul este şi va rămâne monumentul numit ediţia Perpessicius a operei lui Eminescu. 

 

 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Opriş Irina, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. SALIX FARM IMPEX S.R.L, conform Încheiere nr. 137 din data de 16.10.2018, emisă de Secţia a II a Civilă a Tribunalului Iaşi-Faliment, anunţă, scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, în data de 09.03.2020, orele 14.00, a imobilului situat în localitatea Popeşti, parter, ap.1, judeţul Iaşi, la 9.037,50 euro fără TVA, reprezentand 75% din valoarea de piaţă stabilită prin Raportul de evaluare. Licitaţia se va desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Pictor Octav Băncilă, nr.1, jud. Iaşi în conformitate cu regulamentul de vânzare, ce va fi afişat la loc vizibil, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie. Preţul de la care începe licitaţia este echivalentul în Ron la cursul BNR din ziua licitaţiei a 75% din valoarea stabilită prin Raportul de evaluare a imobilului, la care se adaugă TVA. În cazul în care la licitaţia din data de 09.03.2020 nu se va reuşi valorificarea imobilului, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, pe 16.03.2020, respectiv 23.03.2020 orele 14,00. Toţi cei care posedă un drept real asupra imobilului scos la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, de a face lichitatorului dovada acestuia, până în preziua licitaţiei. Imobilul se va vinde liber de orice sarcini conform art. 91 alin. 1 din Legea 85/2014. Poate participa la licitatie orice persoană fizică sau juridică care depune cu cel puţin o zi înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie, până la ora 12.00, la sediul lichidatorului documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 08.00-16.00. Garanţiei de participare este în procent de 20% din preţul de pornire la licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0751103771.
Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Tribunalul Iași, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 8669/99/2017 (526/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Tutun și Ziare” S.R.L. Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Bălţii nr. 6, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV – Valoare -lei- 1. Chioşcuri ziare dezafectate - 10.906,00; 2. Utilitare dacia Logan - 10.230,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2020. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 13.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 27.04.2020, 04.05.2020, 11.05.2020, 18.05.2020 și 25.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanției de participare la licitație de 30% din prețul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât și documentele de înființare și împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanției de participare la licitație, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, județul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035, 0727/850575 și 0744/291653..
Un concert Led Zeppelin, disponibil gratuit in format streaming timp de trei zile (Video)
28/05/2020 23:15

 Formatia Led Zeppelin va oferi acces liber sambata, incepand cu ora 8PM GMT, pentru inregistrarea concertului Celebration Day din 2007. Timp de trei zile publicul va putea vedea acest show pe YouTube. ...

Luna Nouă în Gemeni. Un nou început
20/05/2020 22:04

Pe 22 mai, vă avea loc o nouă Lună Nouă, de această dată in semnul Gemenilor. O Lună Nouă este asociată mereu cu un pas nou, o idee nouă, un cuvant nou, ambitii si obiective noi, o haină nouă unui p ...

Scriitorul Mirel Cană a plecat printre îngeri
19/05/2020 22:21

 * el a fost răspus de o boală nemiloasă, despre care a si scris in cartea sa „Diagnostic” Lumea culturală ieseană si nu numai este in doliu. Unul dintre cei mai indrăgiti scriitori a pl ...

De ce pierdem energie după ce reîncepem lucrul?
19/05/2020 22:17

 Dacă este să aruncăm o piatră in apă, ea ajunge mai departe sau mai aproape, in functie de puterea (energia) cu care am aruncat-o. Fix la fel se intamplă si atunci cand ne apucăm (sau in cazul de f ...

O echipă de tineri lansează TeachU, prima platformă de meditaţii gratuite din România
18/05/2020 23:44

 Teachu.ro este o platforma de meditaţii, dedicată liceenilor din Romania. Platforma face legătura intre mentori, profesori sau tineri cu performanţei şi liceeni care fie caută să-şi imbunătăţea ...

Pandemia ne-a învățat cum să nu ne mai agățăm de planuri
18/05/2020 23:41

Cu toate acestea, psihologul Andra Tănăsescu, vicepresedinte al Institutului de Neuro-Programare Lingvistică (INLPSI), afirmă că fiecare dintre noi am invătat cate ceva din aceste experimente nefaste - un ...

Eurovision: Cea mai buna piesa din toate timpurile este
17/05/2020 10:49

     "Waterloo" a grupului suedez Abba a fost votata de telespectatorii BBC drept cea mai buna piesa prezentata vreodata la Eurovision. Programul "Eurovision: Come Toget ...

Sofia Carmina Coppola trece la regia unui serial online
13/05/2020 22:43

 Fata celebrului regizor italo-american Francis Ford Coppola, Sofia Carmina, a călcat pe urmele tatălui. Cineasta, acum in varstă de 48 de ani, cunoscută şi sub alintul "Domino", a debutat m ...

Festivalurile Rock, anulate pe bandă rulantă
13/05/2020 22:41

 După Roskilde, festivalul de rock din Danemarca, alte trei manifestaţii de acest fel sunt anulate din cauza pandemiei. Astfel, ediţiile din 2020 ale festivalurilor Reading şi Leeds, două dintre cele ...


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!